Search
Close this search box.

AB Mevzuat (KVKK Aydınlatma Metni)

Anayasasında kişisel verilerin korunması düzenlemesi yer alan bir ülkenin ticari kuruluşu ve bu konuda faaliyet yürüten bir şirket olarak kişisel verilerinizin bizlere emanet olduğu bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kişisel verilerinizin korunması, şirketimizin hem ahlaki hem de hukuki önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede gerek işbu internet sitemiz kanalıyla, gerekse diğer ortamlarda yürüttüğümüz faaliyetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi bildirerek işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘Kanun’’) kapsamında AB MEVZUAT (“AB Mevzuat”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

AB Mevzuat olarak kişisel verileri KVKK’nın 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemekteyiz. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması ,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi ,
 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması ,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkansızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması ,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Bu çerçevede; Şirketimizin, KVKK’nın 5. Ve 6. maddesine bağlı kalarak kişisel verileri aşağıdaki faaliyetler ve süreçler bazında sınırlı olmamak üzere şu şekilde işlemektedir;

 • Tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,
 • Birlikte yapılan faaliyetlerde ilişkilerin yönetimi,
 • Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Tarafımızca akdedilen sözleşmeler kapsamında iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetiminin sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni ve değerlendirmesine sunulması ve bu değerlendirme sonunda gerekli çalışmaların yapılması,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • İş birimleri veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması ve sunulması,
 • İnternet sitemizin ve uygulamalarımızın daha kolay ve kullanılabilir hale getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Şirketimiz nezdinde güvenliğin temini,
 • E-Bülten üyeliklerinde yeni uygulamaların ve bültenlerin ilgililere iletilmesi,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

AB Mevzuat olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde ve AB Mevzuat Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz:

 • Finansal ilişki içerisinde olduğumuz bankalara ve finans kurumlarına,
 • Yasal zorunluluk çerçevesinde resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • AB Mevzuat‘ın taraf olduğu sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlara/kişilere,
 • AB Mevzuat olarak hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. Kişilere, grup şirketlerine, bağlı şirketlere ve iştiraklere.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

AB Mevzuat Seminer, konferans, eğitim vb. etkinliklerden yararlanmak için haberdar olmak istenmesi durumunda gerekli iletişimin ve planlamanın sağlanması amacıyla ilgili kişilerin kişisel verileri açık rızaları alınarak toplanmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen AB Mevzuat Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.

4. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Herkes, AB Mevzuat (AB GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.)’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişin başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.

İlgili kişinin haklarının nasıl kullanacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, AB Mevzuat Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ve AB Mevzuat Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

AB GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş Tarihi: 23.08.2002
Ticaret Sicil Numarası: 481373
Vergi Dairesi/Numarası: Beykoz / 001 078 4289
Sermayesi: 4.000.000 TL
info@abgumruk.com.tr
Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 3 Tonoğlu İş Merkezi Kat: 5
Kavacık, Beykoz-İstanbul Türkiye

İSO DENETÇİ BİLGİLERİ

Bureau Veritas Certification
Esas Maltepe Ofispark
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe-İstanbul
Tel: +90 216 518 40 50 Pbx

SERBEST MALİ MÜŞAVİR DENETÇİ BİLGİLERİ

Kozmos S.M.M.M. Ltd. Şti.
Müşavir: Zafer SANCAR
Kısıklı Mah. Abdipaşa Sok. Ümit Plaza No: 2A K: 2 Üsküdar-İstanbul
Tel: +90 216 460 12 60 Pbx

Scroll to Top