AB Mevzuat   


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü’ne

Konu : Dahilde İşleme Rejimi Belge Süre Uzatımları

13.09.2022 – 78145292

Malumları olduğu üzere; Dünya genelinde yaşanan Covid 19 salgınının etkileri ve devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali ile Rusya’nın Avrupa’ya yönelik yapmış olduğu petrol ve enerji akım kesintileri Avrupa Bölgesi’nde resesyona neden olmuştur. Bu sebeple Genel Müdürlüğünüz denetiminde uygulanan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen hammadde ithalatlarının üretim sürecinde nihai ürüne dönüştürülüp ihracatının yapılmasında sıkıntılar yaşanmış ve yeni pazarların bulunması çalışmalarına başlanmış olmasına karşın şimdiye kadar bu konuda başarılı olunamamıştır. DİR’den yararlanan ihracatçı firmaların süresi içerisinde üretimi gerçekleştirmelerine karşın yukarıda belirtilen olumsuz süreç nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinde zorluklar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Mücbir sebep ile fevkalade haller” başlıklı 25’inci maddesinde ihracatçı firmaların karşılaşabileceği mücbir sebep ve fevkalade durumlar sayılmış olmasına karşın söz konusu Tebliğ’de belirtilmeyen olumsuz şartlar ile de
karşılaşılabilmektedir.

Malumları olduğu üzere; ihracatın gerçekleşmemesine veya aksamasına neden olan ve ihracatçıların kusuruna bağlı olmayan, kaçınması ve öngörülmesi söz konusu olmayan birtakım nedenlere mücbir sebep denir. Buna bağlı olarak mücbir sebebin varlığından söz edebilmek için harici olma, kaçınılmaz olma ve öngörülmez olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla DİR kapsamında ihracat taahhütleri, DİR Tebliği’nde belirtilenden başka yukarıda ifade etmeye çalıştığımız sebepler dolayısıyla da yerine getirilemediği için mezkur sebeplerin de mücbir sebep olarak addedilmesi yaşanan sorunlara çözüm olacaktır.

Daha önce DİR kapsamında gerçekleştirilen ithalatlar kapsamında elde edilen nihai ürünlerin ihracat taahhütlerinin gerçekleştirilmesinde yaşana sıkıntılar nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” başlıklı Geçici Madde 36 maddede düzenleme yapılmıştı akabinde de yaşanan sorunların atlatılmasına yardımcı olmak adına değişiklikler yapılmıştı.

Sonuç olarak belirttiğimiz sebeplerin de mücbir sebep olarak kabul edilerek daha önce yaşanan ihracat taahhütlerinin gerçekleştirilememesi sorununun aşılmasını ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” başlıklı Geçici Madde 36 ile sağlanan olanağın tekrar sağlanarak ihracatçı firmalara; belge süresinin/izin süresinin yarısı kadar ek süre verilmesi hususunda, gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.