image_pdfimage_print

21.12.2021 Tarihli 31696 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 70) DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                           Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                         25,00

b) Beyanname                                                                                          25,00

c) Protesto, vekaletnamere’sen senet                                                        50,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                          225,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)                               160,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı                                                             37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                              75,00

7 – Aile cüzdanları                                                                                   200,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                280,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                             280,00

11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                             250,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                               210,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                               15,00

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                           20,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi                                                          160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                      160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print