N Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi N Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize-Sistemİzahname

Notlar

NADİR TOPRAK METALLER, karıştırılmış veya birbirleri ile alaşım haline getirilmiş olsun olmasın2805.3028.05
                bileşikleri (doğal bileşikleri dışında) ve karışımları28.4628 Gen  28.46
NADONE 29-(P)
NAFTA:  
                solvent nafta 27.07
                ağaç nafta3807.0038.07
NAFTALİN:  
                79.4°C veya daha yüksek kristalleşme noktasına sahip olanlar 29 Gen 29.02
                haşarat öldürücü vb. olarak hazırlanmış naftalin 38.08
                diğerleri (katı naftalin ve naftalin yağı)27-a.p.3 2707.4027.07
NAFTALİNSÜLFONİK ASİTLER 29.04
NAFTENATLAR:  
                suda çözülmeyen 38.24
                suda çözülen (38.24) 34.02
NAFTENATLI SABUNLAR 34.01
NAFTENİK ASİTLER, bunların suda çözülebilir tuzları (28.43 ila 28.46 pozisyonlarındaki tuzlar hariç) ve bunların esterleri3824.2038.24
NAFTİL BİLEŞİKLERİ:  
                a-naftilasetik asit ve bunun sodyum tuzları (29.37) 29.16
                1-naftilamin (beta-naftilamin) ve bunların türevleri ve tuzları2921.4529.21
                2-naftilamin (beta-naftilamin) ve bunların türevleri ve tuzları2921.4529.21
                naftil benzoat 29.16
                ß-naftil etil eter 29.09
                naftilhidrazin 29.28
                ß-naftil metil eter 29.09
                naftil salisilat 29.18
NAFTOİK ASİT 29.16
NAFTOLLER (a- ve ß-) ve bunların tuzları2907.1529.07
NAFTOLSÜLFONİK ASİTLER 29.08
NAFTONİTRİL 29.26
NAFTOSULTAM-2,4-DİSÜLFONİK ASİTİ 29.34
NAKIŞLI MENSUCAT XI Gen
NAKİL VASITALARI:  
                hayvanlarla çekilenler 87.16
                yük taşımak için düzenlenmiş konteynerler 86.09
                motorlu araç olanlar (ayrıca bakınız KAMYONLAR):  
                                eşyaların taşınmasına mahsus olanlar (Örn. ev taşıma,

dağılım kamyonları)

 87.04
                                insan taşıması olanlar (örn. hapishane araçları) 87.03
                                özel amaçlı olanlar, insan veya eşya taşımak üzere özel

olarak yapılmış olanlar hariç (Örn. stüdyo haricinde yayın

yapan kamyonlar, atölye kamyonları)

 87.05
                demiryolu veya tramvay vagonları: bkz. DEMİRYOLU EŞYALARI  
NAKLEDİCİ RAYLAR, demiryolu vs. hattı inşasında kullanılan demir çelikten malzeme 73.02
NAKRİT, kalsine edilmiş olsun olmasın 25.07
NALBANT ALEVLERİ, adi metalden: ayrıca ismen geçen aletlere bkz. Örn. ÇEKİÇLER, ZIMBALAR, MAŞALAR, vb.  
NAMLU TEMİZLEYİCİLERİ, silahlar için (93.05)
NAMLULAR:  
                silah aksam ve parçası: 93.05
                                av tüfeği namluları9305.2193.05
NAMLULAR:  
                silah parçası olarak 93.05
                kartuş parçası 93.06
MANDROLON (INN) 29.37
NANE (her türlü)12-412.11
                nanenin sulu distilatları ve sulu çözeltileri 33.01
                nanenin uçucu yağları:  
                                naneden3301.2433 ek
                                diğerleri3301.2533 ek
NANTOKİT (doğal bakır klorür) (28.27) 25.30
NAPOLİTEN MANDOLİNLER 92.02
NAR, taze 08.10
NARGİLELER (pipolar) 96.14
NARKOTİN (noskapin (INN)) 29.39
NASEBERRİES (sapodilla), taze 08.10
NASELLER (tartı kayıkları) laboratuvar cam eşyası olarak 70.17
NASIR ÇIKARICILAR (adi metalden pedikür alet ve cihazları) 82.14
NASIR KESİCİLER (adi metalden pedikür alet ve cihazları) 82.14
NATRON (doğal sodyum karbonat) (28.36) 25.30
NAYLON:  
                lineer poliamidler ilk şekillerde olan 39.08
                sentetik ve suni liflerden olan (ayrıca bkz. SENTETİK ve SUNİ LİFLER) 54 Gen
NBR (sentetik kauçuk): bkz. KAUÇUK  
NEBÜLİZATÖRLER (aerosol terapi cihazları) (84.24) 90.19
NEFELİN ve NEFELİN SİYENİT2529.3025.29
NEFELOMETRELER 90.27
NEFES BORUSU ALETLERİ 90.18
NEFESKOPLAR 90.15
NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ: bkz. MÜZİK ALETLERİ  
NEFRİT (amfibot), monte edilmemiş 71 Ek
NEGATİFLER, fotoğrafçılıkta kullanılan: 37.05
                negatif temizleme, bileşik düzeltme vb. makineler fotografik (sinematografik) laboratuvarlar için 91.10
NEGATOSKOPLAR:9010.5090.10
                aksam, parça ve aksesuarlar9010.9090.10
NEHİR FERİBOTLARI 89.01
NEKTAR, demirhindi 22.02
NEKTARİNLER:  
                taze0809.3008.09
                çekirdek içleri 12.12
                başka türlü hazırlanmış veya konserve edilmiş 20.08
NEMATOSİT (NEMATOCIDES) 38.08
NEMLENDİRİCİLER:  
                radyatöre takılan nem sağlayan su kapları, seramikten mamul 69.14
                ev işlerinde kullanıma mahsus elektrik motorlu elektro mekanik

cihazlar

 85.09
                makine ve cihazlar t.b.y.a, 84.15, 84.24 veya 85.09 pozisyonlarında

ki aletler hariç

 84.79
NEMLENDİRME MAKİNALARI, (termik tertibatı bulunanlar dahil) değirmencilik sanayiine mahsus84-2(b)84.37
NEMLENDİRME MAKİNELERİ, kağıtlara mahsus 84.39
NEODİMİYUM: 28-1-Gen 28.05
                neodimiyum bileşikleri 28.46
NEO-ERGOTİN (ergotamine) 29-(P)
NEOFEMERGEN (ergometrine) 29-(P)
NEON 28-1-Gen 28.04
NEPALİ SARISI 28.41
NEPERMETRELER 90.30
NEPTUNYUM 28-1-Gen 28.44
NERGİS, çiçek soğanı, çiçekleri 06.01
NEROLİ YAĞI, suni 29.09
NEŞTERLER, elektro teşhis, tıbbi veya cerrahi veya veteriner eşyası olarak 90.18
NEUPAVERİN 29.34
NEVİLLE-WİNTHER ASİTİ (1-naftol-4-sülfonik asit) 29.08
NEWS-TAPE KAĞITLAR 48.23
NEWTON ALAŞIMLARI (bizmut-kurşun-kalay alaşımları) 81.06
NEWTON DİSKLERİ 90.23
a-HEKZOİK ASİT, bunların tuz ve esterleri 29.15
NİASİN (nikotinik asit) 29.36
NİASİNAMİD (nikotinamid (INN)) 29.36
NİGER TOHUMLARI 12.07
NİGROSİNLER, organik sentetik boyayıcı madde olarak 32.04
NİKEL BİLEŞİKLERİ ve MİNERALLERİ:  
                nikolit 26.04
                nikel arsenatlar, doğal (28.42) 25.30
                nikel arsenit cevheri 26.04
                nikel borat 28.40
                nikel karbonat: 28.36
                                doğal (zaratit) (28.36) 25.30
                nikel karbonil 29.31
                nikel klorür  
                nikel siyanür 28.37
                nikel diklorür 28.27
                nikel floroboratlar 28.26
                nikel format 29.15
                nikel hidrür 28.50
                nikel hidroksit 28.25
                nikel nitrat 28.34
                nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri 26.04
                nikel oksitleri: 28.25
                                doğal (hunsenit) (28.25) 25.30
                toz halinde saf olmayan nikel oksit (yeşil nikel oksit) 75.01
                nikel oksit sinterleri7501.2075.01
                nikel sülfat2833.2428.33
                sikel sülfür, doğal (millerit) (28.30) 25.30
                nikelik oksit (seskioksit) 28.25
                nikelli pirolit 26.04
                nikelin 26.04
                nikelus hidroksit 28.25
                nikelus oksit 28.25
NİKEL:  
                nikel matlar7501.1075.01
                nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri7501.2075.01
                nikel gümüşleri (bakır-nikel-çinko baz alaşımları)74-ap.l(c) 
                nikel speissleri 75.01
                nikel döküntü ve hurdaları7503.0075.03
                işlenmemiş nikel:75.0275.02
                                nikel alaşımları (örn. nikel-krom, nikel-krom-demir,

nikel-bakır, nikel-demir)

75-a.p.l.(b) 7502.2075 Gen
                nikel, alaşımsız75-a.p.l(a) 7502.10 
NİKODİKODİN (INN) 29-mark.list. 2939.10
NİKOKOTİN (INN), NİKOKOTİN hidroklorür 29-mark.list. 2939.10
NİKOLİT (nikel cevheri) 26.04
NİKOMORFİN (INN), NİKOMORFİN hidroklorür 29-mark.list. 2939.10
NİKOTİN ve bunun tuzları2939.7029.39
NİKOTİNAMİD (INN) 29.36
NİKOTİNAMİD HİDROKLORÜR 29.36
NİKOTİNAMİD-ADENİN DİNUKLAOTİD (35.07) 29.Fas.
NAİKOTİNİK ASİT 29.36
NİKOTİNİK ASİT AMİD (nikotinamid (INN)) 29.36
NİKOTİNİK ASİT, 6-METİL, METİL ESTER 29-(P)
NİKOTİNOMORFOLİD 29.36
NİL ZAMKI 13.01
NİMETAZEPAM (INN) 29-ps.list. 2933.90
NİOBATLAR 28.41
NİOBİT 26.15
NİOBİYUM (COLUMBİUM) ve bundan eşyalar, t.b.y.a81.1281.12
NİOBİYUM BİLEŞİKLERİ:  
                niobiyum borür 28.50
                niobiyum karbür 28.49
                niobiyum nitrür 28.50
                niobiyum cevheri ve zenginleştirilmiş niobiyum cevheri26.1526.15
NİŞADIR:  
                pirinç lehimi, lehim veya kaynak için kullanılan38.1038.10
                kastin2521.0025.21
NİŞANGAHLAR, silahlar için:  
                nişangah tertibatı (pezler ve arpacıklar) 93.05
                teleskopik dürbünler, silah donanımı için:  
                                bunlara monte edilmiş veya bunlarla birlikte giden93-1(d)93 Gen
                                bunlardan ayrı gelen90-4  9013.1090.13
NİŞANLAR (ayrıca bakınız MÜCEVHERAT VE MADALYALAR)  
                dokumaya elverişli maddelerden, işlenmiş 58.10
NİŞASTA  
                nişasta:  
                                hububat nişastaları:  
                                mısır nişastası1108.1211.08
                                manyok (cassava) nişastası1108.1411.08
                                patates nişastası1108.1311.08
                                buğday nişastası1108.1111.08
                                diğer nişastalar1108.1911.08
                                taklit edilmiş nişastalar (Örn. esteriliye edilmiş veya

önceden jelatinlenmiş nişastalar)

3505.1035.05
                                                dialdehit nişasta 35.05
                                                formadehit veya epiklorhidrin ile işleme tabi

tutulmuş

 35.05
                                parfümeri veya tuvalet müstahzarları olarak kullanılanlar(11-1(f))(11.08) Fas.33
                nişasta ürünleri:  
                                nişasta ürünlerinin artıkları, pellet şeklinde olsun olmasın2303.1023.03
                                nişasta asetatları ve nişasta nitratları 35.05
                                nişasta parçalanma ürünleri:  
                                                indirgenmiş şeker miktarı kuru madde üzerinden

%10’u aşanlar

 (35.05)

17.02

                                                indirgenmiş şeker miktarı kuru madde üzerinden

%10’u aşmayanlar

 35.05
                                esterlenmiş veya esterleşmiş nişastalar (39.13) 35.05
                                nişasta tutkalları: bkz. TUTKALLAR  
                                nişasta sakızı 35.05
                                nişasta şekeri (glükoz): bkz. ŞEKERLER  
NİŞASTA EMDİRME VEYA SIVAMA MAKİNELERİ, dokumaya elverişli maddelerin finisajı için 84.51
NİŞASTA NİTRATLARI (nitrostarch) 35.05
NİTR (potasyum nitrat) 28.34
NİTRATLAR (ismen geçen nitratlara ayrıca bakınız):  
                selüloz nitratları3912.2039.12
                kompleks veya çift nitratlar 28.42
                metal nitratlar2834.21 ila 2834.2928.34
NİTRAZEPAM (INN) 29-ps.list. 2933.90
NİTRİK ASİT2808.0028.08
NİTRİK ESTERLER 29.20
NİTRİL GRUPLU BİLEŞİKLER29.26 
NİTRİTLER, metal (ismen geçen nitritlere ayrıca bakınız)2834.1028.34
NİTİRTOKOBALAMİN 29.36
NİTRO BİLEŞİKLERİ, sentetik organik boyayıcı madde olarak 31.04
NİTROANİLİNLER 29.21
NİTROANİSOLLER 29.09
NİTROBENZEN 29.04
NİTROBENZENSÜLFONİK ASİT 29.04
NİTROBENZOİL KLORÜR 29.16
NİTROBENZONİTRİL 29.26
NİTROETAN 29.04 29-(E) list.
NİTROFENETOLES 29.09
NİTROFENİLASETONİTRİL 29.26
NİTROFENOLLER 29.08
NİTROFURANLAR (29.41)
NİTROGLİKOL:  
                karıştırılmamış 29.20
                patlayıcı olarak hazırlanmış (29.20) 36.01
NİTROGLİSEROL:  
                karıştırılmamış 29.20
                patlayıcı olarak hazırlanmış (29.20) 36.02
NİTROGUANİDİN 29.29
NİTROHİNDANTOİN 29.33
NİTROKOBALTATLAR (kobaltnitiriler) 28.42
NİTROMETAN 29-(E)list. 29.04
NİTROMETRELER (laboratuvar eşyaları) 70.17
NİTRONAFTALİN 29.04
NİTRONAFTALİNSÜLFONİK ASİT 29.04
NİTROPROPAN 29.04
NİTROSELÜLOZ 39.12
NİTROSİL KLORÜR 28.12
NİTROSİLPENTASİYANOFERRATLAR (II) ve (III) 28 Gen
NİTROSO-BİLEŞİKLERİ, t.b.y.a:  
                nitrosoaminler 29.21
                nitrosoanilin 29.21
                nitrosobenzen 29.04
                nitroso bileşikleri, sentetik organik boyayıcı madde olarak 32.04
                nitrosonaftoller 29.08
                nitrosofenoller 29.08
                nitrosofenihidroksilamin 29.08
                nitrosotoluen 29.04
NİTROTOLUN 29-(P) list. 29.04
NİTROTOLUNSÜLFONİK ASİT 29.04
NİTROUS BİLEŞİKLERİ:  
                nitrous asit (28.08) 28.11
                nitrous esterleri 29.20
                nitrous oksit (dinitrojen dioksit) 28.11
                nitrous vapurlar (nitrojen dioksit) 28.11
NİTROXİL (azot dioksit) 28.11
NİTROXİLEN 29.04
NİTRÜRLER2850.0028 Gen
                değerli metalden 28.43
NMR (nükleer manyetik rezonans) cihazları 90.18
NOBELİUM 28-1-Gen 28.44
NOCKERLN:  
                patates unundan yapılmış, dondurulmuş 20.04
                diğerleri 19.01
NOEL FESTİVAL EŞYALARI (ismen geçenlere de bakınız)  
                yılbaşı kartları, basılı 49.09
                yılbaşı fındıkları 95.05
                yılbaşı çorapları 95.05
                yılbaşı ağaçları:  
                                suni 95.05
                                doğal 06.04
                yılbaşı festivali eşyaları, t.b.y.a9505.1095.05
NOELDE YAKILAN KÜTÜKLER, taklit 95.05
NOHUT (garbanzos):  
                kurutulmuş ve kabuklu0713.2007.13
                taze yada soğutulmuş, kabuklu olsun olmasın 07.08
NOKSAN YÖRÜNGELİ FIRLATICI ARAÇLAR8802.6088.02
NOKTA DEDEKTÖRLERİ 86.08
NOKTALAMA ÇARKLARI (çizim aletleri) 90.17
n-OKTOİK ASİTLER, bunların esterleri ve tuzları 29.15
NONALAKTON 29.32
NONANAL 29.12
NONANLAR 29.01
MONİFENOL, izomerleri ve tuzları2907.1329.07
NONİLNAFTALİNLER (karıştırılmış alkilarenler) (29.02) 38.17
NORASİMETADOL (INN), NORASİMETADOL glukonal, hidroklorür 29-nark.list. 2922.19
NORDAZEPAM (INN) 29-ps.list. 2933.90
NOREFEDRİN 29.39
NOREPİNEFRİN (INN) (levarterenol) 29.37
NORETANDRONOL (INN) 29.37
NORETİNODREL (INN) 29.37
NORETİSTERON (INN) 29.37
NORGESTEREL (INN) 29.37
NORİSOEFEDRİN 29-(P)
NORKODEİN (INN) 29-nark.list. 2939.10
NORKODEİN asetat, hidriyodür, hidroklorür, nitrat, sülfat 29-nark.list. 2939.10
NORKODEİN platiniklorür 29-nark.list. 2843.90
NORLEVORFANOL (INN), NORLEVORFANOL hidrobromür, hidroklorür 29-2933.40
NORMETADON (INN) 29-nark.list. 2922.30
NORMETADON (INN) ara ürün 29-nark.list. 2926.90
NORMETADON 2,6-di-tetr-bütilnaftalindisülfonat, hidrobromür, hidroklorür, metiliyodür, oksalat, pikrat 29-nark.list. 2922.30
NORMETANDRON 29.37
NORMORFİN (INN), NORMORFİN hidroklorür 29-nark.list. 2939.10
NORPİRANON (INN), NORPİRANON hidrobromür, hidroklorür 29-nark.list. 2933.39
NORTESTOSTERRON 29.37
NOSKAPİN (INN) 29.39
NOT DEFTERİ KUTULARI, dış yüzeyleri tabii veya  terkip yoluyla elde edilen deriden veya köseleden, plastik madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden veya vulkanize edilmiş liflerden yada kartondan 4202.31 ila

4202.39

NOTA:  
                müzik notaları, basılmış veya el yazması, resimli veya ciltli olsun

olmasın

4904.0049.04
                                antika notalar 97.06
                nota dolapları, sehpaları vs., 94. Fasılda yer alan mobilyalardan 94.03
                nota tutacakları, müzik aletlerine notayı sabitleyen 92.09
NOT DEFTERLERİ:4820.1048.20
                not defteri kağıtları 48.22
NOTLAR:  
                banknotlar ( ve -kağıtları ve -makineleri): bkz. BANKNOTLAR  
                talep notları, basılı (48.17) 49.11
NOTTİNGAM TİPİ DANTEL MAKİNELERİ 84.47
NOVALAKLAR 39.09
NOVOBİOSİN 29.41
NÖŞATEL SAATLERİ 91.05
NÖTR ALKOLLÜ İÇKİLER 22.07
NÖTR YARI KİMYASAL SÜLFİT HAMURU (odun hamuru) 47.05
NÖTRON DEDEKTÖRLERİ: 90.30
                nötron dedektör tüpleri 90.30
n-PENTİL ASETAT 29.15
NSSC (doğal sülfit yarı kimyasal odun hamuru) 47.05
NSUTİT 25.03
NUGATLAR ve NUGAT PASTALAR: 17.04
                çikolatalı nugatlar 18.06
NUMARALI GÖSTERGELER, elektrikli sinyal vs. cihazları olan 85.31
NUMARALI PLAKALAR:  
                ışıklı plakalar, elektrikli 85.31
                numaralı plakalar, adi metalden: 83.10
                                87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar

(otobüsler, arabalar, kamyon, kamyonetler vs.) için

 87.08
NUMUNE DENEME MAKİNALARI, kağıt imaline mahsus 84.39
NUMUNE PLATİNİ (TABAKASI):  
                bileşik optik mikroskoplar için 90.11
                diğer mikroskoplar için 90.12
NUMUNELER:  
                numuneler (anatomik, jeolojik, mineral, osteolojik, patalojik, fosil,

zooloik vs.) koleksiyoncu ve koleksiyonculara ait parçalar şeklinde

 97.05
                numune aparatları ve kutuları (bitki kutuları vb.) demir yada

çelikten

 73.26
                numune kılavuzları, kombine haldeki optik mikroskoplar 90.11
                numuneleri koymaya mahsus platinler (tabakalar)  
                                kombine haldeki optik mikroskoplar için 90.11
                                elektron mikroskopları için 90.12
NUMARALAMA MAKİNALARI ve DAMGALARI:  
                kitap ciltleme makineleri, sayfa numaralamak için 84.40
                elle çalışan numaralama damgaları9611.0096.11
                numaralama makineleri, filmleri delerek numaralamak için,

sinematografik laboratuvarlarda kullanmak için

 90.10
                numaralamak için baskı makineleri 84.43
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) CİHAZI 90.18
NÜKLEER REAKTÖR KARTUŞLARI veya YAKIT ELEMANLARI: bkz. KARTUŞLAR  
NÜKLEER SAFLIKTAKİ SUNİ GRAFİT 38.01
NÜKLEİK ASİTLER ve bunların tuzları, diğer hetereosiklik bileşikler29.3429 Gen 29.34
NÜKLEOPROTEİDLER 35.04
NÜMÜZMATİK KOLEKSİYONLAR veya KOLEKSİYONCU PARÇALARI9705.0097 Gen 97.05
error: İçerik korunmaktadır !!