Danıştay; TRT Bandrolü Kararına İlişkin Son Noktayı Koydu

Danıştay; TRT Bandrolü Kararına İlişkin Son Noktayı Koydu

Gümrükler Genel Müdürlüğü 02.07.2020 Tarihli 55501251 Sayılı “TRT Bandrolü–Karar” Hakkında Bir Yazı Yayımladı.

Danıştay 10. Daire Karar Sonucu: Açıklanan nedenlerle (Danıştay 10. Dairenin 25/12/2019 tarihli ve E:2016/11681, K:2019/10917 sayılı kararıyla)”3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerin İlişkin Karar”ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin İPTALİNE,

“MADDE 9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince tahsili üzerine Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca düzenlenir.

(2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır. (19.5.2018 itibariyle geçerli olmak üzere, Danıştay 10.Daire 2016-11681 ile Yürütülmesi Durdurulmuş, 2019/10917 Karar İle İPTAL edilmiştir.)

(3) Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya mecburdur.

Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili
MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir. (19.5.2018 itibariyle geçerli olmak üzere, Danıştay 10.Daire 2016-11681 ile Yürütülmesi Durdurulmuş, 2019/10917 Karar İle İPTAL edilmiştir.)

MADDE 10- (2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.” (19.5.2018 itibariyle geçerli olmak üzere, Danıştay 10.Daire 2016-11681 ile Yürütülmesi Durdurulmuş, 2019/10917 Karar İle İPTAL edilmiştir.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yazısı İçin Link’e Tıklayınız

      AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

image_pdfimage_print