Search
Close this search box.

Antrepoda İthalatı Yapılan Ancak Çıkarılamayan Eşya Hk

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :40216608/663.01 [GCJM-680]
Konu :421 -CR- B/03-05.06.2015

19.08.2015/9937740
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük ve Ticaret Müfettişi Vehbi GÜNAYDIN tarafından düzenlenen 05.06.2015 günlü, 421-B/03 sayılı Cevaplı Raporun 2 nci maddesi ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılan yazışmalar neticesinde anılan Başkanlıkça da iştirak edildiği üzere;

Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesinde, serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyanın bir arada bulunmasının; gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve gümrük idarelerinden gerekli iznin alınması şartına bağlandığı, diğer yandan 346 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içerisinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile bir süre tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşyanın, Kanunun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye edileceğinin düzenlendiği;

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ise “Gümrük işlemlerinin bitirilmesi: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin. iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini… ifade eder” hükmü yer aldığı; ayrıca dökme gelen sıvılar hariç gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan ve işlemleri tamamlanan eşyanın antrepoda kalabileceği süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı,

Hususları dikkate alındığında antrepo rejimi altında gümrük antreposunda bulunan ve bilahare serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak gümrük işlemleri bitirilen ancak henüz antrepodan çıkarılmayan eşyanın, Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top