Transit Rejimi – AB Akademi

  590
  image_pdfimage_print

       Transit Rejimi     

  İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

  Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde

  – Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
  – Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
  – Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
  – Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.

  Transit Rejimi Mevzuatı

  Kanunlar

  – 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
  – 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
  – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

  ** Gümrük Kanunu  84 ila 92. Maddeler

  ** Gümrük Yönetmeliği 212. ve 307. Maddeler

  Genelge ve Tebliğler

  – Gümrük Genel Tebliği (Seri No 1)
  – Gümrük Genel Tebliği (Seri No 3)
  – 2011/6 Sayılı Gümrük Genel Tebliği
  – 2011/30 Sayılı Gümrük Genel Tebliği
  – 2012/4 Sayılı Gümrük Genel Tebliği

  Uluslar arası Anlaşma ve Sözleşmeler

  – TIR Sözleşmesi (TIR Karnesi)
  – İstanbul Sözleşmesi (ATA Karnesi)
  – CIM Belgesi, CMR Sözleşmesi

  Transit Rejiminde Kullanılan Belgeler

  Transit Rejiminde rejim beyanı gümrük beyannamesi ile yapılır. Aşağıdaki belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılabilir.

  – TIR Karnesi (IRU teminatı)
  – Form 302 (NATO Eşyası, NATO – SOFA Anlaşması kapsamı eşya)
  – ATA Karnesi (İstanbul Sözleşmesi)

  Transit Rejim Unsurları

  Beyanda yer alan bilgilerin doğruluğundan, beyana ilişkin belgelerin gerçekliğinden ve eşyanın transit rejimine tabi tutulması ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

  Öngörülen süre sınırı içinde, gümrük idaresi tarafından alınan ayniyet önlemlerine gerekli şekilde uyarak varış gümrük idaresine gerekli belgeler ile birlikte eşyayı tam ve sağlam olarak sunmak,

  Transit rejimi ile ilgili diğer hükümlere uymak,

  Talep üzerine ve verilen süre içinde gerekli tüm belge ve bilgilerin kontrollerinden sorumlu gümrük idaresine bu belge ve bilgileri sunmak ve gerekli tüm yardımı sağlamak,

  Gümrük yükümlülüğünün doğması halinde gümrük vergilerini ödemek, ile yükümlüdür.

  ** TIR Karnesinde bu sorumlulukları “TIR Karnesi sahibi” üstlenir.

  Transit Rejimi Gümrük Uygulamaları

  Hareket Gümrük İdaresi

  – Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu gümrük idaresidir.

  Varış Gümrük İdaresi

  – Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresidir.

  Teminat

  – Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur.

  Ancak;

  – Hava Yoluyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz
  – Boru Hattıyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz
  – Demir Yoluyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz. (Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan eşya hariç–riskli eşya listesi, sigara, alkol, çay, kakao, kahve, badem, ceviz, muz, cep telefonu, bilgisayar aksam, yakıt v.s.)
  – Deniz Yoluyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz.
  – TIR Karnesi (50.000.-USD) kadar ve ATA Karnesi teminat hükmünde olduğundan ayrıca teminat aranmaz

  Transit Ticaret Teminat

  Bireysel Teminat

  Nakit, banka teminat mektubu, döviz vb…

  Toplu Teminat

  Birden fazla transit işlemi için verilen teminat (Bir Gümrük İdaresine Her Türlü Gümrük İşlemleri Takip Edilebiliyorsa İlgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ve Gümrük Müdürlüklerine)

  Garanti Mektubu

  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadî teşebbüslerinin ve Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektupları

  Global Teminat Sistemi

  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND-NET Teminatı) Eşyanın transit rejiminde ya da TIR karnesi kapsamında taşınmasında elektronik beyan zorunluluklarının AB ve Türkiye Gümrük Yönetmeliği kapsamında yerine getirilmesini sağlayan web tabanlı uygulama

  Transit Ticaret Önlemleri ve Süreler

  Mühürleme

  Hareket gümrük idaresi, gerekli gördüğü ayniyet önlemlerini alır. Genel bir kural olarak, eşyanın ayniyeti, mühürleme yoluyla sağlanır.

  Transit Süresi

  Transit eşyasının hareket gümrük idaresinden sevki tarihinden itibaren varış gümrük idaresine sunulması için hareket gümrük idaresince taşıtın sürati, coğrafi yol durumu, kat edeceği mesafe ile mevsim şartları dikkate alınarak;

  – Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 6 gün (144 saat) Transit Süresi Tanınır.

  – Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında en fazla 8 gün (192 saat) Transit Süresi Tanınır.

  Ancak, söz konusu süreler demiryolu ile yapılan taşımalarda ve Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Özel Yük Tasıma İzin Belgesi ile taşınan eşya için anılan belgede belirtilen tasıma sürelerini geçmeyecek şekilde ilgili gümrük idaresi tarafından arttırılabilir.

  Transit Ticaret Ayniyat Önlemleri

  Memur Refakati

  Transit Beyannamesi: transit beyannamesi kapsamı eşya varış gümrüğüne her durumda teminatlı olarak, memur refakati olmaksızın sevk edilir.

  İstisnalar

  İthali yasak eşyanın transit beyannamesi ile sevki mutlak surette teminatlı ve memur refakatli olarak yapılır

  Memur Refakati Uygulanabilecek Haller

  – Sürülerek götürülen taşıtların taşıtın kendisinin eşya olduğu durumlar

  Özel kullanıma mahsus taşıtlarda bulunan eşyanın

  – Aynı Başmüdürlüğe bağlı ve aynı belediye sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri arasında taşınacak eşyanın
  – Serbest bölgelerden çıkarılarak yurtdışı edilecek olan Türk menşeli eşyanın transit beyannamesi kapsamında varış gümrük idaresine sevkinde yükümlüsünce teminat verilemediği ve yazılı talepte bulunulduğu hallerde gümrük idaresinin imkanları dahilinde memur refakati uygulanır.

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print