Geçici Depolama Statüsü – AB Akademi

  657

       Geçici Depolama Statüsü     

  Geçici Depolama Statüsü

  Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.

  Geçici Depolama yerlerinde, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir.

  Geçici Depolama Eşya Statüsü

  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

  Geçici Depolama İşletmelerinin Gümrüğe Karşı Sorumlulukları

   Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir.

  Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236. maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

  Geçici Depolama İzni

  Geçici depolama yerinin açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve bu yerlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.

  Geçici Depolama Süreleri

  Geçici depolama statüsündeki eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması; aksi takdirde, bu eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı bildirilir.

  Bu süre içinde de yerinden çıkarılmaması halinde eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır.

  Bu eşyaya ilişkin olarak tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, bir gümrük statüsüne tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesine ilişkin işlemlerin

  – Deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün,

  – Diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde tamamlanması gerekir.

  20 günlük ve 45 günlük süreler içerisinde statü beyanında bulunulmayacak ise, ilgili gümrük müdürlüğünden ek süre talep edilir. İlk ek süre 30 gündür.

  Geçici Depolama Statüsü İle Alakalı Kanunular

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

  Gümrük Kanunu Maddeleri

  Gümrük Kanunu Madde 218

  Yukarıda belirtilen Gümrük Kanunundaki maddelerin ilgili idarelerce uygulanmasına ait yönetmelik maddeleri de ayrıca  aşağıda sunulmuştur.

  Gümrük Yönetmeliği Madde 512

  Gümrük Yönetmeliği Madde 513

  Gümrük Yönetmeliği Madde 514

  Gümrük Yönetmeliği Madde 515

  Gümrük Yönetmeliği Madde 516

  Gümrük Yönetmeliği Madde 517

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.