7223 Sayılı Kanun – İhracatta Türk Malı İmajının Korunması / 541-5950

7223 Sayılı Kanun – İhracatta Türk Malı İmajının Korunması / 541-5950

Ankara, 14/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/541-5950
Konu: 7223 Sayılı Kanun – İhracatta Türk Malı İmajının Korunması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta ve bu kapsamda bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilebilmektedir. Bahse konu Kanun uygulamaya geçmeden önce etkin bilgilendirme çalışmalarının yapılması kapsamında, Türk malı imajının korunması amacıyla hazırlanan hükümlere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Kapsam
MADDE 2 – (4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

İdari para cezaları
MADDE 20 –(3) İhraç edilmesi hedeflenen ürünlerin 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olması halinde yetkili kuruluşça ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk lirasına kadar, diğer aykırılık durumlarında 20.000 Türk lirasından 200.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve gerekli diğer önlemler alınır.

(4) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ürün ihraç edenlere, uygunsuzluğa konu ürünün gerçekleşen FOB bedelinin %5’inden %25’ine kadar tekabül eden miktarda Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Bu hükümlere göre ihraç edilen veya edilecek ürünler ilke olarak Kanunun kapsamı dışında bırakılmakla birlikte bu kuralın istisnası bulunmaktadır:

1) Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) yapılacak ihracat, Kanun kapsamına alınmaktadır. Gümrük Birliğinin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesinin işleyebilmesi için Türkiye’de imal edilerek veya imal edilmese dahi serbest dolaşıma sokularak AB üyesi ülkelerin piyasasına arz edilmesi hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde, iki taraf arasındaki ticarette ürünlerin gümrükte güvenlik kurallarına uygunluğunun denetimi gerekli olacak, bu da teknik engel yaratması nedeniyle genelinde taraflar arasında malların serbest dolaşımını, özelinde ise AB pazarına ihracatımızı sekteye uğratacaktır. Bundan dolayı denetim esnasında, bir ürünün aslında AB pazarına arzının hedeflendiğinin tespiti halinde de Kanun hükümleri uygulanacak ve bu ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılacaktır.

2) AB dışındaki ülkelere ihraç edilmesi hedeflenen veya edilen ürünler normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun olmalıdır. Ancak, Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından içeride de Kanun ve diğer mevzuat dikkate alınarak incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Aynı şekilde, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında da bu ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aynı yaptırımlar uygulanabilecektir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print