ATA Karnesi

  187
  image_pdfimage_print

     ATA Karnesi   

  ATA Karnesi Nedir?

  ATA Karnesi, ATA Sözleşmesi çerçevesinde, akit ülkelere geçici olarak kabul edilen eşya için düzenlenmesi gereken milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere ATA Karnesi adı verilen uluslararası bir gümrük belgesidir.

  ATA karnesi kapsamındaki eşyaların, gümrük vergisine tabi olmaksızın belirli bir süre için bir ülkeye geçici ithalini sağlayan ve süre bitiminde söz konusu eşyanın ihraç edileceğini, bu olmadığı takdirde ödenmesi gereken gümrük ve diğer vergilerin ödeneceğini teminat altına alan uluslararası bir gümrük belgesi niteliğini taşımaktadır.

  ATA karnesi kısaltması; Fransızca (Admission Temporaire) ve İngilizce (Temporary Admission) (Geçici Kabul) kelimelerinin ilk harflerinin birleşiminden meydana gelmektedir. ATA karnesi sistemi, gümrük idareleri, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat kolaylık gösterenlere faydalar sağlamaktadır.

  Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen bütün eşyalar için ithalat sırasında, ne gümrükler ne de ithalatçı tarafından başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Akit tarafların birinin gümrüğünce tatbik edilen mühürler, diğer akit tarafların gümrüklerince kabul edilir.

  Basit ve hamili tarafından kolaylıkla tanzim olunan ATA karnesi gümrüklerce kolaylıkla kontrol edilebilir. Bütün bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın ithalinde ve yeniden ihracında gümrükten geçiş süresinin kısaltılmasına yardımcı olmaktadır.

  ATA karneleri hakkındaki Gümrük Sözleşmesi, esas itibariyle geçici olarak kabul edilecek eşyaların ithali için hazırlanmıştır. Bu amaçla sözleşme, geçici olarak kabul edilecek eşyalar için “ Gümrük Belgesi” olarak ATA karnesini kabul etmiş, karneyi verecek ve eşyaların gümrüksüz olarak kabulünde gümrük idarelerince istenen teminatı sağlayacak yetkili kurumların hak ve sorumluluklarını tespit etmiştir. Hangi ülkelerin bu sözleşmeye katıldığı hususu zaman zaman yayımlanan genelgeler ile ilgililere duyurulmaktadır.

  ATA Karnesi Sözleşmesinin Sağladığı Kolaylık Nedir? 

  Uluslararası ticaretin genişlemesi ile birlikte ulusal ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılığının artması, dış pazar paylarını arttırmak amacıyla yurtdışına mal numunelerini götürmek isteyen girişimcilerin, ekipmanları ile birlikte seyahat etmek zorunda kalan meslek sahiplerinin, ihtisaslaşmayı ve teknik gelişmeyi yaymada önemli rol oynayan sanat eserlerinin geçici ithalat ve ihracat işlemleri sırasında karşılaşılan gümrük formalitelerinin ortaya çıkardığı güçlükleri en aza indirmek için kolaylık sağlar.

  ATA Karnesi Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

  Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından 6 Eylül 1961 tarihinde kabul edilen “Eşyaların Geçici Kabulü için ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” (ATA Sözleşmesi) 30 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası bir sözleşme olan “ATA Karnesi Sözleşmesi” ülkemizce de 23.08.1974 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

  ATA Karnesinin Türkiye’de Temsilci Kurumu Kimdir?

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) en üst yasal temsilcisidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ATA Karnesi uygulamaları konusunda kefil kuruluş sıfatıyla, yurdumuzda kullanılan yabancı ATA karneleri için Türk gümrüklerine, yurtdışında kullanılan Türk ATA karneleri için ise yabancı gümrüklere karşı sorumluluk taşımaktadır.

  ATA Karnesi Almak İçin Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Nerelerdir?

  ATA Karneleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarıdır. ATA Karnesi İlgili Odalardan ücret karşılığı alınır.

  ATA Karnesi Nasıl Alınır?

  ATA karnesi alabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu Odalardan herhangi birine, ekinde yurtdışına çıkarılacak eşyanın değerini gösteren (proforma faturası, ekspertiz raporu veya eşyanın cinsini, adedini, değerini, toplam tutarını ve diğer özelliklerini gösterir liste) resmi bir yazı ile başvurulması gerekmektedir.

  Dilekçe’ de yurtdışına gönderilecek eşyanın ne amaçla ve hangi ülkelere gönderileceği belirtilir.

  Ayrıca, dilekçeye, yetki belgesi, imza sirküleri fotokopisi, taahhütname, karne ücreti, teminat, malın gideceği ilk ülke için altı, müteakip ülkeler için ikişer adet (karayolu ile yapılacak sevkiyatlarda transit geçilecek her ülke için ayrıca ikişer adet) mal listesinin de eklenmesi zorunludur.

  ATA Karnesine Ait Teminat Verilmesi ve Geri Alınması Nasıl Yapılmaktadır?

  ATA karnesine karşılık teminat olarak; nakit (Türk Lirası veya Döviz) veya banka teminat mektubu (Türk Lirası veya Döviz) veya devlet tahvili / hazine bonosu (kar payı pulları ile birlikte) kabul edilir.

  Teminat mektubu, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 50 oranı kadar alınır.

  ATA karneleri kullanımı bittiğinde, gümrük işlemleri tamamlanmış olarak, karnenin alındığı Odaya iade edilir ve bu Odaca karneler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iletilir.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ATA karnesinin uygun kullanıldığının tespiti halinde teminatın iade edilmesi onaylanır ve karne sahipleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) onayı üzerine teminatlarını ilgili Odadan geri alırlar.

  Önemli Not

  ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 40’ı oranında teminat alınmaktadır.

  ATA Karnesinin Düzenlenmesi Nasıl Yapılmaktadır?

  Tüm gümrük evraklarında olduğu gibi, ATA karnelerinin de başvuru sahipleri tarafından, karnenin arka kapağında bulunan açıklamalar çerçevesinde doğru ve tam olarak doldurulması şarttır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); karne kapağının üzerine, karnenin geçerlilik süresini, karneyi veren Odanın adını, karnenin geçerli olduğu ülkeleri ve bu ülkelerdeki teminat verici kurumların isimlerini belirtir.

  Karne kapağının arkasında ise bir “Genel Liste” mevcuttur. Bu liste üzerindeki her kaleme bir seri numarası verilmekte, bir kaç ayrı parçadan oluşan yedek parçalar, aksesuarlar, vb. eşyalar için, parçaların ayrı ayrı mahiyetleri, kıymetleri ve gerekirse ağırlıkları da belirtilmek kaydıyla tek bir numara verilebilmektedir.

  Aynı mahiyette olan eşyalar gruplandırılabilmekte, ağırlık ve değerleri farklı ise ayrı olarak beyan edilebilmektedir. Ancak, bir gruptaki her kalem eşya için ayrı bir numara verilmesi gerekmektedir.

  Ayrı kalem eşyanın toplam değeri listenin sonuna yazılmakta, eğer “Genel Liste” bir kaç sahifeden ibaretse, ilave yaprak sayısı ön kapağın arka tarafındaki listenin sonuna kaydedilmektedir. Karne verildikten sonra, karnenin ön kapağının arkasındaki listeye veya eklenen yapraklara başkaca bir kalem ilave edilemez.

  Karnenin kapağı, karne hamili tarafından imzalanır ve karneyi veren ilgili Odaca onaylanır.

  ATA Karnesi Kullanıcısının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

  • ATA Karnesi kapsamında ithal edilen mallar satılamaz. (Satılırsa uygun gümrük vergi bedelleri ve ATA Karnesinde gittiği için ödenmesi gereken cezalar ödenmek zorundadır.)
  • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen süre karne süresini geçemez.
  • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen sürede malların geri ihraç edilmesi şarttır.
  • ATA Karnesi sahibi malların ithal edildiği ülke gümrük kurallarına uymak zorundadır.
  • Ziyaret edilen her ülkeden giriş ve çıkış tasdikinin doğru alınması gerekmektedir.
  • Eğer mallar, tahrip ve kayıp olma yahut çalınma sebepleriyle yurda geri giriş yapamaz ise karne kapsamında bulunan mallardan yurda geri getirilemeyen kısmı için gümrük vergisi ve diğer vergiler ödenmek zorundadır.
  • ATA Karnesinin kendisinin kaybolması durumunda karne sahibi derhal polisi ve/veya gümrüğü haberdar etmek zorundadır.
  • ATA Karnesinin süresi bitiğinde alındığı odaya iade edilmesi mecburidir.

  ATA Karnesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

  ATA karnesi verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde karne sahibi sisteme dahil ülkelere istediği kadar giriş ve çıkış yaptırabilir. Ancak, eşya Türkiye’ye döndükten sonra, ATA karnesinin geçerlilik süresi bitmemiş dahi olsa tekrar çıkış işlemi yapılamaz. Bir ATA karnesi kapsamı eşyanın, karne geçerlilik süresi sonuna kadar yurda geri dönmesi gerekmektedir.

  Karnenin sahip olduğu bir yıllık geçerlilik süresinin uzatılması mümkün değildir. Ancak, ATA karnesinin geçerlilik süresi bittiği halde, eşyanın gittiği ülkede bir süre daha kalması gerekiyorsa, ilgili ülkenin gümrük mevzuatının izin vermesi halinde, süresi biten ATA karnesinin yeni bir ATA karnesi ile değiştirilmesi mümkündür.

  Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başvurulması zorunlu olup, yeni düzenlenen ATA karnesi için tekrar teminat verilmesine gerek yoktur. Eşya, yurda geri döndüğünde her iki ATA karnesi birlikte ilgili Oda ‘ya iade edilmelidir.

  ATA Karnesi Kapsamında Gelen Eşyaların Tekrar İhracı İçin Tanınan Süre Nedir?

  Bir ATA karnesinin geçerlilik süresi ile geçici ithal edildiği ülkede kalması için tanınan süre ayrıdır. ATA karnesi ile geçici ithali yapılan eşyanın gittiği ülkede kalması için tanınan süre geçici ithalatın yapıldığı ülke gümrük makamları tarafından belirlenir ve giriş işlemi sırasında karne üzerine işlenir.

  Bir ATA karnesi kapsamı eşyanın tekrar ihracı için belirlenen süre karnenin geçerlilik süresini aşamaz (örneğin, ATA karneleri ile ülkemize geçici ithaline izin verilen eşyaların ülkemizde kalış süreleri Gümrük Mevzuatınca 6 ay olarak saptanmış bulunmaktadır)

  Karnenin geçerlilik süresi bitmemiş olsa da tekrar ihraç için tanınan süre sonunda ilgili ülkenin gümrük makamlarına başvurularak, eşyanın çıkış işlemlerini yaptırmak zorunludur. Bu sürenin uzatılması için ilk tanınan süre sona ermeden ilgili gümrük makamlarına başvurulması gerekmektedir.

  Tekrar ihraç için tanınan sürenin gümrük makamlarının izni dışında aşılması halinde, ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli cezaların karşılanması gerekecektir.

  ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Çalınması, Kaybolması Veya ATA Karnesinin  Tahrip Olması Halinde Ne Yapılması Gerekmektedir?

  Bir ATA karnesi kapsamı eşyanın; çalınması, kaybolması veya ATA karnesini tahrip olması nedeniyle tekrar ihracının yapılamaması halinde, bu eşya otomatik olarak gümrük vergisine muhatap olacağından, eşyanın ithali için ilgili ülke gümrük mevzuatı çerçevesinde tüm gümrük vergi ve resimleri ödenmelidir.

  Bu durumda, ATA karnesi beraberinde eşyanın satışı ile ilgili gümrük belgeleri de karnenin alındığı Odaya iade edilmelidir. ATA karnesi ve gümrük belgeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kontrol edildikten sonra gerek görülürse ilgili ülke gümrüklerinden teyit alınarak karnenin teminatı iade edilir.

  Aksi takdirde, karne ile ilgili sorunlar çözümlenene kadar teminat saklı tutulur.

  Geçici ithali yapılan eşyaların kazaya uğraması halinde fazla zarar görmüş eşyanın vergisi ödenerek ithali yapılır.

  Eşya, gümrük idaresinin denetimi altında imha edilirse, bu eşyanın tamamının veya bir kısmının tekrar ihracına gerek bulunmamakta, ancak bir kaza veya kaybolma halinde karne sahibinin ilgili gümrük idaresine başvurarak durumu tespit ettirmesi gerekmektedir.

  ATA Karnesinin Yenilenmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

  Bir ATA karnesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması durumunda, eşyanın bulunduğu mahallin gümrük idaresi, karneyi veren kurumun istemine binaen, bu karnenin yerine geçmek üzere bu kurumun düzenleyeceği bir belgeyi kabul etmek zorundadır.

  Bu yeni belgenin süresi de asıl belgenin süresi kadardır. ATA karnesi kapsamı eşya yurda geri döner, ancak işlem yapılmadan önce ATA karnesi herhangi bir şekilde zayi olursa, karne sahibi, karnenin kayıtlarını kapatabilmek amacıyla karneyi aldığı Odaya başvurarak, ATA karnesi sertifikası düzenlenmesini talep eder. Giriş gümrüğü tarafından onaylanan sertifikanın aslı ilgili Odaya iade edilerek, karne kaydının kapatılması talep edilir.

  ATA Karnesi Sahipleri Tarafından Uyulması Gerekli Kurallar Nedir?

  Bir ATA karnesi kapsamında geçici ithalatı yapılan eşya satılamaz. Karne sahibi, ilgili ülke gümrüklerince karne üzerine işlenen sürelere, ATA karnesinin kullanılması ile ilgili kurallara ve eşyanın ithalatının yapıldığı ülkenin gümrük mevzuatına uyması şarttır. Ayrıca, ATA karnesi sahibi, her gümrük giriş ve çıkış noktasında karne sayfalarının ve dip koçanlarının onaylanmasını sağlamalıdır. Gümrük işlemlerinin tamamlanmamış olması gümrük vergilerinin veya başka meblağların talep edilmesine neden olabilir.

  ATA Karnesi Kapsamına Girmeyen Eşya Grupları Nelerdir?

  • Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan veya dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri ile halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyanın ATA karnesi kapsamına alınması mümkün değildir.

  ATA Karnesi Kapsamına Giren Eşya Grupları Nelerdir?

  • Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya
  • Mesleki Malzemeler Kapsamında Eşya
  • Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya
  • İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya
  • Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya
  • Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya
  • Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Eşya
  • Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya
  • İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya
  • Gösteri Hayvanları (Eşya Listesi ve Bu Eşyanın Taşıması Gereken Şartlar Ayrıca Açıklanmıştır.)

  ATA Karnesi Sözleşmesini Kapsayan (Kanunlar)

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu

  5108 Sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Üsulü Hakkında Kanun

  ATA Karnesi Sözleşmesini Kapsayan (Genelgeler ve Tebliğler)

  21.10.2004 / 25620 Resmi Gazete “Geçici İthalat Sözleşmesi” (Uluslararası Anlaşma)

  21.03.2005 / 25762 Resmi Gazete “Gümrük Genel Tebliğ” (Geçici İthalat) Seri No:4

  Genelge 2011/26 ATA Karnesi

  Genelge 2012/11 ATA Karnesi Kısmı Muafiyet

  ATA Karnesi ile Eşyaların Girişi ve Çıkışı Nasıl Yapılır?

  Eşyaların tamamının veya bir kısmının, bir sınırı her geçisin de veya transit girişinde akit tarafların bu karneleri bu çeşit işlemler için kabul etmeleri şartıyla karne hamilinin eşyaları gerekli fişlere geçirmesi ve eşyaları karne ile birlikte gümrük idarelerine vermesi gerekmektedir.

  Tekrar ihracat ve tekrar ithalat zamanında, ithal veya ihraç edilen eşyaların sadece bir kısmı gümrüklere sunulmuş ise, bu eşyaların geri kalan kısmı hakkında beyanda bulunmak gerekir.

  Eşyanın ithal edildiği ülke gümrük idareleri, gerekli gördükleri takdirde eşya listesinin tercümesini de isteyebilirler.

  Eşyanın muayenesini müteakip gümrük idareleri gerekli fişi bir kopyası ile birlikte doldururlar ve fişteki eşyaların gümrükten geçtiğini tasdik ederler.

  Bu fiş ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir ve gerekli olduğu hallerde eşyaların ne kadar süre sonra ithal veya ihraç edilmesi gereken tarihlerin saptanmasında yardımcı olur.

  Bundan sonra, karne, sahibi tarafından bu karneyi veren ilgili Oda ‘ya iade edilir.

  ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyalar İçin Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

  Giriş İşlemi
  ATA karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici giriş beyannamesi düzenlenmez. ATA karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

  Eşyayı beraberinde getiren kişi tarafından ibraz edilen ATA karnesinin ülkemizin taraf olduğu Gümrük Sözleşmesi ekleri uyarınca düzenlenip düzenlenmediği incelenir ve usulüne uygun tanzim edilmiş olduğu anlaşılan ATA karnesi, gümrüklerde tutulan deftere kaydedilir, bu karnenin ithal sahifesi (importation) üzerine kayıt (tescil, sıra numarası ve tarihi konur, eşyanın getiriliş amacı ile ülkemizin taraf olduğu hangi sözleşme kapsamında ithal edildiği ve yeniden ihraç edileceği son gün yazılarak, görevli memur tarafından imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir.

  ATA karnesi konusu eşyaya ilişkin olarak, eşyanın tahsis amacına uygun olarak kullanılacağı, süre bitiminde eşyanın Türkiye’den çıkarılacağını, aksi halde Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca işlem yapılması hususunu kabul edeceğini bildiren bir “taahhütname” alınır ve bu taahhütnamenin bir örneği çıkış işlemlerine esas olmak üzere ATA karnesinin çıkış parçasına eklenir.

  ATA karnesi ile geçici ithali yapılan eşyanın çıkışının talep edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince ATA karnesinin ilgili bölümlerine meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra çıkış parçası koparılır ve ATA Karnesi kapsamı eşyanın yurt dışına çıkışına izin verilir ve geçici giriş kaydı kapatılır.

  Çıkış İşlemi

  Yurtta kalma süresi (Uzatılmış Süreler Dahil) aşılarak yurt dışı edilmek üzere çıkış gümrüğüne getirilen eşya için Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya ceza tutarının teminata bağlandığının veya eşyanın CIF kıymeti karşılığı dövizin güvenceye bağlandığının anlaşılması halinde eşyanın yurt dışına çıkarılmasına müsaade edilir.

  ATA Karnesi ile yurda geçici ithal edilmesine karşın kanuni yurtta kalma süresi içinde yurtdışı edilmediği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için “Eşyaların Geçici Kabul İçin ATA Karneleri Hakkında Gümrük Sözleşmesinin” 6/4üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

  Diğer taraftan, eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek, kesin ithalatının yapılması veya çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya konulması veya Hazine’ye herhangi bir külfet getirmeksizin resmi makamların nezareti altında imha edilmesi çıkış hükmündedir.

  ATA Karnesi Sözleşmesi Protokolüne Üye Ülkeler Hangileridir?

  1. Almanya25. Hollanda49. Malta
  2. Amerika Birleşik Devletleri26. Hong Kong50. Mauritius
  3. Andorra27. İngiltere51. Moğolistan
  4. Arnavutluk28. İspanya52. Moldova
  5. Avusturalya29. İsrail53. Norveç
  6. Avusturya30. İsveç54. Pakistan
  7. Belçika/Lüksemburg31. İsviçre55. Polony
  8. Beyaz Rusya32. İran56. Portekiz
  9. Birleşik Arap Emirlikleri33. İrlanda57. Romanya
  10. Bosna Hersek34. İtalya58. Rusya Federasyonu
  11. Bulgaristan35. İzlanda59. Senegal
  12. Cebelitarık36. Japonya60. Sırbistan
  13. Cezayir37. Kanada61. Singapur
  14. Çek Cumhuriyeti38. Karadağ62. Slovak Cumhuriyeti
  15. Çin39. Kıbrıs63. Slovenya
  16. Danimarka40. Kore64. Sri Lanka
  17. Estonya41. Letonya65. Şili
  18. Fas42. Litvanya66. Tayland
  19. Fransa43. Makao67. Tayvan
  20. Finlandiya44.Macaristan68. Tunus
  21. Fildişi Sahili45. Lübnan69. Türkiye
  22. Güney Afrika Cumhuriyeti46.Makedonya70. Ukrayna
  23. Hırvatistan47. Meksika71. Yeni Zelanda
  24. Hindistan48. Malezya72. Yunanistan

  Ata Karnesi – Geçici İthalat Rejimi ve Geçici İthalat Sözleşmesine Dair Daha Kapsamlı Yazı İçin Link’e Tıklayınız

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print