image_pdfimage_print

31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5052

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 ARALIK 2021


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Kararın 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.”

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibareleri “1/1/2022” şeklinde, “28/2/2021” ibaresi “28/2/2022” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “1/1/2018-31/12/2019” ibaresi “1/1/2017-31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Kararın geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Kararın ekinde yer alan listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan listeler ve ekler ilave edilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar……………………………………………………………………………

I Sayılı Liste Tarım Ürünleri ….……………………………………………….………

II Sayılı Liste Tarım Ürünleri (4,5,9,13,14,15,17,18,19,20,21,22 ve 24. Fasıllar)…………

II Sayılı Liste Sanayi Ürünleri (25-97. Fasıllar) ……………………………….………..…

III Sayılı Liste İşlenmiş Tarım Ürünleri ……………………………………………………

Tablo 1- III Sayılı Listeye Ait Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu……………

Tablo 2- III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu ……………………………………

IV Sayılı Liste Balıkçılık ve Su Ürünleri (2, 3, 15, 16. ve 23. Fasıllar)……………………..

V Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri…………………………..…….

VI Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Ürünler ………………………

VII Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri ……………………………………………………………..

EK 1- Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi …..………….

EK 2- Gelişme Yolundaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi ……………………………………

EK 3- Özel Teşvik Düzenlemesi Kapsamındaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi ………..……

EK 4- En Az Gelişmiş Ülkeler Ürün Grubu Listesi ..………………………………..……


KISALTMALAR

I, II (4-24. FASILLAR), III, IV, V, VI ve VII SAYILI LİSTELER SÜTUN BAŞLIKLARI KISALTMALARI

AB: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
BK: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
B-HER: Bosna-Hersek
D-8: Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü
: Diğer Ülkeler
EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülkeler
EFTA: EFTA Üyesi Ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre)
EMY: Ek Mali Yükümlülük
F.ADA: Faroe Adaları
G.KORE: Güney Kore
GTP: Gümrük Tarife Pozisyon Numarası
GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (2022 yılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde” yer alan pozisyon numaralarındaki eşya)
GTS ÜLKELERİ: Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
GÜR: Gürcistan
GYÜ: Gelişme Yolundaki Ülkeler
GV: Gümrük Vergisi Oranı
KOS: Kosova
MLZ: Malezya
ÖTDÜ: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
SNG: Singapur Cumhuriyeti
VNZ: Venezuela

II SAYILI LİSTE (25-97. FASILLAR) SÜTUN BAŞLIKLARI KISALTMALARI

1:AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri : Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Morityus, Moldova, Sırbistan, Şili, Tunus.
2: Malezya
3: Singapur Cumhuriyeti
4: Venezuela
GTS ÜLKELERİ: Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
5: En Az Gelişmiş Ülkeler
6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7: Gelişme Yolundaki Ülkeler
8: Diğer Ülkeler

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print