Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi

  689
  image_pdfimage_print

       Telafi Edici Vergi (TEV)     

  Kısaltmalar 

  ** Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşması (GATT)

  ** Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

  ** Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ)

  **Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri (EFTA)

  **En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)

  **Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ)

  **Diğer Ülkeler (DÜ)

  **Avrupa Birliği (AB)

  **Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)

  **Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK)

  **Özel Teşvik Düzenlemesine Tabi Ülkeler (ÖTDÜ)

  **Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ürünleri Ticareti  (AKÇT)

  **Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

  ** Gümrük Birliği (GB)

  ** Gümrük Vergisi (GV)

  ** Telafi Edici Vergi (TEV)

  Telafi Edici Vergi (TEV) Uygulaması

  Telafi edici vergi uygulaması Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullanılmaktadır.

  Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkelere, Pan Avrupa Menşe Kümülasyonuna (PAMK) veya Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)

  (A.TR Dolaşım Belgesi) veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası), (EUR-MED Dolaşım Sertifikası), (EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerli.

  Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerli.

  Menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise Telafi Edici Vergi (TEV) aranmaz.

  Avrupa Topluluğuna yapılan tarım ürünü veya bünyesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünü ihracatında İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi tahsil edilir.

  Ülkemiz menşeli (doğmuş ve büyütülmüş) canlı hayvan ve balıkçılık ürünlerinde Telafi Edici Vergi (TEV) aranmaz.

  Belge kapsamında ödenmesi gereken Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında; Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmemesine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, belge kapsamında önceden ithalat sonradan ihracat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ihracata ilişkin Gümrük Beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejiminde belirtilen Gümrük Vergisi (GV) oranı ve varsa Toplu Konut Fonuna (TKF) ilişkin kesinti esas alınır. Ayrıca, serbest bölgelerden yapılan satışlarda da Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracata ilişkin Gümrük Beyannamesi esas alınır.

  Tercihli Ticarete Konu Olan Ürünler İçin

  Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı aranmaz.

  Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi durumunda, ilgili eşyanın ihracatın yapıldığı ülkede tercihli rejimden yararlanmadığının tespiti kaydıyla, bu şekilde yapılan ihracatta Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı aranmaz.

  İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı aranmaz.

  İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) taraf ülkeler arasında ise, Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı aranmaz. (Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde bu hüküm işlemez.)

  İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) taraf ülkeler arasında ise, Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı aranmaz.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı) eşliğinde Fas veya Tunus’a yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

  Tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde ve elde edilmesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna yapılan ihracatında Avrupa Topluluğunun Ortak Gümrük Tarifesi ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın tahsilatı aranır.

  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ürünleri Ticareti (AKÇT) anlaşması kapsamı ürünler kullanılarak üretilen mamullerin menşe ispat belgeleri veya A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna yapılan ihracatında da aynı hüküm uygulanır.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler ve/veya Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

  Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için Telafi Edici Vergi (TEV) aranmaz.

  Dahil İşleme Rejimi kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir.

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) taraf olmayan yani üçgeni tamamlamayan ülke) menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir.

  Tercihli Ticarette Yaralanma

  A.TR Dolaşım Sertifikası

  – Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğu ihracatında.

  EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı

  – Tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğu ihracatında.

  – Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ürünleri Ticareti  (AKÇT) ihracatında.

  – Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında.

  – Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) ülkeleri ile ilgili ürünlerin ihracatında.

  EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı

  – Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK) ülkeleri ile ilgili ürünlerin ihracatında.

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. 

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print