Dahilde İşleme Rejimi – AB Akademi

     Dahilde İşleme Rejimi (DİR)     

     Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)     

Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamı

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı – ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamında Uygulama

** İthalat →  İhracat

** Yurt İçi Alım → İhracat

** İthalat → Yurt İçi Satış ve Teslimler

Dahilde İşleme Rejiminde Teminat

** Nakit Para

** Banka Teminat Mektubu

** Devlet Hazine tahvil ve bonoları

** A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara,

** Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre azami %10’a kadar indirimli teminat uygulanmaktadır.

Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

2016/12 Sayılı Tebliğ İle “(Dİİ) Dahilde İşleme İzni” ve “(DİİB) Dahilde İşleme İzin Belgesi” Aynı Tebliğ Altında Birleştirilmiştir.

Dahilde İşleme İzni, 50.000.-USD’ ye kadar tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi  işlemler için  Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir.

Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.

Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler

1- Şartlı Muafiyet Sistemi

A- Önce İthalat (Askıya  Alma)

B- Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

2- Geri Ödeme Sistemleri

1) Şartlı Muafiyet Sistemi
A-) Önce İthalat (Askıya Alma)

İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

1) Şartlı Muafiyet Sistemi
B-) Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası

önlemleri uygulanmaz.

2) Geri Ödeme Sistemi

İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen nakit veya teminat meblağın geri alınması.

Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ve varsa Toplu Konut Fonu’nun ithalat esnasında  peşin ödenmesi, diğer vergi ve KDV’nin (İşletme malzemesi hariç) teminata bağlanması.

Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(A) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. Dahilde işleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

(B) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

(C) İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.

(D) Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler)

(E) Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.

Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi (DİR)

01 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Projeyle birlikte,

Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta, Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte, Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

(DİR) Otomasyon Projesinde İşleme Süreçleri 

1- Gümrük Müsteşarlığı

Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilecek olan Gümrük Müsteşarlığı elektronik ortamdaki belge bilgilerini asıl olarak kabul edecek bu da kağıt belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

Gümrük Müsteşarlığı satır kodları(belge üzerindeki ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11 haneli kod) kapsamında Müsteşarlığımızca düzenlenen belgelerin miktar, değer kontrolünü yapabilecek ve gerçekleşme değerlerini de Müsteşarlığımıza gönderecektir.

2- İhracatçı Birlikleri

Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için gereken evrağın sisteme aktarılması,

Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda bulunulan belgelerin değerlendirilerek taahhüt hesaplarının kapatılması.

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

4- Türkiye Bankalar Birliği

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’ye iletilecektir.

(DİR) Otomasyon Projesine Katılmak İçin Yapılacaklar

1.Adım

Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli.

**E – Güven

**Türk Trust

**E – Tuğra

**TÜBİTAK (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

2. Adım

http:\\dir.dtm.gov.tr adresinden, elektronik sertifika kullanıcısının elektronik ortamda yetkilendirme başvurusu.

3. Adım

2007/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmelidir.

(DİR) Otomasyon Projesinde Firmanın Sisteme Tanıtılması

Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme tanıtılmaları gerekmektedir.

Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek Sisteme aktarılmaktadır.

Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerin personeli tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.

Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı Birliklerince aktarılmaktadır.

Firma Sicil Dosyası İçin Gerekli Olan Belgeler

1-Firma antetli kağıdına yazılacak olan dilekçe

2-İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)

3-Şirket İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4-Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5- Vergi dairesi faal mükellefiyet yazısı

6- Vergi levhası fotokopisi

7-Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

8-İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi kişiye noter tastikli olarak verilen  yetki belgesi

9-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı- ihracatçı veya ihracatçılar için)

10-Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

11-Geriye dönük son bir yıla ait SSK tahakkuk bildirim formları,

12-Geriye dönük son aya ait elektrik faturası

Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesapları Kapatılması Süreci

Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Gümrük Müsteşarlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi), firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.

(DİR) Otomasyon Sistemi İle Getirilen Yenilikler 

**Tek GTİP uygulamasına geçiliyor.

**Belge numarasının yanında her bir ürün satırına ‘’Satır Kodu’’ ekleniyor.

DİR) Otomasyon Sistemi (Satır Kodunun Faydaları)

** Gümrük Müsteşarlığı ile iletişim sağlayarak ,kontroller sistem tarafından yapılacak,

**İthalat ve İhracatı madde bazında  miktar ve değer olarak  takibine olanak sağlayarak, gerekirse öngörülen miktarın üzerinde işlem yapılmasını engelleyecek,

**Kapatma esnasında gerçekleşen değerler üzerinden  otomatik olarak hammadde sarfiyat tablosunun hazırlanmasına olanak verecek.

**Belgenin otomatik olarak kapatılmasına olanak sağlayacak.

Önemli Not : İthalat ve ihracat beyannamesi doldurulması esnasında 11 karakterli satır kodunun yazılması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-1

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından  düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-2

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi altında yer alan Eşdeğer Eşya Kullanımı çerçevesinde 1/11996-5/2/2000 tarihleri arasında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-3

Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyeti çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-4

Dahilde işleme rejimi kapsamında, mülga İhracat 96/1 sayılı Tebliğ’e istinaden 1996 yılında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-5

Dahilde işleme rejimi kapsamındaki Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

     Firmaların Elde Ettiği Avantajlar     

( A ) Her belge müracaatı için istenilen belgeler  sadece bir defa firma tanımlanması için istenilecek, bu belgeler süresi bitimine kadar yeniden istenilmeyecek.

( B ) Ortalama 20 günde sonuçlanan belge müracaatları maksimum iki gün içinde sonuçlandırılacaktır. Revizyon müracaatları ise aynı gün sonuçlandırılması öngörülmektedir.

( C ) E-imza alan firmalar bütün işlemleri kendi ofislerinden yapabileceği gibi, belge ile ilgili yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini yine anında izleyebileceklerdir.

( D ) İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmayacaktır.(yurt içi alımlar hariç)

( E ) Daha önce Gümrük Memurları tarafından yapılan GTİP miktar/değer hesapları sistem tarafından birkaç saniye içerisinde yapılacağından  Gümrük kapılarındaki iş yükü hafifleyecektir.  En önemlisi zaman kazanılacaktır.

( F ) Belge ile yapılan bütün işlemler takip edileceğinden kapatmada yaşanan zaman kaybı önlenecek, kapatmalar daha da kolaylaşacaktır.

( G ) Kapatma esnasında istenilen hammadde sarfiyat tablosu istenilmeyecek sistem tarafından gerçekleştirilecek değerler  üzerinden otomatik olarak hazırlanacaktır.

( H ) Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

( I ) Yine teminat iadesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi, Şartlı Muafiyet ve Nihai Kullanım Hükümlerine Dair Daha Kapsamlı Yazı İçin Link’e Tıklayınız

      AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top