İhracat Teşvikleri Hakkında – AB Akademi

       İhracat Teşvikleri     

  Devlet Destekleri ve Yatırımları

  – Çevre

  – Pazar Araştırması Desteği

  – İstihdam Desteği

  – Pazar Araştırması ve Pazara Giriş

  – Eğitim ve Danışmanlık Desteği

  – Ar-Ge Desteği

  – Yurt Dışı Ofis ve Mağaza Desteği

  – Marka ve Turqality Desteği

  – Uluslararası Rekabetçiliği Destekleme ve Geliştirme Desteği

  – Yurt Dışı Fuar Desteği

  – Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği

  – Tasarım ve Dizayn Desteği

  – Özel Statülü Şirket Desteği

  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Nedir

  İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri ifade eder.

  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler

  – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

  – Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

  Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ

  3.2 Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler

  3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,“

  3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslar arası ihalelerde taamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri.

  3.2.1.2 Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri.

  3.2.1.3 Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firma ise (3.2.1.2) alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

  3.2.1.4 Yukarıda belirtilen (3.2.1.1) – (3.2.1.2) ve (3.2.1.3) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üslenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik v.b. Hizmet satışları.

  A) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

  1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

  2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

  3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  4- Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

  B) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  2- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  C) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler
  (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

  D) 1- Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

  2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde  (EK:5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  3- İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  E) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

  F) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları  satış ve teslimleri,

  G) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

  H) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri

  J) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

  EK-5 Tebliğin 5/d-2 Maddesi Kapsamında Yatırım Malları Listesi

  GTİPMADDE İSMİ
  69.02Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)
  8207.13.00.00.00İş gören kısımları sermetlerden olanlar
  84.02Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharında üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç) kızgın su kazanları (8402.90 hariç)
  8413.40.00.00.00Beton pompaları
  8413.50Diğer doğrusal deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
  8413.60Diğer döner deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
  8413.70.21.00.00
  8413.70.29.00.00
  Dalgıç pompaları
  8414.10Vakum pompaları (8414.10.10 .00.00 hariç)
  8414.40Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekebilen hava kompresörleri
  8414.59Yalnız ağırlığı 50 Kg’dan yukarı olan diğer vantilatörler ve aspitatörler
  8417.10.00.00.11Ergitme fırınları
  8417.10.00.00.12Isıl işlem fırınları
  8417.10.00.00.19Diğerleri
  8417.20Ekmek fırınları (bisküvi fırınları dahil)
  8418.69.99.10.00Komple soğutma tesisleri
  84.19Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.50.10.00.00; 8419.81; 8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)
  8420.10Kalenderler ve diğer hadde makinaları
  8422.20.00.00.00Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
  8422.30.00.00.00Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; Şişleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar, içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar.
  8422.40.00.00.00Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
  8424.30Buhar veya kum püskütme makinaları ve benzeri makinalar.
  84.26Gemi vinçleri (“derricks”), vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları
  84.27Forkliftler, kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları
  84.28Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi), (8428.90.10.00.00; 8428.90.71.00.00; 8428.90.99.00.11 hariç)
  84.29Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri.
  84.30Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
  8437.80.00.10.11Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
  8438.10.10.00.00Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makina ve cihazlar
  8444.00Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
  84.45Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
  84.46Dokuma makinaları (tezgahlar)
  84.47Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
  8448.11Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
  8448.19Diğerleri
  8451.40Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
  8451.50Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
  8451.80Diğer makinalar
  84.53Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)
  84.55Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.90.00.00.00 hariç)
  84.56Herhangi bir maddenin aşındırılarak lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler
  84.57Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
  84.58Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
  84.59Metallerin talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) (tornalama merkezleri dahil)
  84.60Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonunda dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
  – Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanması hassasiyeti en az 0, 01mm. olanlar)
  84.61Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları
  84.62Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil), metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
  84.63Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
  8467.19.00.00Yalnız Beton vibratörleri
  84.71Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar
  84.74Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katıyakıtları, seramik hamurlarını sertleşmemiş çimentoyu alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar
  84.77Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
  84.79Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.90 hariç)
  8501.33Gücü 75 kW’ı geçen fakat 375 kW’ı geçmeyenler (8501.33.10.10.00; 8501.33.10.21.00; 8501.33.10.22.00; 8501.33.10.23.00 hariç)
  8501.34Gücü 375 kW’ı geçenler (8501.34.10.00.11-13 hariç)
  8501.40.99.20.13Gücü 75 kW’dan fazla fakat 375 kW’dan az olanlar
  8501.40.99.20.14Gücü 375 kW’dan fazla fakat 750 kW’dan az olanlar
  8501.40.99.20.19Diğerleri
  8501.53Gücü 75 kw’ı geçenler (8501.53.10.00.00 hariç)
  8501.62-64Yalnız gücü 100 KVA’yı geçen alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (8502.62.10- 8501.63.10 hariç)
  85.02Elektrik enerjisi üretim (Elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
  (8502.11.10.00.00; 8502.11.91.00.00; 8502.12.10.10.00; 8502.12.10.20.00; 8502.12.10.30.00; 85.02.13.10.00.00; 8502.20.10.00.00; 8502.20.91.00.00; 8502.20.99.10.00; 8502.20.99.20.00; 8502.31.00.10.00; 8502.31.00.20.00; 8502.39.10.10.00; 8502.39.10.20.00; 8502.39.10.30.00; 8502.39.91.10.00; 8502.39.91.20.00; 8502.39.99.10.00; 8502.39.99.20.00; 8502.40 hariç)
  8504.22Gücü 650 kVA’yı geçenler fakat 10.000 kVA’yı geçmeyenler
  8504.23Gücü 10.000 kVA’yı geçenler
  8504.34.00.00.00Gücü 500 kVA’yı geçenler
  8504.40.99.00.11Kesintisiz güç kaynakları
  8504.40.99.00.19Diğerleri
  85.14Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları(8514.90.00.00.00 hariç)
  85.15Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)
  8701.20.10.00.00Yeni olanlar
  8701.30Paletli traktörler
  8701.90.35.00.00Motor gücü 75 kw’ı geçen fakat 90 kw’ı geçmeyenler
  8701.90.39.00.00Motor gücü 90 kw’ı geçenler
  8701.90.90.00.11
  8701.90.90.00.19
  Diğerleri
  8702.10.11.11.00
  8702.10.91.11.00
  8702.90.11.11.00
  8702.90.31.11.00
  Otobüs
  8704.21.31.00.00
  8704.22.91.00.00
  8704.23.91.00.00
  8704.31.31.00.00
  8704.32.91.00.00
  Yeni olanlar
  87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)
  9018.90.20Endoskoplar
  9018.90.70Ultrasonik litotripsi cihazları
  9018.90.75Sinir stimilasyonu cihazları
  9022.21.00Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar
  9027.80.97Diğerleri (kalorimetreler, polarimetreler, refraktometreler, kolorimetreler, fotometreler ve diğerleri)

  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

  Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai malı ihalesini kazanan firmaların üreterek yaptıkları satış ve teslimler

  Yatırım programlarında yer alan kamu yatırımlarından uluslar arası ihaleyi üslenen firmalara üretilerek yapılacak satış ve teslimleri

  Savunma sanayi projelerini üslenen firmaların üreterek yaptıkları satış ve teslimleri

  Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların imalatçı firmalar tarafından üretilerek satış ve teslimleri

  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

  – Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına üreterek yapılan satış ve teslimler

  – Ambalaj malzemesi üreten imalatçıların ihracat ürünü ile birlikte ihraç edilmek üzere ihracatçılara yaptıkları satış ve teslimler

  – Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların imalatçı firmalar tarafından üreterek yaptıkları satış ve teslimler

  Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler 

  – Navlun Gelirlerinden Sağlanan Gelirler

  – Turistlere Yapılan Satışlar ve Turizm Gelirleri

  – Yurt Dışında Mağaza Satışları ve Gelirleri

  – Garanti Kapsamında Gerçekleştirilen Bakım ve Onarım Hizmet Gelirleri

  – Yurt Dışı Müteahhitlik – Müşavirlik – Mühendislik Hizmet Gelirleri

  – Eğitim İşlerinden Sağlanan Gelirler

  – Yabancılara Sunulan Sağlık Hizmetleri Gelirleri

  – Futbol Kulüplerini Tarafından Sağlanan Döviz Gelirleri

  Vergi Resim ve Harç İstisnası

  Vergi mevzuatına göre, vergiyi doğrudan olayın vukuuna rağmen bunların tahsilinin ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartına bağlı olarak ertelenmesi; Bu şartın gerçekleşmesi oranında terkinini; gerçekleşmemesi oranında cezaları ile birlikte tahsilini ifade eder.

  Vergi Resim ve Harç İstisnası Kapsamı

  – Mal ihracında, yapılan ihracat faaliyetleri

  – İhracat sayılan satış ve teslimlerde

  – Dahilde işleme izin belgesinin süresi kapsamında yapılan ihracatlar

  – Yurt dışı ihaleler ile yurt içi uluslararası yabancı para ile finanse edilen kamu ihaleleri ile işlemler

  – İkili anlaşmalar çerçevesinde ihracat karşılığı yapılan senet ödemeleri

  İstisna Edilen Vergi ve Fonlar

  – Damga Vergisi

  – Banka Sigorta Muamele Vergisi

  – Kaynak Kullanımı Destekleme Fon Harçları

  – Yarı Ücret

  Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamı

  Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı – ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

  Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

  Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamında Uygulama

  – İthalat → İhracat

  – Yurt İçi Alım → İhracat

  – İthalat → Yurt İçi Satış ve Teslimler

  Dahilde İşleme Rejiminde Teminat

  – Nakit Para

  – Banka Teminat Mektubu

  – Devlet Hazine tahvil ve bonoları

  – A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara,

  – Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre azami %10’a kadar indirimli teminat uygulanmaktadır.

  Dahilde İşleme İzni” ve Dahilde İşleme İzin Belgesi”

  2016/12 Sayılı Tebliğ İle “(Dİİ) Dahilde İşleme İzni” ve “(DİİB) Dahilde İşleme İzin Belgesi” Aynı Tebliğ Altında Birleştirilmiştir.

  Dahilde İşleme İzni, 50.000.-USD’ ye kadar tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi  işlemler için  Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir.

  Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.

  Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler  

  1- Şartlı Muafiyet Sistemi

  A- Önce İthalat (Askıya  Alma)

  B- Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

  2- Geri Ödeme Sistemleri

  Şartlı Muafiyet Sistemi
  A-) Önce İthalat (Askıya Alma)

  İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

  Şartlı Muafiyet Sistemi
  B-) Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

  Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

  Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.

  İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası

  önlemleri uygulanmaz.

  Geri Ödeme Sistemi

  İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen nakit veya teminat meblağın geri alınması.

  Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ve varsa Toplu Konut Fonu’nun ithalat esnasında  peşin ödenmesi, diğer vergi ve KDV’nin (İşletme malzemesi hariç) teminata bağlanması.

  Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  (A) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. Dahilde işleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

  (B) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

  (C) İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.

  (D) Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler)

  (E) Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.

  Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi (DİR) 

  01 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

  Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

  Projeyle birlikte,

  Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta, Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte, Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

  (DİR) Otomasyon Projesinde İşleme Süreçleri 

  1- Gümrük Müsteşarlığı

  Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilecek olan Gümrük Müsteşarlığı elektronik ortamdaki belge bilgilerini asıl olarak kabul edecek bu da kağıt belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.

  Gümrük Müsteşarlığı satır kodları(belge üzerindeki ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11 haneli kod) kapsamında Müsteşarlığımızca düzenlenen belgelerin miktar, değer kontrolünü yapabilecek ve gerçekleşme değerlerini de Müsteşarlığımıza gönderecektir.

  2- İhracatçı Birlikleri

  Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için gereken evrağın sisteme aktarılması,

  Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda bulunulan belgelerin değerlendirilerek taahhüt hesaplarının kapatılması.

  3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

  Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

  4- Türkiye Bankalar Birliği

  Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’ye iletilecektir.

  (DİR) Otomasyon Projesine Katılmak İçin Yapılacaklar

  1. Adım

  Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli.

  – E – Güven
  – Türk Trust
  – E–Tuğra
  – TÜBİTAK (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

  2. Adım

  http:\\dir.dtm.gov.tr adresinden, elektronik sertifika kullanıcısının elektronik ortamda yetkilendirme başvurusu.

  3. Adım

  2007/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmelidir.

  (DİR) Otomasyon Projesinde Firmanın Sisteme Tanıtılması

  Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme tanıtılmaları gerekmektedir.

  Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek Sisteme aktarılmaktadır.

  Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerin personeli tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.

  Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı Birliklerince aktarılmaktadır.

  Firma Sicil Dosyası İçin Gerekli Olan Belgeler

  1- Firma antetli kağıdına yazılacak olan dilekçe

  2- İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)

  3- Şirket İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

  4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

  5- Vergi dairesi faal mükellefiyet yazısı

  6- Vergi levhası fotokopisi

  7- Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

  8- İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi kişiye noter tastikli olarak verilen  yetki belgesi

  9- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı- ihracatçı veya ihracatçılar için)

  10- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

  11- Geriye dönük son bir yıla ait SSK tahakkuk bildirim formları,

  12- Geriye dönük son aya ait elektrik faturası

  Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesapları Kapatılması Süreci

  Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

  Gümrük Müsteşarlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi), firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.

  (DİR) Otomasyon Sistemi İle Getirilen Yenilikler 

  – Tek GTİP uygulamasına geçiliyor.

  – Belge numarasının yanında her bir ürün satırına ‘’Satır Kodu’’ ekleniyor.

  (DİR) Otomasyon Sistemi  (Satır Kodunun Faydaları)

  – Gümrük Müsteşarlığı ile iletişim sağlayarak ,kontroller sistem tarafından yapılacak,

  – İthalat ve İhracatı madde bazında  miktar ve değer olarak  takibine olanak saglayarak, gerekirse öngörülen miktarın üzerinde işlem yapılmasını engelleyecek,

  – Kapatma esnasında gerçekleşen değerler üzerinden  otomatik olarak hammadde sarfiyat tablosunun hazırlanmasına olanak verecek.

  – Belgenin otomatik olarak kapatılmasına olanak sağlayacak.

  Önemli Not: İthalat ve ihracat beyannamesi doldurulması esnasında 11 karakterli satır kodunun yazılması gerekmektedir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-1

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından  düzenlenen belgelerdir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-2

  Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet Sistemi altında yer alan Eşdeğer Eşya Kullanımı çerçevesinde 1/11996-5/2/2000 tarihleri arasında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-3

  Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyeti çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-4

  Dahilde işleme rejimi kapsamında, mülga İhracat 96/1 sayılı Tebliğ’e istinaden 1996 yılında Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

  Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-5

  Dahilde işleme rejimi kapsamındaki Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.

  Firmaların Elde Ettiği Avantajlar

  (A) Her belge müracaatı için istenilen belgeler  sadece bir defa firma tanımlanması için istenilecek, bu belgeler süresi bitimine kadar yeniden istenilmeyecek.

  (B) Ortalama 20 günde sonuçlanan belge müracaatları maksimum iki gün içinde sonuçlandırılacaktır. Revizyon müracaatları ise aynı gün sonuçlandırılması öngörülmektedir.

  (C) E-imza alan firmalar bütün işlemleri kendi ofislerinden yapabileceği gibi, belge ile ilgili yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini yine anında izleyebileceklerdir.

  (D) İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmayacaktır.(yurt içi alımlar hariç)

  (E) Daha önce Gümrük Memurları tarafından yapılan GTİP miktar/değer hesapları sistem tarafından birkaç saniye içerisinde yapılacağından  Gümrük kapılarındaki iş yükü hafifleyecektir.  En önemlisi zaman kazanılacaktır.

  (F) Belge ile yapılan bütün işlemler takip edileceğinden kapatmada yaşanan zaman kaybı önlenecek, kapatmalar daha da kolaylaşacaktır.

  (G) Kapatma esnasında istenilen hammadde sarfiyat tablosu istenilmeyecek sistem tarafından gerçekleştirilecek değerler  üzerinden otomatik olarak hazırlanacaktır.

  (H) Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

  (I) Yine teminat iadesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.