ab akademi

Ana Sayfa ab akademi
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Şubat 21, 2019
Uygulamanın dayanağı 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'dır.
Transit Rejimi

Transit Rejimi

Şubat 21, 2019
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde Yabancı...
TIR Karnesi

TIR Karnesi

Şubat 21, 2019
TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. Eşya, TIR Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşınır ve bu prosedüre TIR Sözleşmesi kapsamında "TIR taşıması" denir....
TESLİM ŞEKİLLERİ

Teslim Şekilleri

Şubat 21, 2019
"Ex Works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, mal...
Telafi Edici Vergi (TEV)

Telafi Edici Vergi (TEV)

Şubat 21, 2019
Telafi edici vergi uygulaması Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullanılmaktadır. Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkelere, Pan Avrupa Menşe...
Sınır Ticareti

Sınır Ticareti

Şubat 21, 2019
01.12.2008 Tarihli ve 2008/14451 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması...
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Şubat 21, 2019
Eşyanın “Gümrük Statüsü” eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı bakımından durumunu ifade etmektedir.Eşyanın gümrük statüsü sorulmakta ise bunun cevabı, “Eşya Serbest Dolaşımdadır“ veya “Eşya Serbest Dolaşımda değildir ”şeklinde olacaktır.
Serbest Bölgeler

Serbest Bölgeler

Şubat 21, 2019
Genel olarak Serbest Bölgeler bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat açısından Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen, ülkede geçerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara yönelik hukuki ve idari düzenlemelerinin tamamen veya kısmen uygulanmadığı veya farklı uygulandığı, ekonomik açıdan teşvik edilen yerler...
Özet Beyan

Özet Beyan

Şubat 21, 2019
Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına girmektedir ve taşıyıcı tarafından verilmektedir. Bu kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan bu kişiler adına hareket eden kişi, eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya...
Ortak Transit Rejimi (NCTS)

Ortak Transit Rejimi (NCTS)

Şubat 21, 2019
Basitçe ifade edilmek gerekirse, Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit kurallarının komşuları olan EFTA Ülkelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda) de uygulanmasını sağlayan ve ileride de bu Ortak Transit Sistemine dahil olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de uygulanabilecek bir tra...