28.10.2021 Tarihli 31642 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4635

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) VII sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımları belirtilen eşyanın, “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili eşyanın karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde karşısında gösterilen oranda gümrük vergisi uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. Bu fıkra kapsamı eşyaya ek mali yükümlülük uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli VII sayılı listeye (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) aşağıdaki tabloda yer alan satırlar eklenmiştir.

0303.53.10.00.00

Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)

1604.13.11, 1604.13.19, 1604.20.50.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ürünler

0

0303.53.30.00.00

Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)

1604.13.11, 1604.13.19, 1604.20.50.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ürünler

0

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.