Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 5209

Kaydet
Kapat

24.02.2022 Tarihli 31760 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5209

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”

“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.”

MADDE 2- Aynı Karam 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1 ’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”

“(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karaim 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 inci madde hükümleri kapsamında yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “ÎLLERÎN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 6. Bölgeye ait bölümünde yer alan “- Enerji üretimine yönelik yatırımlar.” ibaresi, “Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).” şeklinde değiştirilmiş; söz konusu tablonun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiş, 12 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 13 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.”

“(13) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

“(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

MADDE 7- Aynı Kararın EK-8 sayılı ve “GÜMRÜK VERGÎSÎ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna eklenen cümle, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin;

  1. Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. Sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik, yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılacak kredilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

EK-8

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

G.T.İ.P No 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
1 8405.10.00.00.14 Oksijen jeneratörleri
2 8413.40.00.00.00 Beton pompaları
3 8414.40.90.00.12 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
4 8414.80.19.90.00 Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
5 8414.80.22.90.11 Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
6 8414.80.28.90.00 Pistonlu kompresörler; monometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
7 8414.80.59.90.00 Pistonlu kompresörler; monometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8 8414.80.73.90.00 Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
9 8414.80.75.90.00 Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
10 8415.82.00.90.00 Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
11 8415.83.00.90.00 Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
12 8417.10.00.00.12 Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları
13 8417.20.10.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
14 8417.20.90.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ

 

15 8419.35.00.00.00 Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
16 8419.39.00.00.00 Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
17 8422.30.00.00.00 Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
18 8422.40.00.00.19 Diğerleri
19 8426.19.00.00.12 Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)
20 8426.20.00.00.00 Kule vinçler
21 8427.10.10.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
22 8427.10.90.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
23 8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
24 8427.20.19.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
25 8427.20.90.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
26 8428.33.00.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
27 8428.39.20.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
28 8429.20.00.00.11 Kendinden hareketli greyderler
29 8429.51.99.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
30 8429.52.10.00.00 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler

 

31 8429.52.90.00.11 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
32 8429.59.00.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
33 8434.20.00.00.11 Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
34 8434.20.00.00.12 Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
35 8434.20.00.00.19 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
36 8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
37 8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
38 8451.40.00.00.11 Tekstil sanayi için yıkama makinaları
39 8456.11.90.00.00 Lazerle çalışanlar, Diğerleri
40 8456.40.00.00.00 Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
41 8457.10.10.00.11 Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
42 8457.10.90.00.11 Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
43 8457.10.90.00.13 Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri
44 8457.10.90.00.14 Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
45 8457.30.90.00.00 Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
46 8458.11.20.00.11 Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
47 8459.10.00.00.00 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
48 8459.61.10.00.00 Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları

 

49 8459.61.90.00.00 Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
50 8459.69.90.00.00 Metaller için diğer freze tezgahları
51 8460.12.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
52 8460.19.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
53 8460.31.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
54 8460.39.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
55 8461.50.11.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
56 8461.50.19.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
57 8461.50.90.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
58 8462.22.10.00.00 Profil şekillendirme makineleri: Nümerik kontrollü olanlar
59 8462.23.00.00.00 Nümerik kontrollü abkant presler
60 8462.24.00.00.00 Nümerik kontrollü panel bukuduler
61 8462.25.00.00.00 Nümerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri
62 8462.26.00.00.00 Nümerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları
63 8462.29.10.00.00 Diğerleri, Nümerik kontrollü olanlar
64 8462.33.00.00.00 Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
65 8462.42.00.00.11 Nümerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahlan
66 8462.49.00.00.11 Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları

 

67 8462.61.10.90.00 Hidrolik presler, Nümerik Kontrollü olanlar, Diğerleri
68 8462.69.10.90.00 Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Nümerik Kontrollü olanlar,Diğerleri
69 8463.10.90.00.00 Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
70 8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları
71 8465.10.90.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
72 8465.20.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
73 8465.91.10.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
74 8465.91.20.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
75 8465.92.00.00.11 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
76 8465.92.00.00.12 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
77 8465.93.00.00.13 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
78 8465.94.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları
79 8465.95.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
80 8465.96.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
81 8468.20.00.00.19 Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
82 8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler

 

83 8474.10.00.90.00 Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
84 8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları
85 8474.20.00.90.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
86 8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcıları
87 8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
88 8474.39.00.00.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
89 8474.90.90.90.19 84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
90 8477.10.00.00.00 Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
91 8479.30.10.00.00 Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
92 8515.21.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
93 8515.29.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
94 8515.31.00.00.00 Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
95 8603.10.00.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
96 8702.10.11.11.00 Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
97 8702.10.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yan dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
98 8702.10.91.11.00 Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
99 8702.10.99.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3

 

100 8702.20.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
101 8702.20.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
102 8702.30.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
103 8702.30.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
104 8702.40.00.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi
105 8702.90.11.11.00 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
106 8702.90.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
107 8702.90.31.11.00 Otobüs; YENÎ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <- 2800 cm3
108 8702.90.39.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
109 8702.90.90.00.00 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (surucu dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
110 8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
111 8704.21.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
112 8704.21.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
113 8704.21.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <- 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
114 8704.21.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
115 8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton

 

116 8704.22.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
117 8704.22.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
118 8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
119 8704.23.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton
120 8704.23.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
121 8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
122 8704.31.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
123 8704.31.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
124 8704.31.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
125 8704.31.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <- 2800 cm3
126 8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
127 8704.32.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton
128 8704.32.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
129 8704.41.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
130 8704.41.31.00.00 Yeni olanlar
131 8704.41.39.00.00 Kullanılmış olanlar
132 8704.41.91.00.00 Yeni olanlar

 

133 8704.41.99.00.00 Kullanılmış olanlar
134 8704.42.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
135 8704.42.91.00.00 Yeni olanlar
136 8704.42.99.00.00 Kullanılmış olanlar
137 8704.43.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
138 8704.43.91.00.00 Yeni olanlar
139 8704.43.99.00.00 Kullanılmış olanlar
140 8704.51.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
141 8704.51.31.00.00 Yeni olanlar
142 8704.51.39.00.00 Kullanılmış olanlar
143 8704.51.91.00.00 Yeni olanlar
144 8704.51.99.00.00 Kullanılmış olanlar
145 8704.52.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
146 8704.52.91.00.00 Yeni olanlar
147 8704.52.99.00.00 Kullanılmış olanlar
148 8704.60.00.00.00 Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
149 8704.90.00.00.00 Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
150 8705.10.00.00.11 Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton
151 8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
152 8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları
153 8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar
154 8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
155 8903.32.10.00.00 Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar

 

156 8903.33.10.00.00 Uzunluğu 24 m.yi geçenler’ Denizde seyretmeye mahsus olanlar
157 8903.31.00.00.00 Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
158 8903.32.90.00.00 Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: Diğerleri:
159 8903.33.90.00.00 Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri:
160 9401.31.00.00.00 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:
161 9401.39.00.00.12 Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
162 9401.39.00.00.19 Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
163 9401.41.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar
164 9401.49.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri
165 9401.52.00.00.00 Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
166 9401.53.00.00.00 Hintkamışmdan oturmaya mahsus mobilyalar
167 9401.59.00.00.00 Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışmdan olanlar HARİÇ)
168 9401.61.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
169 9401.61.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
170 9401.69.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
171 9401.69.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
172 9401.71.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
173 9401.71.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
174 9401.79.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar

 

175 9401.79.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
176 9401.80.00.00.11 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
177 9401.80.00.00.19 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
178 9403.10.51.00.00 Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
179 9403.10.58.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
180 9403.10.91.00.00 Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
181 9403.10.93.00.00 Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
182 9403.10.98.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
183 9403.20.20.00.11 Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
184 9403.20.20.00.19 Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
185 9403.20.80.10.00 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
186 9403.20.80.90.00 Metalden diğer mobilyalar
187 9403.30.11.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
188 9403.30.19.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
189 9403.30.91.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
190 9403.30.99.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
191 9403.40.10.00.00 Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
192 9403.40.90.00.00 Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ
193 9403.50.00.00.11 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
194 9403.50.00.00.19 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
195 9403.60.10.00.00 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
196 9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
197 9403.60.90.10.00 Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
198 9403.60.90.90.00 Ahşaptan diğer mobilyalar

 

199 9403.70.00.00.11 Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
200 9403.70.00.00.19 Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
201 9403.82.00.00.00 Bambudan diğer mobilyalar
202 9403.83.00.00.00 Hint kamışından diğer mobilyalar
203 9403.89.00.00.00 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top