Birleşik Krallık’tan Brexit Sonrası Gümrük İşlemleri İçin Ayrıntılı Doküman

Birleşik Krallık’tan Brexit Sonrası Gümrük İşlemleri İçin Ayrıntılı Doküman

01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi devlet dışı konumunda olacağından, gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti’nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için bir çok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir “Sınır İşletim Modeli” (BOM) yayınlandığı bildirilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (IRU)’ya atfen alınan bir yazıda;

01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi devlet dışı konumunda olacağından, gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti’nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için bir çok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir ” Sınır İşletim Modeli” (BOM) yayınlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, AB’nin en başından itibaren BK ile tüm taşımalar için tan sınır kontrolleri getireceğinin bilindiği ve Koronavirüs etkileri nedeniyle de BK Hükümeti’nin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine kadar ithalat prosedürlerinin tam anlamıyla uygulayacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda;

İthalat 01.01.2021 tarihi itibariyle TIR Sistemi veya Ortak Transit Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar için;

– İthalat taşımalarında, Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (UK Safety and Security declarations SSD) zorunluluğu 01.07.2021 tarihine kadar ertelendiği,

– Standart ürünlerin (ör:tarımsal- hayvansal gıda vb hariç) ithalatında, tam gümrük beyanı sunma koşulunun 6 ay ertelemeye tabi olacağı,

– Alkol ve Tütün ürünleri vb. gibi kontrole tabi tam ürünler için tam gümrük beyanı gerekli olacağı,

(Bu ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britainfromthe-eu-that-are-controlled internet adresinden ulaşılabilmektedir.)

– Canlı hayvanlar için sağlık sertifikasının gerekli olacağı, fiziki kontrollerin varış yerinde yapılacağı,

– Elektronik Ön beyan ve bitki sertifikalarının, ilk aşamada sadece “yüksek öncelikli” bitkiler ve bitki ürünleri için gerekli olacağı, (Ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/impotingand-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021 adresinden ulaşılabilmektedir.) fiziki kontrollerin ise varış yerinde yapılacağı,

-BK’da yerleşik ithalatçıların, yeni sıhhi ve bitki sağlığına yönelik kontrol yükümlülüklerine tabi olacağı ve bazı bitki ve hayvansal ürünleri, halihazırda çalışır durumda bulunan Import of Products Animals Food and Feed System (IPAFFS) sisteminden sisteminden ön bildirimde bulunulmasının gerekeceği bildirilmektedir.

01.04.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamalar;

– Tüm bitki ve bitki ürünleri için bitki sertifikasının gerekli olacağı,

– Bu kontrollerin bazıları, balıkçılık ürünleri, canlı çift çeneli yumuşakçalar, yüksek riskli gıda ve hayvansal menşeli olmayan yemler, bitkiler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacağı belirtilmektedir.

01.07.2021 tarihi itibariyle tamamen geçerli olacak uygulamalar;

– Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (SSD) sunulacağı,

– Tüm taşınan eşyalar için tam gümrük beyanı sunulmasının zorunlu olacağı,

– BK sınırlarında tüm bitki ve hayvansal ürünlere yönelik fiziksel kontrolle yapılacağı bildirilmektedir.

İhracat

TIR Sistemi veya Ortak Transit Sistemi kapsamında taşınan malların ihracatının tüm transit prosedürleri için;

– 01.01.2021 tarihi itibariyle tüm ihracat malları için SSD ve İhracat Beyannamesi sunulmasının zorunlu olacağı ve gümrük beyannamelerinde tam kontrollerin uygulanacağı,

– Kent İzni: BK’dan ana çıkışta, Dover Limanında, yoğunluğu engellemek için BK yetkilileri 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kent Erişimi” iznini yürürlüğe koyacağı ve bu uygulama kullanılmaksızın İngiltere’den ihraç taşımalarının başlatılamayacağı, (Uygulamanın demo sürümüne https://www.gov.uk/check-hgv-border adresinden ulaşılabilmektedir.)

– Birleşik Krallık ve AB arasındaki tüm TIR taşımalarında ön beyan bilgilerinin NCTS veya TIREPD Sisteminden AB’ye giriş için yapılması zorunluyken , Birleşik Krallık bölgesi için bu bilgilerin elektronik ortamda beyan edilmesi 01.07.2021 tarihinden sonra zorunlu hale geleceği bildirilmektedir.

Eşya Araç Hareket Sistemi (GVMS)

GVMS; malların hareketinin beyannamelere bağlanmasına izin veren ve malların hareketini kolaylaştırmak içim BK Gümrükleri tarafından aşamalı olarak uygulanacak yeni bir sistem olduğu, 01.01.2021 tarihi itibariyle malların Büyük Britanya gümrük bölgesine girişini belirleyen Transit Ofisi formalitelerini elektronikleştirmek için kullanılacağı belirtilmektedir. Bu tarihten itibaren, GVMS esas olarak Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda arasında malların taşınması ve ayrıca AB’den BK’a Ortak Transit kapsamında yapılan taşımalar için kullanılacağı bildirilmekte olup, GVMS, ayrıca 01.07.2021 tarihi itibariyle AB’den AB’ye olan tüm ithalat ve ihracat taşımaları içinde uygulanacağı ifade edilmektedir.

*TIR Karnesi kapsamı taşımalar için Temmuz 2021’e kadar GVMS’nin zorunlu olmayacağı ve TIR Karne Hamili firmaların BK için herhangi bir transit beyannamesi sunmasının gerekmeyeceği bildirilmekte olup, IRU’nun Temmuz 2021’e kadar TIR-EPD Sistemi ile GVMS’nin entegrasyonunu tamamlamaya çalışacağı belirtilmektedir.

Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI)

Tüm İthalat ve ihracatçıların BK tarafından verilen EORI numarasına sahip olması ve nakliyecilerin, ENS ve EXS veya geçici depolama beyannamesi vermek için bir GB EORI numarası almasının zorunlu olacağı bildirilmektedir.

* TIR taşımaları için Temmuz 2021’e kadar herhangi bir elektronik ön beyan zorunlu olmamakla birlikte sadece GB EORİ numarasının yeterli olacağı belirtilmektedir.

Prensip olarak, Birleşik Krallık ve AB arasında TIR prosedürlerinin, TIR Sözleşmesi esaslarına uygun olarak gerçekleştirileceği, 01.01.2021 tarihi itibariyle ortaya çıkacak en temel farkın, hem BK’da( örnek Dover) hem de AB’de (örnek Calais) sınır giriş/çıkış formalitelerinin getirilmesi ve NCTS prosedürlerinin uygulanması ile ilgili olacağı bildirilmektedir. Bu noktada, AB uygulamaları bakımından önemli bir değişiklik olmayacağı (NCTS transit beyannamesi TIR uygulamasına eşlik edecektir.), BK için NCTS beyanının sunulmasının gerekli olmayacağı en az 01.07.2021 tarihine kadar BK sınırlarında sadece kağıt TIR prosedürlerinin geçerli olacağı belirtilmektedir.

TIR istemi Kapsamında; BK’tan AB’ye ya da üçüncü bir ülkeye yapılan taşımalar;

– BK’a varış; TIR Karnesi ve gerekli diğer evrakların TIR Karne Hamili ya da temsilcisi tarafından BK varış gümrüklerine sunulmasının zorunlu olacağı, (Tüm TIR prosedürlerini gerçekleştiren varış gümrüklerine https://ac.europa.eu/taxationcustoms/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en adresinden ulaşılabilecektir.)

– TIR Karne Hamili, TIR taşımasının hareket işleminden önce NCTS Sistemi üzerinden AB’deki ilk giriş gümrük idaresine bir özet beyan (ENS) sunabileceği,

– BK’dan Çıkış: Bilinen TIR prosedürlerinin geçerli olacağı,

– AB’ye Giriş : TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için, Avrupa Birliği gümrük bölgesine girmeden en az 1 saat önce, özet giriş beyanının (ENS) TIR-EPD üzerinden yapılması gerektiği,

– Gümrük sisteminin beyannameyi doğruladıktan sonra bir Hareket Referans Numarası (MRN) oluşturacağı, ENS’yi beyan eden tüm Karne Hamillerinin, AB tarafından sağlanan geçerli bir EORI numarasına sahip olması gerektiği bildirilmektedir. (BK’nınkinden farklı Ör: AB ülkelerinin herhangi birinden alınmış EORI numarası kullanılacaktır.)

AB’den BK’a yapılan taşımalar;

– Klasik ve bilinen bir TIR taşımasından bir farkı olmayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda TIR Sisteminin Avantajları;

1. Güvenlik

Bilindiği üzere TIR Sisteminde sadece profesyonel taşımacıların yer aldığı, TIR Sisteminde faaliyet gösteren nakliyecilerin kendi kefil kuruluşları ve gümrük idarelerince sürekli kontrol edildiği, bu kontrollü erişimin, nakliyecilerin ve dolayısıyla sürücülerin uluslararası karayolu taşımacılığındaki deneyimini kanıtladığı, taşınan malları güvenilir araçlarla ve gümrük mühürleriyle TIR prosedürü altında taşınmasının sağladığı ve her TIR aracının gümrük idaresi tarafından verilmiş bir onay belgesi bulunmasının esas olduğu bildirilmektedir.

2. Ekonomik

TIR taşımacılığının, iç gümrüklerde varış ve sonlandırma işlemlerini öngördüğü ve bu durumun sınır geçişlerinde zaman kazandırarak ekonomik fayda sağladığı ifade edilmektedir. TIR Sistemi kapsamında taşıma yapmak isteyen nakliyecinin, (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi) yapacağı taşımaya bir teminat saplayıcı bulmakla zaman kaybetmeyeceği, ayrıca TIR Sisteminde gümrüklere karşı nakliyecilerin sorumlu olacağı belirtilmektedir. (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi komisyoncu vb. değil)

İlgili Sınır İşletim Modeli (Border Operating Model) dokümanını görmek için tıklayınız.

Kaynak: İTO
image_pdfimage_print