19 Eylül 2021, Pazar
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AB AKADEMİ

Yatırım Teşvik Belgesi

Uygulamanın dayanağı 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'dır.

Transit Rejimi

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içindeYabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.

TIR Karnesi

TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir.Eşya, TIR Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşınır ve bu prosedüre TIR Sözleşmesi kapsamında "TIR taşıması" denir.

Teslim Şekilleri

"Ex Works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir.Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

Telafi Edici Vergi (TEV)

Telafi edici vergi uygulaması Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullanılmaktadır.Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkelere, Pan Avrupa Menşe Kümülasyonuna (PAMK) veya Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)

Sınır Ticareti

01.12.2008 Tarihli ve 2008/14451 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Eşyanın “Gümrük Statüsü” eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı bakımından durumunu ifade etmektedir.Eşyanın gümrük statüsü sorulmakta ise bunun cevabı, “Eşya Serbest Dolaşımdadır“ veya “Eşya Serbest Dolaşımda değildir ”şeklinde olacaktır.

Serbest Bölgeler

Genel olarak Serbest Bölgeler bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat açısından Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen, ülkede geçerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara yönelik hukuki ve idari düzenlemelerinin tamamen veya kısmen uygulanmadığı veya farklı uygulandığı, ekonomik açıdan teşvik edilen yerler olarak tanımlanabilir.

Özet Beyan

Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına girmektedir ve taşıyıcı tarafından verilmektedir.Bu kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan bu kişiler adına hareket eden kişi, eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi ya da bu sayılan kişilerin temsilcisi tarafından verilebilir.

Ortak Transit Rejimi (NCTS)

Basitçe ifade edilmek gerekirse, Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit kurallarının komşuları olan EFTA Ülkelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda) de uygulanmasını sağlayan ve ileride de bu Ortak Transit Sistemine dahil olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de uygulanabilecek bir transit sistemidir.

Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali, ithalat rejim kararı uyarınca izne tabidir. İzni veren merci ise Ekonomi Bakanlığı'dır.2010 yılına kadar makinaların yaşlarını kriter kabul ederek yürütülmekte olan sistem (İthalat Tebliği 2010/9) özellikle yaş tespiti konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ve kamu yararının gözetilmesi açısından yeniden düzenlenmiştir.

Kimyasal Eşya Tanım & Sembolleri

Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

İthalat Rejimi

Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir.

İthal Eşyanın Kıymet Vergilendirilmesi

İthal vergilerinin tahsili bakımından, vergi matrahının oluşturulmasında referans alınan en önemli unsurlardan birisi de Gümrük İstatistik Tarife Pozisyonunun (GTİP) tespitinden sonra “Eşyanın Kıymeti” dir.

İhracatta Alınması Gereken Belgelerin Yetkili Kurumları

Dahilde İşleme İzin Belgesi Hariçte İşleme İzin Belgesi Standart Kontrol Belgesi Ticari Kiralama

GÜNCEL

AB Gümrük

MEVZUATLAR

SON HABERLER