Search
Close this search box.

13.08.2002 Tarihli 24845 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) (Seri No: 1)

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Dünya Gümrük Örgütünce- düzenlenmiş olan Alfabetik İndeks esas alınarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca hazırlanan ve idari ve kazai uygulamada esas tutulması gereken Eşya Fihristinin yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanan Eşya Fihristini kapsar.

Genel Açıklamalar

Madde 3- Söz konusu Eşya Fihristi ekte yer almaktadır. Fihristin kullanımına yönelik bilgiler “Açıklamalar” bölümünde belirtilmiştir.

Madde 4- Ekli Eşya Fihristinde belirtilen GTÎPTerle Türk Gümrük Tarife Cetveli veya Gümrük Tarife Cetveli îzahnamesi arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde öncelikle Türk Gümrük Tarife Cetveli daha sonra Gümrük Tarife Cetveli îzahnamesi hükümleri esas alınır.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

GİRİŞ

GENEL AÇIKLAMALAR:

Bu fihrist Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sistemine (Armonize Sistem) ve bununla ilgili Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde yer alan eşyanın alfabetik listesidir.

Söz konusu fihristin:

a) Birinci sütununda eşya isimleri,

b) İkinci sütununda, eşyanın adı geçtiği yerin bölüm, fasıl ya da altpozisyon notu, pozisyon ya da AS Kodu’nda bulunduğu yeri;

c) Üçüncü sütununda, eşyanın adının geçtiği yerin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde bulunduğu yeri;

gösterilmiştir.

2-     ALFABETİK SIRALAMA:

Eşya isminin iki ya da daha fazla kelimeden oluşması halinde eşyanın alfabetik sıralaması ilk kelime esas alınarak yapılmıştır.

Kimyasal maddeler aşağıdaki esaslara göre sıralanmıştır.

a) Birden fazla kelimeden oluşan kimyasal eşya isimleri ilk kelimenin altında sıralanmıştır.(Örn: Bakır Sülfat “B” nin altında). Ancak daha geniş kimyasal sınıflara yapılan genel atıflar BİLEŞİKLER, TÜREVLER vb. kalemlerin altında gösterilmiştir.

b)     Genel olarak, aynı önadla başlayan bileşikler birlikte gruplandırılmıştır.

3-     EŞYA SINIFLANDIRMASI:

Üçüncü sütunda bulunan atıflar iki çeşittir:

a)    Pozitif atıflar (parantez içine alınmamış olanlar): Atıfla gösterilen bölüm, fasıl, pozisyon ya da alt pozisyonun içinde yer alan adı geçen eşyayı belirtir.

b)    Negatif atıflar (parantez içine alınmış planlar): Açıklamanın ilgili olduğu malın o tarife pozisyonu içinde yer almadığını gösterir.

Eşya sınıflandırmalarında, sıralamada yer alan açıklamaların tek başına dikkate alınmayarak öncelikle Türk Gümrük Tarife Cetvelinin daha sonra Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin dikkâte alınması zorunludur.

Alfabetik Eşya Fihristi için tıklayınız

 

Scroll to Top