T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-163.99-
Konu : Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

22.03.2021/62420403
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: a) 14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı yazımız.

         b) 22.10.2020 tarihli ve 58397598 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi aşağıda yer aldığı şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

Gümrük beyannamesinin ekinde eşyanın menşeine dair uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı bulunmamasına veya

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)”nin 17 inci maddesi ile “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 19 uncu maddesi kapsamında eksik beyan usulüne göre menşe şahadetnamesinin sonradan verileceği beyan edilmesine rağmen gümrük idaresine süresi içinde ibraz edilmemesine veya eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem gördüğü halde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” nin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca söz konusu eksikliklerin tamamlandığının eksik belge tamamlama formu ile süresi içinde bildirilmemesine,

Rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ), ilave gümrük vergisi (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1. Ek tahakkuk ve ceza karan henüz düzenlenmemişse, TPÖ/İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, 13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; gerek mezkur tarihten önce gerekse de mezkur tarihten sonra Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesi kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idaresince çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen başvurular için de, usulüne uygun olarak düzenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler kapsamında işlem yapılacaktır.

Bununla birlikte, gümrük beyannamesi ekinde bulunan menşe şahadetnamesi veya EUR.l/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü sonucunda söz konusu belgelerin;

– Sehven düzenlendiğinin anlaşılması halinde veya

– İhracatçı ülkenin yetkili kurumlan tarafından düzenlenmediğinin anlaşıldığı durumlarda ise, gümrük idaresince başlatılan bir adli süreç varsa bu sürecin sonunda ilgili merciler tarafından takipsizlik veya beraat kararının verilmiş olması koşuluyla,

yükümlünün Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında sonradan bir menşe şahadetnamesini gümrük idaresine ibraz etmesi mümkün bulunmakla birlikte sonradan ibraz edilen menşe şahadetnamesinin sonradan kontrolünün yapılması ve sonradan kontrol sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan geçerli olmayan EUR. 1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgesi yerine Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin TPÖ/EMY hesaplanmasında dikkate alınması; söz konusu eşyaya ilişkin İGV’nin ise tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında
Sonraki İçerikNakit Teminat Çözümlerinde İstenilen Makbuz Asılları Hk