image_pdfimage_print

Ankara

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Gümrük Yönetmeliğinin Ek-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında belirtilen “9 no.lu kutu mali sorumlu kişi” kısmı ile ilgili olarak SMMM ve YMM’lerin bir sorumluluğu olmadığını belirten bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

7 Ekim 2009 Tarihli 27369 Sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete’de, Gümrük Yönetmeliğinin Ek-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında “Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” kısmına yer verilmişti. Bu kısımda 9 no.lu kutuda mali sorumlu kişi ile ilgili, “ihracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.” İbaresine yer verilmişti.

Bu kapsamda Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Gümrük Yönetmeliği Ek 14’e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında” ortak bir yazı yayımladı.

TÜRMOB’un Duyurusunda;

Gümrük mevzuatının yanlış yorumlanmasından ve yapılan bazı açıklamalardan dolayı, Gümrük Beyannamelerinin sorumluları konusunda tereddütler ortaya çıkmıştır.

Gümrük Dernekleri tarafından yapılan açıklamada “Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu” olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin bilgilerinin yer alması gerektiği duyurulmuştur.

Gümrük işlemlerinden yasa gereği Gümrük Müşaviri/Yardımcıları yetkili ve sorumludur. Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin herhangi bir sorumlulukları yasal olarak bulunmamaktadır.

Gerek ihracat gerekse ithalat işlemlerinin her adımında, gümrüğe gelen malın kontrolü laboratuvar işlemleri, numune alınması, Beyannamenin açılması, tanzimi ve her türlü takibi yasa gereği “Gümrük Müşaviri/Yardımcıları” yetkili olup, tüm işlemler her safhada Gümrük Müşaviri/Yardımcıları tarafından ayrıntılı olarak takip edilerek sonuçlandırılacağından, Gümrük Müşaviri/Yardımcıları ile ithalat/ihracatçılar müşterek müteselsil sorumludur.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı 2. Maddesi; “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Başka bir söyleyişle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 2. Maddesi ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu kapsam dışı tutulmuş olup kapsam
dışı olan bir hususla ilgili olarak SMMM ve YMM’lerin sorumlulukları söz konusu olmayacaktır.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun ceza hükümlerini düzenleyen 231-241 maddeleri ile diğer kanun ve Genel Tebliğ’lerin hiçbir maddesinde YMM ve SMMM’lere, bu konuda (İhracat, İthalat işlemleri ve denetimi, gözetimi) herhangi bir görev, yetki ve sorumluluk yüklenmemiştir.

Gümrük beyannamesi kılavuzunun 9. satırında, firmanın mali sorumlusu yerine meslek mensuplarının yazılması şeklindeki sorumluluk, şekli bir işlem olup konu ile ilgili SMMM ve YMM’lerin sorumluluğundan söz etmek de mümkün değildir.

Mesleki Kamuoyuna saygıyla duyurulur

TÜRMOB (Mesleki Kamuoyuna Duyurusu) İçin Link’e Tıklayınız  

image_pdfimage_print