İçindekiler

29.06.2021 Tarihli 31526 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4191

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir. 

28 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,”

MADDE 2– Aynı Kararın 5 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “birmilyon” ibaresi “üçmilyon”, “beşyüzbin” ibaresi “birmilyon beşyüzbin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “beşyüzbin” ibaresi “yediyüzellibin”, “üçyüzbin” ibaresi “beşyüzbin” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde ellisini” ibaresi “yüzde yirmibeşini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4– Aynı Kararın 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “ürünlerin” ibaresi “ürün ve hizmetlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında (c) bendi hükmü, Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç) bendi hükümleri aranmaz.”

MADDE 5– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”

“(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.”

MADDE 6– Aynı Kararın 11 inci maddesinin; birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

“(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,”

“Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”

“(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon Türk Lirasını geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.”

MADDE 7– Aynı Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan destek tutarı, dördüncü fıkrada belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hüküm, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.”

MADDE 8– Aynı Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.”

MADDE 9– Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.”

MADDE 10– Aynı Kararın 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

MADDE 11– Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12– Aynı Kararın geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıla kadar” ibaresi “iki yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13– Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14-

Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün beş numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve I/B bölümünün sekiz numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

“5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).”

MADDE 15- Aynı Karara aşağıdaki tablo eklenmiştir.

“EK-8

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK
MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

 
G.T.İ.P No
2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
1
8405.10.00.00.14
Oksijen jeneratörleri
2
8413.40.00.00.00
Beton pompaları
3
8414.40.90.00.12
Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
4
8414.80.19.90.00
Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
5
8414.80.22.90.11
Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
6
8414.80.28.90.00
Pistonlu kompresörler; manometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
7
8414.80.59.90.00
Pistonlu kompresörler; manometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8
8414.80.73.90.00
Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
9
8414.80.75.90.00
Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
10
8415.82.00.90.00
Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
11
8415.83.00.90.00
Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava  taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
12
8417.10.00.00.12
Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları
13
8417.20.10.00.00
Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
14
8417.20.90.00.00
Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ
15
8419.32.00.00.00
Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma cihazları
16
8419.39.00.00.00
Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
17
8422.30.00.00.00
Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
18
8422.40.00.00.00
Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
19
8426.19.00.00.12
Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)
20
8426.20.00.00.00
Kule vinçler
21
8427.10.10.00.00
Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
22
8427.10.90.00.00
Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
23
8427.20.11.00.00
Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
24
8427.20.19.00.00
Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
25
8427.20.90.00.00
Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
26
8428.33.00.90.00
Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
27
8428.39.20.90.00
Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
28
8429.20.00.00.11
Kendinden hareketli greyderler
29
8429.51.99.10.11
Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer direyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
30
8429.52.10.00.00
kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
31
8429.52.90.00.11
Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
32
8429.59.00.10.11
Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
33
8434.20.00.00.11
Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
34
8434.20.00.00.12
Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
35
8434.20.00.00.19
Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
36
8437.10.00.00.00
Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
37
8437.80.00.10.11
Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
38
8451.40.00.00.11
Tekstil sanayi için yıkama makinaları
39
8456.11.90.10.00
Lazer ile metallerin veya metal karbürlerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
40
8456.40.00.00.00
Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
41
8457.10.10.00.00
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar
42
8457.10.90.00.00
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar HARİÇ
43
8457.30.90.00.00
Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
44
8458.11.20.00.00
Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri
45
8459.10.00.00.00
Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
46
8459.61.10.00.00
Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
47
8459.61.90.00.00
Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
48
8459.69.90.00.00
Metaller için diğer freze tezgahları
49
8460.12.00.00.00
Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
50
8460.19.00.00.00
Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
51
8460.31.00.00.00
Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
52
8460.39.00.00.00
Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
53
8461.50.11.00.00
Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
54
8461.50.19.00.00
Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
55
8461.50.90.00.00
Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
56
8462.21.10.00.00
Yassı metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
57
8462.21.80.00.00
Diğer metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
58
8462.31.00.00.11
Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
59
8462.41.10.00.11
Yassı metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
60
8462.41.90.00.11
Yassı olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
61
8462.91.20.90.00
Metaller için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler
62
8462.99.20.90.00
Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik kontrollü diğer tezgahlar
63
8463.10.90.00.00
Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
64
8463.20.00.00.11
Ezerek vida dişi açma makinaları
65
8465.10.90.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
66
8465.20.00.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
67
8465.91.10.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
68
8465.91.20.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
69
8465.92.00.00.11
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
70
8465.92.00.00.12
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
71
8465.93.00.00.13
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
72
8465.94.00.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları
73
8465.95.00.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
74
8465.96.00.00.00
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
75
8468.20.00.00.19
Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
76
8474.10.00.10.00
Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler
77
8474.10.00.90.00
Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
78
8474.20.00.10.00
Taş kırma makinaları
79
8474.20.00.90.00
Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
80
8474.31.00.00.00
Beton veya harç karıştırıcıları
81
8474.32.00.00.00
Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
82
8474.39.00.00.00
Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
83
8474.90.90.90.19
84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
84
8477.10.00.00.00
Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
85
8479.30.10.00.00
Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
86
8515.21.00.00.00
Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
87
8515.29.00.00.00
Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
88
8515.31.00.00.00
Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
89
8603.10.00.00.00
Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
90
8702.10.11.11.00
Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
91
8702.10.19.11.00
Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
92
8702.10.91.11.00
Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
93
8702.10.99.11.00
Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
94
8702.20.10.00.00
Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
95
8702.20.90.00.00
Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
96
8702.30.10.00.00
Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
97
8702.30.90.00.00
Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
98
8702.40.00.00.00
Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi
99
8702.90.11.11.00
Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
100
8702.90.19.11.00
Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
101
8702.90.31.11.00
Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
102
8702.90.39.11.00
Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
103
8702.90.90.00.00
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
104
8704.21.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
105
8704.21.31.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
106
8704.21.39.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
107
8704.21.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
108
8704.21.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
109
8704.22.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
110
8704.22.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
111
8704.22.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
112
8704.23.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
113
8704.23.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton
114
8704.23.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
115
8704.31.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
116
8704.31.31.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
117
8704.31.39.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
118
8704.31.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
119
8704.31.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
120
8704.32.10.00.00
Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
121
8704.32.91.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton
122
8704.32.99.00.00
Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
123
8704.90.00.00.00
Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
124
8705.10.00.00.11
Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton
125
8705.40.00.00.00
Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
126
8705.90.30.00.00
Beton pompalama taşıtları
127
8705.90.80.10.12
Kar küremeye mahsus taşıtlar |
128
8705.90.80.90.11
Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
129
8903.92.10.00.00
Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)
130
8903.92.91.00.00
Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk <= 7.5 m
131
8903.92.99.00.00
Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk > 7.5 m
132
9401.30.00.00.11
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner koltuk ve sandalyeler
133
9401.30.00.00.12
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden döner koltuk ve sandalyeler
134
9401.30.00.00.19
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer maddelerden döner koltuk ve sandalyeler
135
9401.40.00.00.00
Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; kamp veya bahçede kullanılanlar HARİÇ
136
9401.52.00.00.00
Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
137
9401.53.00.00.00
Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
138
9401.59.00.00.00
Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)
139
9401.61.00.00.11
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
140
9401.61.00.00.19
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
141
9401.69.00.00.11
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
142
9401.69.00.00.19
Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
143
9401.71.00.00.11
Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
144
9401.71.00.00.19
Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
145
9401.79.00.00.11
Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
146
9401.79.00.00.19
Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
147
9401.80.00.00.11
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
148
9401.80.00.00.19
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
149
9403.10.51.00.00
Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
150
9403.10.58.00.00
Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
151
9403.10.91.00.00
Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
152
9403.10.93.00.00
Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
153
9403.10.98.00.00
Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
154
9403.20.20.00.11
Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
155
9403.20.20.00.19
Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
156
9403.20.80.10.00
Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
157
9403.20.80.90.00
Metalden diğer mobilyalar
158
9403.30.11.00.00
Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
159
9403.30.19.00.00
Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
160
9403.30.91.00.00
Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
161
9403.30.99.00.00
Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
162
9403.40.10.00.00
Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
163
9403.40.90.00.00
Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ
164
9403.50.00.00.11
Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
165
9403.50.00.00.19
Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
166
9403.60.10.00.00
Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
167
9403.60.30.00.00
Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
168
9403.60.90.10.00
Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
169
9403.60.90.90.00
Ahşaptan diğer mobilyalar
170
9403.70.00.00.11
Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
171
9403.70.00.00.19
Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
172
9403.82.00.00.00
Bambudan diğer mobilyalar
173
9403.83.00.00.00
Hintkamışından diğer mobilyalar
174
9403.89.00.00.00
Diğer maddelerden diğer mobilyalar

 

MADDE 16- Bu Kararın;

a)  2 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinde,

b) 12 nci maddesi 9/5/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)  14 üncü maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün sekiz numaralı sırasında yapılan değişiklik 1/1/2022 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

15/6/2012

2012/3305

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

2012/3802

13/10/2012

28440

28/1/2013

2013/4288

15/2/2013

28560

27/5/2013

2013/4763

30/5/2013

28662

27/1/2014

2014/6058

9/5/2014

28995

30/6/2014

2014/6588

6/8/2014

29080

15/12/2014

2014/7273

5/3/2015

29286

16/3/2015

2015/7496

8/4/2015

29320

20/8/2015

2015/8050

27/8/2015

29458

9/11/2015

2015/8216

19/11/2015

29537

29/2/2016

2016/8715

8/4/2016

29678

7/9/2016

2016/9139

5/1.0/2016

29848

13/2/2017

2017/9917

22/2/2017

29987

24/4/2017

2017/10111

3/5/2017

30055

17/7/2017

2017/10585

17/8/2017

30157

25/12/2017

2017/11175

30/12/2017

30286 (3. Mükerrer)

16/10/2017

2017/11133

20/01/2018

30307

17/1/2018

2018/11297

22/2/2018

30340

9/4/2018

2018/11651

28/4/2018

30405

14/5/2018

2018/11816

22/6/2018

30456

4/6/2018

2018/11930

22/6/2018

30456

13/9/2018

91

14/9/2018

30535

8/11/2018

323

9/11/2018

30590

27/2/2019

798

28/2/2019

30700

6/8/2019

1402

7/8/2019

30855

8/5/2020

2501

9/5/2020

31122

20/8/2020

2846

21/8/2020

31220

16/12/2020

3307

17/12/2020

31337

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız