Search
Close this search box.

Tedarikçi Beyanları – Uzun Dönem Tedarikçi Beyanları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-622.01
Konu : Tedarikçi Beyanları – Uzun Dönem
Tedarikçi Beyanları

29.09.2020/57677387
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yönelik 31.08.2020 tarihli ve E-20117910-180.99-00056978630 sayılı yazımız.

Tedarikçi beyanlarının bir ticari belge yerine A4 kağıtlara yapılması durumunda kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin hususun değerlendirilmesi talebine ilişkin olarak İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yönelik ilgi yazımızda, 2006/10895 Sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ın 72 nci maddesi uyarınca tedarikçi beyanlarının, ticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari bir belge üzerine yapılmış olması gerektiğinden bahisle, A4 kağıdı üzerine yapılan beyanların faturalarla ilişkilendirilmiş olsalar dahi kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmişti.

Söz konusu yazımızın ardından sektörden ve bazı bölge müdürlüklerinden gelen taleplerde, yazımızın uzun dönem tedarikçi beyanları için de geçerli olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu, uzun dönem tedarikçi beyanlarının aynı tedarikçiden yapılan düzenli sevkiyatlar için bir yılı kapsayacak şekilde düzenlenebilmesinden dolayı, firma antetli kağıtlara yapıldığı; bunun yanında tedarikçi beyanlarının da bugüne kadar firma antetli kağıt üzerine yapıldığına ilişkin bir çok örnek olduğu ifade edilerek;

Özellikle, Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/2 maddesi kapsamında yapılan başvurularda, ilgili yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilen beyannamelerle ilişkili olarak, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibraz edilen tedarikçi beyanlarının kabul edilebilmesine imkan sağlanmasından dolayı, bu çerçevede sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanlarının firma antetli kağıtlara yapılmak suretiyle düzenlendiği ve bu durumun söz konusu Yönetmeliğin mezkur maddesinin uygulanması konusunda tereddüt oluşturduğu;

Ayrıca, ilgi yazımız tarihinden önceki dönemlere ilişkin tarama yapılması durumunda birçok ihtilaflı durumun ortaya çıkacağından bahisle konunun bu yönleriyle tekrar değerlendirilerek oluşan tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde genel bir talimata bağlanması hususunun dile getirildiği görülmüştür.

Bu çerçevede, konuyla ilgili olarak Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünün de görüşleri alınmış olup anılan Genel Müdürlükten alman yazıda;

“…Aynı tedarikçiden yapılan düzenli sevkiyatlar için bir yılı kapsayacak şekilde düzenlenen uzun dönem tedarikçi beyanlarının bir belge üzerine değil de firmaların antetli kağıtlarının üzerine işlenmesine ilişkin olarak;

– Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 1/2006 sayılı Kararında kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaması ve

– Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Tedarikçi beyanlarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair rehber ilkelerin” “belgenin türü”ne dair 3.3.2 nolu bölümünde “bu beyanların, eşyanın tanımının kesin bir şekilde yapılması kaydıyla, ticari fatura veya teslimat notundan ayrı (antetli kağıt türünde matbu belge gibi) bir belge üzerine yapılacağının” belirtildiği,

Ayrıca, tedarikçi beyanının düzenlenmesine ilişkin olarak ise “Tedarikçi beyanının fatura veya teslimat notu gibi bir ticari belge üzerine yapılmasının esas olduğu ve faturalarla ilişkilendirilmiş olsa dahi A4 kağıda yapılan beyanların kabul edilmeyeceği”; bununla birlikte, “AB ülkelerinde ticari fatura veya teslimat notundan ayrı (antetli kağıt türünde matbu belge gibi) bir belge üzerine yapılan tedarikçi beyanlarının, ancak beyanda eşyanın tanımını yapan ticari fatura veya başka bir ticari belgeye açıkça atıfta bulunulması ve beyanın o fatura ya da belgenin ekini oluşturması kaydıyla kabul edilebileceği” değerlendirmelerine yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla;

1- Uzun dönem tedarikçi beyanlarının eşyanın tanımının kesin bir şekilde yapılması kaydıyla, ticari fatura veya teslimat notundan ayrı antetli kağıt türünde matbu belge gibi bir belge üzerine yapılabileceği;

2- Ticari fatura veya teslimat notundan ayrı olarak antetli kağıt türünde matbu belge gibi bir belge üzerine yapılan tedarikçi beyanlarının ise, ancak beyanda eşyanın tanımını yapan ticari fatura veya başka bir ticari belgeye açıkça atıfta bulunulması ve beyanın o fatura ya da belgenin ekini oluşturması kaydıyla kabul edilebileceği;

Hususları dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top