Search
Close this search box.

C Şekeri Tahsisatları-Başvuru ve İnceleme Süreçleri

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 63534806-452.01
Konu : C Şekeri Tahsisatları

26.02.2020 / 52703004
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :17.09.2019 tarihli ve 47696280 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımız ile 24/05/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca ihracat
rejimine konu gümrük beyanname ve eklerinin kağıt nüshalarının 20/08/2019 tarihi itibarıyla düzenlenmemesine dair uygulamaya istinaden, Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince İmalatçı İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ kapsamındaki tahsisat belgelerine yönelik bildirimlerde kullanılması için bir sistemin hazırlandığı ve bu sistemi kullanması öngörülen personele ait muhtelif bilgilerin Bakanlığımıza iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 26/02/2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmalatçı İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ‘de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ marifetiyle İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“…Bölge müdürlüklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hak ediş Bilgi Formu elektronik ortamda Başkanlığa ulaştırılır. Gümrük tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar için bölge müdürlüklerine ayrı ayrı başvuru yapılır.”

Bu çerçevede; Bölge Müdürlüklerince mezkur madde hükmü kapsamında ihracat gerçekleşmelerine ilişkin olarak yapılacak bildirimlerde kullanılmak üzere Bakanlığımız Destek Yönetim Sistemi uygulamasında gümrük beyannamesi sorgulama ekranı oluşturulmuştur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 63534806-452.01
Konu : C Şekeri Tahsisatları-Başvuru ve İnceleme Süreçleri

17.09.2020 / 47696280
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 24/05/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, ihracat rejimine konu gümrük beyannamesine ekli belgeler ile gümrük işlemleri ve bu işlemlerin tesisi esnasında kullanılan belgelerin tamamen elektronik ortamda işlem görmesi öngörülmekte olup, anılan Yönetmelik uyarınca beyanname ve eklerinin kağıt nüshaları 20/08/2019 tarihi itibarıyla düzenlenmemektedir.

Bu çerçevede, münhasıran “İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ” kapsamındaki C şekeri tahsistalarına ilişkin gümrük beyannamesi bilgilerine ihtiyaç duyulan inceleme süreçlerinde kullanılmak üzere, beyanname sorgulama ekranı hazırlanmış olup, söz konusu ekrana elektronik imza ile giriş yapmak suretiyle https://belgesizdyop.ticaret.gov.tr/dyop-web/login.jsp adresinden ulaşılabilmektedir. Bu itibarla, söz konusu ekranı kullanacak Bölge Müdürlüğünüzde görevli personele ilişkin bilgilerin aşağıda yer alan tablo formatında Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu bilgilerin 18.09.2019 tarihi mesai sonuna kadar Bakanlığımıza (eposta marifetiyle de gunerd@ticaret.gov.tr adresine) iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

E-Posta

     

Dağıtım:
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Marmara Bölge Müdürlüğüne
İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top