19.06.2021 Tarihli 31516 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (s), (u) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“s) Uzman heyet: 5996 sayılı Kanunda belirtilen hayvansal üretimden sorumlu meslek mensupları arasından atçılık konusunda en az bir yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış en az üç kişiden oluşan komisyonu,”

“u) Yarış Otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“v) Yüksek Komiserler Kurulu: 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 436 ncı maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli kurulu,”

“y) İğdiş: Kastre edilmiş erkek atı,

z) Vize: Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınmasına müteakip her yıl il müdürlükleri tarafından yapılan iş ve işlemleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Damızlık belgesi alacak olan aygır ve kısraklarda aranacak koşu performans şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Aygırlardan: Kendisinin en az Kv8, Kv9, Kv18, Kv23, Kv24, Kv25 veya uluslararası yarışkataloğununbirinci kategorisindeki “Listed” koşularından birini kazanmış olması veya bir adet Grup, A2, A3 koşularında tabela (1, 2, 3, 4 üncülük) yapmış olması veya babasının bir adet Grup, A2, A3 koşusu kazanmış en az bir tayının olması veya anasının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış bir tayının olması zorunludur.

b) Kısraklardan: Kendisinin en az Şart 1, Şart 4, Şart 5, Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, Handikap 15, Handikap 16, Handikap 17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25 koşularından birini kazanmış olması veya uluslararası yarışkataloğununbirinci kategorisindeki koşusu bulunan ülkelerde bir koşu kazanmış olması veya bir adet Grup, A2, A3 koşusunda tabela (1, 2, 3, 4 üncülük) yapmış olması veya babasının Grup, A2, A3 koşuları kazanmış en az bir tayının olması veya anasının ya da anasının bir tayının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış olması zorunludur.”

“(6) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınması gerekir. Bahse konu aygır ve kısrakların vizeleri, söz konusu raporu almalarının akabinde, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden Ağustos ayı başına kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça rapor alınmasına gerek görülmemesi halinde ise damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların vize işlemlerinde rapor şartı aranmaz. Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir. Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık atların vize işlemi atların bulunduğu ve tespit edildiği ilde yapılır. Damızlık vizesi onaylanmadan atlara tohumlama/aşım yapılamaz.”

“Bakanlık tarafından ilave analiz/test istenmediği sürece ithal edilen kısrak ve aygırlar Türk Soy Kütüğüne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Türkiye’de doğan veya ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için at sahibi veya vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, DNA muayenesi için yatırılması gereken laboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı, Arap atları için isim dilekçesi, ihtiyaç duyulması halinde diğer evraklar (veraset belgesi, vekâletname ve benzeri) ile birlikte, atların bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.”

“(8) Genetik laboratuvarı kan DNA Netice Raporunu Bakanlık ve il müdürlüğüne, DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa fiziksel veya elektronik olarak gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulamaya konu mikroçipin numarası eşkal ve muayene raporuna yazılır ve mikroçip barkod etiketinin iki nüshası tescil evrakları ile birlikte Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“8) Arap atları için isim dilekçesi,

9) İhtiyaç duyulması halinde diğer evraklar (veraset belgesi, vekâletname ve benzeri),”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İsim verilirken;

a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler,

b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,

c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan isimler,

ç) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,

d) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilere ait isimler,

e) Gazi veya Cumhuriyet Koşusu kazanmış atların isimleri,

kullanılamaz.

(5) Arap bir atın isminin İngiliz tayına verilmesi veya İngiliz bir atın isminin Arap tayına verilmesi dâhil yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.”

“(8) Korumaya alınması gereken ve yasaklı isimlerin belirlenmesine yönelik iş/işlemler Yüksek Komiserler Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”

“(2) Soy kütüğüne kayıtlı ithal atların pedigrileri kaybolduğunda atın sahibi illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine yeni pedigri çıkarılması için müracaat eder. Soy kütüğüne kayıtlı ithal atların pedigrileri kaybolduğunda ilgili pedigri orijin ülkeden talep edilir. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilir:

a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren beyanı.

b) At Eşkâl ve Muayene Raporu.

c) İl At Islah Komisyon kararı.

ç) Atın yeni çekilmiş iki adet 9×12 cm ebadında fotoğrafı.

d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.

e) Orijin ülkeninpedigrinindüzenlenmesi için talep ettiği diğer evraklar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “makbuzu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziksel veya elektronik olarak gönderilen” ibaresi eklenmiş ve (c) bendinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

İğdiş işlemleri

MADDE 31/A – (1) Soy kütüğüne kayıtlı atların iğdiş olması durumunda atın sahibi aşağıdaki belgelerle illerde il müdürlüklerine, ilçelerde ilçe müdürlüklerine veya yarış müessesesine iğdiş raporunun pedigriye işlenmesi için başvurur:

a) Atın sahibinin resmî beyanı.

b) Veteriner hekim raporu.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) Varsa vekâletname.

  1. d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Suni tohumlamada kullanılacak aygırlar için aygırın bu amaçla kullanılacağına dair Bakanlıktan her yıl aşım sezonundan önce izin alınması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/2/2012

28219

2-

4/12/2012

28487

3-

5/3/2015

29286

4-

14/9/2017

30180

5-

23/6/2018

30457

6-

22/12/2018

30633

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız