image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-63534806-452.01-00070461978
Konu : Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

28.12.2021 / 70461978
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 25.01.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00060913359 sayılı yazımız.
b) 22.03.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00062556355 sayılı yazımız.
c) 29.06.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00065156764 sayılı yazımız.
ç) 28.07.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00065864533 sayılı yazımız.
d) 26.10.2021 tarihli ve E-63534806-452.01-00068528996 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgide yer alan yazılarımız marifetiyle İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat: 2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi“nde yer alan Geçici 4′ üncü ve Geçici 6’ncı maddeler hakkındaki keyfiyet iletilmiştir.

Bu çerçevede, anılan maddeler kapsamındaki uygulama 31/07/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, mezkur Genelge’de muhtelif değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metni ilişikte yer almakta olup, dercedilmiş haline Bakanlığımız internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ dahilde-islemerejimi) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Musa DEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2016/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İHRACAT: 2016/1 SAYILI
TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

 

MADDE 1- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi‘nin 5’inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (g) ve (ğ) bentler eklenmiştir.

g) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı
gerekmektedir.

ğ) DİİB müracaatları önceki belgelerdeki ihracat ve ithalat gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye alınır.

MADDE 2- (1) Mezkur Genelge’nin 7’nci Maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buğday unu ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınır.”

MADDE 3- (1) Mezkur Genelge’nin 9’uncu Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) Mezkur Genelge’nin 10’uncu Maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo 8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- (1) 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin Geçici 4 ve Geçici 6’ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:23.12.2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31.07.2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil) önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (1) (Değişik:23.12.2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

MADDE 7- (1) Bu Genelge Onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Genelge hükümlerini Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Detaylı Bilgi İçin :Ticaret Bakanlığı 

image_pdfimage_print