Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6’ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ

22.01.2020 Tarihli 31016 Sayılı Resmi Gazete

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL (yirmi iki bin iki yüz seksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL (iki yüz altmış beş Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22.280  TL (yirmi iki bin iki yüz seksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 TL (iki yüz altmış beş Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL (dört Türk Lirası on altı Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008  tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL (yüz yirmi dokuz bin dört yüz otuz Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL (on bin sekiz yüz altmış Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 22.280  TL (yirmi iki bin iki yüz seksen Türk Lirası),  

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL (dört bin yüz yetmiş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dört bin yüz seksen Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dört bin yüz seksen Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL (yirmi Türk Lirası doksan iki Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL (on bir bin yedi yüz on Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11.710 TL (on bir bin yedi yüz on Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dört bin yüz seksen Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dört bin yüz seksen Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL (seksen yedi Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print