Search
Close this search box.

Eşdeğer Eşya-Buğday İthalatı – 02.01.2013

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.
Konu : Eşdeğer Eşya-Buğday İthalatı

02.01.2013/00123
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a)21.06.2012 tarihli, 13754 sayılı yazımız.

b)07.08.2012 tarihli, 16920 sayılı yazımız.

İhracat taahhüdü 0207 tarife pozisyonunda yer alan eşyayı ihtiva eden dahilde işleme izin belgeleri kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan buğday ile karşılığında ithal edilen buğday ile ilgili olarak;

İlgi (a) yazımızda, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri Ahmet ARSLANTAŞ ve Mehmet Ali AYDOĞAN tarafından düzenlenen 14.03.2012 tarihli, 213-6 sayılı Teklif Raporunda yer alan tespitler ve anılan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişlerinden alınan 14.06.2012 tarihli, 231-59/27 sayılı yazıda yer alan görüş doğrultusunda işlem yapılması hususu,

İlgi (b) yazımızda ise Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Ahmet ARSLANTAŞ tarafından düzenlenen 26.06.2012 tarihli, 231-7 sayılı İnceleme Raporunda yer alan tespitler ve konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri Ahmet ARSLANTAŞ ve Mehmet Ali AYDOĞAN’dan alınan 1.08.2012 tarihli, 231-73/37 sayılı yazıda yer alan görüş doğrultusunda işlem yapılması hususu, ifade edilmişti.

Söz konusu Raporlarda yer alan dahilde işleme rejimi eşdeğer eşya uygulaması ile ilgili olarak 20.11.2012 tarihli, 28473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin “Eşdeğer eşya kullanımı” başlıklı 352. maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere;

“Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.” hükmü eklenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 04.12.2012 tarihli, 28487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3903 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 17.01.2005 tarihli, 2005/ 8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı Karara geçici 17. madde eklenmiştir.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının, 2012/3903 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile değişik 5. maddesinin ikinci fıkrası;

“Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.” hükmünü,

Aynı Karar ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen geçici 17. madde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır.” hükmünü, ihtiva etmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top