İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik Hakkında

İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik Hakkında

ORTA ANADOLU HUBUBAT
BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR
İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ankara, 12/02/2021

Sayı : 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2021/62-1402
Konu : İhracat:2016/1 sayılı Genelgede Değişiklik

SİRKÜLER (H/2021)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiş olup bu çerçevede, anılan Genelge’ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4-(25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

“”GEÇİCİ MADDE 5-(25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve ihracat taahhüdü tamamlanmış ancak belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan,rafine ve/veya ham ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen ve ithalat listesinde 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham ayçiçeği yağıbulunan DİİB’lerin taahhüt hesabının kapatılmasında 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) döviz kullanım oranı aranmaz.

”Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’na ulaşan talepler sonucunda Geçici 4’üncü madde yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre olabilecek ihracat taleplerinin, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin en geç 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil ettirilmesi kaydıyla belge kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Özkan AYDIN
Genel Sekreter

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print