Destek Yönetim Sistemi Hakkında 2020/392-3816

Destek Yönetim Sistemi Hakkında 2020/392-3816

Ankara, 9/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.UYG.2020/392-3816
Konu: Destek Yönetim Sistemi hk.
Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri (Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birim, Marka, ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, TURQUALITY®’nin Desteklenmesi, Tasarım Desteği, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi ve Hizmet Sektörüne Yönelik TURQUALITY®’nin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi vb.) Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri Programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine (DYS) İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat:2019/7) 03/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Tebliğe göre, İhracat ve Hizmet Sektörleri Destekleri, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri programı başvuruları “Yararlanıcı” ve “Kullanıcı” tanımlanmasına müteakip, DYS üzerinden yürütülecek olup, 01.04.2020 tarihi itibari ile, yapılacak tüm başvurular yalnızca DYS üzerinden yapılabilecektir.
Diğer taraftan, DYS devreye girmeden önce (01.04.2020 öncesi) sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre proje/ön onay başvurusu alınmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, KTZ, Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti (STH), Yurt Dışı Birim, Rapor, Danışmanlık gibi proje bazlı destekler) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.
Mezkur Tebliğ’in 9 uncu maddesine istinaden hazırlanan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar Genelgesi yazımız ekinde sunulmaktadır.
Anılan Genelge’nin ikinci bölümünde, DYS’yi kullanacak Yararlanıcıların sisteme nasıl tanımlanacağı ile ilgili bilgiler yer almakta olup,
– Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS)’de kayıtlı olması zorunlu olanlar, sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (Ek A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (Ek B1)”
– MERSİS’te kayıtlı olması zorunlu olmayanlar, sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (Ek A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (Ek B2)”
– MERSİS’te kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişiler ise sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (Ek A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (Ek B3)” ve eklerinde yer alan belgeler ile birlikte, başvuruların KEP aracılığıyla, yararlanıcıların üyesi oldukları ve ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak üzerinden geçirdikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.
Anılan Genelgenin üçüncü bölümünde ise, Kullanıcıların yetkilendirilmesi ile ilgili bilgiler verilmekte olup, Yararlanıcılar namına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvuruların, “Kullanıcı Yetkilendirme Formu (Ek C) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte, KEP aracığıyla, üyesi oldukları ve ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak üzerinden geçirdikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.
Bu çerçevede, ekte sunulan Ticaret Bakanlığı DYS’ne İlişkin Uygulama Tebliği, Ticaret Bakanlığı DYS’ne İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve Eklerine uygun şekilde hazırlanacak, DYS yararlanıcı ve kullanıcı tanımlaması işlemlerinin, üyesi olduğunuz ve ihracat işlemlerinizi ağırlıklı olarak üzerinden geçirdiğiniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılmasını teminen, Tebliğ ve Genelgeye uygun olarak hazırlanan başvuru ve eklerinizin KEP aracılığı ile Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Fatih YUMUŞ
Genel Sekreter V.
EKLER:
1. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği
2. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar Genelgesi
3. Ek A
4. Ek B1
5. Ek B2
6. Ek B3
7. Ek C
8. Ek D
9. Ek E
10. DYS Kayıt Sunumu
11. Dikkat Edilecek Hususlar
ÖNEMLİ NOT: Tüm değişiklikler https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys linkinden takip edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. KEP ile iletilen belgelerin elektronik imza ile imzalanmış olması zorunluluğu yoktur.
2. Talep edilen belge ve eklerin ayrı ayrı taranması ve PDF’e çevrilmesi gerekmektedir.
3. MERSİS kaydı zorunlu olan firma statüsünde iseniz, başvuru yapmadan önce MERSİS kayıtlarınızın güncel ve eksiksiz olmasına dikkat ediniz. Bu husus tamamen firmanızın sorumluluğundadır.
4. İmza sirkülerinizde yetki müşterek olarak tanımlanmış ise, taahhütnamenin müşterek imza yetkilileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
5. Eksik belge ile yapılan başvurularda tanımlama yapılamadığı için başvuruların eksiksiz yapılması hususunda azami özen gösterilmelidir.(Sisteme tanımlama yapılamaması durumunda Destek Başvurusu da yapılamayacaktır.)
6. Formlar altında talep edilen ekler dikkatle incelenmeli ve talep edilen formlar ve ekleri eksiksiz olarak gönderilmelidir.
7. EK C altında belirtildiği üzere, yetki bitiş tarihinin, imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihini ve azami 3 yılı geçmemesi gerekmektedir.
8. Kabul, beyan ve taahhüt ettiğiniz hususlar hakkında detaylı bilgi sahibi olunması açısından DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesinin (Ek: A) dikkatlice okunmasında fayda bulunmaktadır.
9. NACE kodu olmaksızın sisteme tanımlama işlemi gerçekleşmeyeceğinden, faaliyet gösterdiğiniz sektör/sektörlerin NACE kodlarının sunulan eklerde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print