Koruyucu Maske, Koruyucu Gözlükler, Koruyucu Tulumlar, Sıvı Geçirmez Önlükler, Steril Eldiven Vb. Ürünler Hakkında

Koruyucu Maske, Koruyucu Gözlükler, Koruyucu Tulumlar,  Sıvı Geçirmez Önlükler, Steril Eldiven Vb. Ürünler Hakkında

04.03.2020 Tarihli  31058 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ‘İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat;96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (İhracat: 2020/4)’ Uygulanmasının Tadili Hakkında

Bilindiği üzere 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Kurumumuz iznine bağlanmıştır.
Bu bağlamda ilgi tebliğ kapsamında yer alan ve 04.03.2020 tarihi öncesinde ihracat beyannamesi tescil edilmiş ürünler için Kurumumuzdan izin alınması gerekmemekle birlikte 04.03.2020 tarihi itibariyle ilgili tebliğ kapsamında yer alan ve mezkur tarih itibari ile ihracat beyannamesi tescil edilmemiş ürünler için yapılacak ihracat işlemlerinde ise Kurumumuzdan ön izin alınması gerekmektedir.
Bu minvalde Kurumumuzca yürütülecek iş ve işlemlere iliş
kin olarak Kurumumuz internet sitesinde 05.03.2020 tarihinde “Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında Duyuru” Başlığı altında Kurumumuza yapılacak başvurularda talep edilecek bilgi ve belgelere ilişkin hususlar paylaşılmıştır. Bu duyuruda istenen hususlara ek olarak Kurumumuza yapılacak başvurularda standardizasyonun sağlanabilmesi maksadıyla ilave bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.
Bu bağlamda;
1.) İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin taleplerinde Kuruma yapılacak başvurularda kullanılacak örnek dilekçenin (Ek.1) doldurularak başvuru yapılması,
2.) İmalatçısı tarafından Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracatına dair ön izin taleplerinde Kuruma yapılacak başvurularda kullanılacak örnek dilekçenin (EK.2) doldurularak başvuru yapılması,
3.) Kurumumuza yapılacak başvurularda her ihracat beyannamesine esas olacak şekilde ayrı başvuru yapılması ve ilgili belgelerin bir sonraki duyuruya kadar elden ya da posta yolu ile Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.
Duyuru ekindeki Ek-1 / Ek-2 No’lu belgelerde yer alan tabloda talep edilen bilgilerin, tam ve eksiksiz olarak tabloya işlenmesi gerekmekte olup başvuruda eksik bildirim yapılması durumunda söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
EK1
EK2

image_pdfimage_print