Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) – AB Akademi

  675
  image_pdfimage_print

       Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)     

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi  (BTB) Genel Bilgi

  Eşyanın Gümrük tarife cetvelindeki yerinin tespiti, her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle yeni piyasaya sürülen ürünler hakkında tereddüde düşülebilmektedir. Bu gibi durumlarda beyan sahibinin yazılı talebi üzerine, beyan sahibine yardımcı olmak üzere, (Gümrük Kanununun 9. Maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 28. Maddesi) ilgili mevzuatta belirtilen “Bağlayıcı Tarife Bilgisi” (BTB) verilmektedir.

  Bağlayıcı tarife bilgisi: gümrük idarelerini, hak sahiplerine karşı, sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve sadece bilginin verildiği tarihten sonraki gümrük işlemlerine konu olacak eşya için bağlar. 

  GTİP Tespiti Neden Önemlidir?

  • Eşyaların sınıflandırılması kolaylığı,
  • Uygulanacak vergi oranlarının netleşmesi,
  • Dış Ticaret Mevzuatı hükümlerinin tespiti,
  • Ön Müsaade şartlarını tamamlamak,
  • Kota veya Gözetime tabi ise belgeleri almak,
  • Tüm Gümrüklerde aynı GTİP ile işlem yapmak,

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Nedir?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB);eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu  Nasıl Temin Edilebilir?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1-No’lu Ek’inde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvurusu Nereye Yapılır?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu; Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB) düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuruları Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermelidir?

  1) Hak sahibinin adı ve adresi,

  2) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,

  3) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,

  4) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,

  5) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),

  6) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),

  7) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgiler.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ’den Kim, Kaç Yıl Süre İle Yararlanabilir?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’den sadece hak sahibi yararlanabilir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Durumda İptal Edilir?

  Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) iptal edilir. İptal, kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Hangi Durumlarda Geçerliliğini Yitirir?

  Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

  Geçerliliğini Yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Kullanılabilir mi?

  Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nin; hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir.

  Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  Ücretli Midir?

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Bilgilerine Nereden Ulaşılır? 

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  bilgilerine Bakanlığa ait http://www.gumrukticaret.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonlarının seçilmesi suretiyle ulaşılması mümkündür.

  Buradan; eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Örnek

  BTB
  Bağlayıcı Tarife Bilgisi
  Örme giyim eşyası ve aksesuarı, Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) – Pamuktan
  6105.10.00.00.00

  Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 6105 tarife pozisyonu açıklama notları

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print