İthalat Rejimi – AB Akademi

  286
  image_pdfimage_print

       İthalat Rejimi     

  İthalat Rejimi Prosedürü Genel Tanımı

  Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir.

  Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir.

  Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.

  Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün, içinde tamamlanır.

  Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır ve geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.

  Eşyanın, bir gümrük rejimine  tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi işlemlerinden herhangi birisine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması denir.

  Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. Gümrük beyanı; yazılı olarak, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü olarak veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabilir.

  Normal usulde yazılı beyan gümrük beyannamesi ile yapılır, ticari bir eşyanın kati ithalini gerçekleştirecek kişi tarafından verilen söz konusu beyannameden kasıt serbest dolaşıma giriş beyannamesidir. Bununla birlikte beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır.

  Eşyanın ithalinden doğan gümrük vergileri serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde yükümlüye tebliğ edilir ve tabi tutulacağı ticaret politikası önlemleri kapsamında sair dış ticaret mevzuatı gereğince aranan izin ve uygunluk belgelerinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

  İthalatçı Firma Statüsü Kısa Tanımı

  İthalat Rejimi Kararının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler.

  Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ekonomi Bakanlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

  Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

  Kullanılmış Eşya İthal İşlemleri

  İthalat Rejimi Kararının 7’nci maddesine göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşya ithali Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

  İzne ilişkin koşulların öğrenilmesi için öncelikle getirilmek istenen makinenin Gümrük İstatistik Tarife Pozisyonunun (GTİP) tespit edilmesi  gerekmektedir.

  Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerinde, ithalinde izin belgesi alınacak eşya ve izin belgesi alınmayacak eşyaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek  Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat 2013/9 sayılı Tebliğ’in 3’üncü maddesi uyarınca Ek-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığından izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

  Ek-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış eşyanın ithalinde alınması gereken uygunluk yazısı bulunmaktadır.

  Ek-2 ‘de yer alan liste kullanılmış eşyanın ithalinde belirlenen CIF kıymetinden dolayı izin almaksızın işlem yapılabileceği ile alakalı listesi bulunmaktadır.

  İthali Yasak Eşyalar

  Türkiye Gümrük Bölgesine ithali yasak eşyayı belirleme yetkisi, Ekonomi Bakanlığına aittir.

  Bu çerçevede, ithali yasak olan eşyalara ait tebliğler aşağıda sunulmuştur.

  – Çevrenin Korunması Yönünden Belirli Atıklar 2014/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

  – Kimyasal Maddeler 2014/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

  – Hurdalar 2014/23 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

  Doğrudan bir ithalat yasağına tabi olmayan ancak, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması bakımından belirli eşyanın ithali izne bağlı olup, şartları karşılamayan eşyanın ithaline izin verilmemektedir.

  Örnek verilmesi gerekir ise, elektronik eşya ithali serbesttir ancak, CE mevzuatı çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) uygunluk değerlendirmesinde gerekli teknik koşulları karşılamayan eşyanın ithaline izin verilmemektedir.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimine tabi tutularak gerekli şartları taşımadığı görülen gıda ürünlerinin ithaline izin verilmez.

  Eşyanın arz ettiği özellikler itibariyle, ancak belirli kurum ve kişilerce ithal edilebilmektedir. Örneğin, işlenmemiş kıymetli madenler ilgili borsa üyesi kuruluşlarca, metal hurdaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen sanayiciler tarafından.

  Akaryakıt ve madeni yağlar ise yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisanslanan firmalarca yapılabilmektedir.

  İthali Özel İzne Bağlı Eşyalar

  İthalat rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde, uygulanacak prosedür ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında düzenlenmektedir. Söz konusu tebliğler kapsamında ithalinde izin alınması gereken eşya ve ilgili Bakanlıkların bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

  İthali uygunluk denetimine tabi atıklar, kontrole tabi katı yakıtlar, bazı atık pil ve akümülatörler, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdalar, Ozon tabakasını incelten maddeleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve denetimine tabidir.

  Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, “CE” işareti taşıyan bazı ürünler, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtlar, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, bazı oyuncaklar, bazı frekans ve/veya lisans kısıtlaması olan ürünler, bazı kişisel koruyucu ürünler, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri, bazı tıbbi cihazlar, bazı tarım ürünleri Ekonomi Bakanlığının izin ve denetimine tabidir.

  İthali özel izne tabi maddeler ve müstahzarlar ve Sağlık Bakanlığınca denetlenen ürünler, Sağlık Bakanlığının iznine tabidir.

  Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabidir.

  Orman yetiştirme materyalleri, Gübre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

  Bazı tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca uygunluk belgesi düzenlenir.

  Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, bazı harp silahları ve bunların aksam ve parçaları, Milli Savunma Bakanlığının iznine tabidir.

  Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısına tabidir.

  Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, Şeker Kurumunun uygunluk yazısına tabidir.

  Haritalar ve harita bilgisi içeren eşyalar, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uygunluk yazılarına tabidir.

  İthalinde garanti belgesi aranacak maddeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onaylayacağı garanti belgesine tabidir.

  Karayolu taşıt araçları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazısına tabidir.

  Sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus maddeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

  İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesine tabidir.

  Mahrece İade

  Mahreç kelimesinin sözlük anlamı çıkış yeridir. Kabaca bir tanımlama ile gümrük işlemlerinde sıkça kullanılan mahrece iade, bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine / ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesini ifade etmektedir.

  Eşyanın mahrece iade işlemleri Gümrük Genel Tebliği Seri No:2 Seri No:3 Seri No:4 çerçevesinde yürütülmektedir.

  Bu kapsamda, ithal edilen eşyanın mahrece iadesi ancak aşağıdaki koşullardan herhangi birini taşıması halinde gerçekleştirilebilir;

  Eşyanın gümrüğe sunulmuş ve henüz rejim beyanında bulunulmamış olması halinde,

  Antrepo rejimi hükümlerine göre antrepo beyannamesi tescil edilmiş olması halinde,

  Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmiş olmasıyla birlikte eşyanın serbest dolaşıma girmemiş olması halinde,

  Eşyanın serbest dolaşımda olduğu; ancak, serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmediği hallerde,

  Bu hallerden hiçbirine uygun olmayan eşyanın geri gönderilmesi ihracat veya yeniden ihracat hükümlerine göre tamamlanır.

  Eşyanın mahrece iade edilmesine ilişkin talep ilgili gümrük idaresine yapılmalıdır.

  İthalatta Garanti Belgesi Kapsamında Değerlendirilecek Eşya

  2014/6 Sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ’de yer alan eşyalara ait serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinde Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce onaylanacak garanti belgesinin bir örneğinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

  Garanti Belgesine yönelik başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasından, elektronik imza ile yapılmakta ve yine elektronik imza ile onaylanmaktadır. Bu onaya ait referans numarasının ise serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi gerekmektedir.

  Hurda ve Atık İthaline İlişkin Eşya

  İthali yasak ve izne bağlı olan hurdalar 2014/23 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ve atıklar ise 2014/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde tarife bazında belirlenmiştir. 2014/23 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında, metal hurdalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayiciler belirli amaçlar için ithal edebilmektedir.

  Atıkların ithalinde ise, 2014/3 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaktadır. İthali uygun bulunmayan atıkların, ithalatçısı tarafından mahrecine iade edilmesi veya üçüncü bir ülkeye transit edilmesi gerekmektedir.  Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, cezai işlemin yanı sıra ülkemizin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılmaktadır.

  Hayvan, Hayvansal Ürünler ve Bitki İthaline İlişkin Eşya

  İthal edilmek istenen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden denetimleri ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılmaktadır. Bu kapsamda belirli hayvan ve ürünler, ilgili mevzuata uygun olarak veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabidirler.

  Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünler için hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde 2014/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği, Ek-1/A ve Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler için Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ön bildirim yapılması ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazısının eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması sırasında gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabî olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmemektedir.

  Taşıt İthaline İlişkin Eşya

  Eski/Kullanılmış Taşıt İthali İthalat Rejimi Kararının 7’nci maddesine göre eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir. İzin belgesi gümrük beyannamesine eklenerek işlem tesis edilmektedir.

  Taşıtlara ilişkin gümrük vergilerinin tespiti için öncelikle bu eşyanın sınıflandırıldığı 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) bilinmesi gerekmektedir. Binek taşıtlar 87.03 tarife pozisyonunda, ticari taşıtlar ise 87.04 tarife pozisyonunda yer almaktadır. Vergilerin tespiti için eşyanın sınıflandırıldığı alt açılımların da bilinmesi gerekmektedir. Taşıtlar genel oranda KDV’ye (%18) tabidir.

  Taşıtlara ilişkin ÖTV’nin tespit edilmesi için taşıtın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) yanı sıra motor hacminin de bilinmesi gerekmektedir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) motor hacmine göre  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanabilir.

  Taşıtların ithalinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce onaylanacak garanti belgesi gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranmaktadır.

  Kıymetli Maden ve Taş İthaline İlişkin Eşya

  Kıymetli maden, taş ve eşya Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 2’nci maddesinde tanımlanmış olup bunların serbest dolaşıma giriş işlemleri yine bu Karar ve bu Karar’a istinaden düzenlenen Tebliğler kapsamında yapılmaktadır.

  Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithalinde gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Karar ve Yönetmelikleri uygulanmaz.

  Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır.

  Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Bununla birlikte, ithal edilen kıymetli madenler ayar evlerine analize gönderilerek analiz sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun da beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

  Ham elmasın ithalat işlemleri Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine Ve Denetlenmesine Dair Karar ve bu Karar’a istinaden düzenlenen Tebliğ kapsamında Kimberley Süreci Sertifika Sistemi dahilinde yapılmaktadır.

  Ham elmasın ithal edilebilmesi için; ihracat ülkesi otoritesi tarafından Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun şekilde düzenlenmiş sertifika ibraz edilmesi; dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde hazırlanan, kurcalamaya dayanıklı ve mühürlü özel paketlerle sevk edilmiş olması ve paketin sevkiyat esnasında açılmamış olması ve sertifika üzerinde kayıtlı bilgilerin tam ve doğru olması zorunludur.

  İthal edilen ham elmasların kontrolü, ilgili gümrük idaresinde orijinal sertifikaları ile birlikte İstanbul Altın Borsası tarafından yapılmakta olup gerekli görülen hallerde İstanbul Altın Borsası, ithal edilen ham elmasların karat ve değeri ile ilgili olarak ekspertiz raporu isteyebilir.

  32 sayılı Karar’ın 7’nci maddesi C bendi gereğince; yolcular beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000-USD’yi aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler.

  Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır.

  Gümrük Vergilerini Askıya Alınacak Eşya

  Avrupa Birliği, “Askıya Alma Rejimi” çerçevesinde sanayicilerinin üretim maliyetini düşürmek amacıyla, kendi gümrük bölgesinde üretilmeyen hammadde ve ara mamul niteliğindeki belirli ürünlerin gümrük vergilerini askıya almakta ve bu ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatında Ortak Gümrük Tarifesinin altında vergi tahsil etmektedir.

  Avrupa Birliğinde bu çerçevede oluşturulan eşyaya ilişkin liste, ulusal mevzuatımıza İthalat Rejimi Kararına V sayılı listenin eklenmesi ile yansıtılmıştır. Söz konusu listede yer alan eşya, yine Rejim Kararına ekli II sayılı listede yer alan eşya ile aynı tarifede sınıflandırılsa da, V sayılı listede yer alan eşya kullanım amacı ve ilave teknik özellikleri ile II sayılı listede yer alan aynı tarifedeki eşyadan faklıdır. V sayılı listede yer alan eşyanın kullanım amacı ve özellikleri detaylı olarak tanımlanmaktadır.

  Bir eşya hem II sayılı listede hem de V sayılı listede yer alıyorsa hangi listedeki gümrük vergisi oranı düşükse o oran uygulanmaktadır.

  Posta Yoluyla Ticari Eşya İthaline İlişkin

  Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk girdiği andan itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilmekte ve buralarda gümrük muayenesine tabi tutulmaktadır.

  Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75.-EURO’’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya  olarak kabul edilmekte ve bu eşyaya yönelik muafiyet tanınmaktadır.

  Yolcu beraberi gelen eşyaya yönelik 430.-EURO’luk hediyelik eşya limiti ise,  posta ve hızlı kargo yolu ile getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

  Posta yoluyla gelen her bir eşya sevkiyatı için, değeri 1.500.-EURO’yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanmaktadır.

  Söz konusu vergi oranları eşyanın;

  -AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
  -Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmaktadır.

  Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmamakta, aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınmaktadır.

  Bu kapsam dahilinde sayılacak eşyanın;

  – Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
  – Kişinin şahsına ya da ailesinin kullanımına mahsus olması,
  – Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi şartı aranmaktadır.
  – Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 150 .-EURO’ ya kadar olan eşya için uygulanan muafiyet bir takvim yılında en fazla beş kere kullanılabilmektedir.

  Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için ise bu sınırlama uygulanmamaktadır. Cep telefonlarının, takviye edici gıdaların, sporcu gıdaları ile kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmeleri ise mümkün bulunmamaktadır.

  2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar  Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’ün incelenmesi gerekmektedir.

  Gümrük Yönetmeliğinde Posta Yoluyla Gelen Eşyalara İlişkin Kanun Maddeleri
  455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470 -471-472-473- 474  ve  475.

  İthalat Rejimi Listeleri 2014

  İthal edilmek istenilen eşyalara ilişkin işlemlere başlayabilmek için 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun” da belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) bilinmesi gerekmektedir.

  Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmektedir.

  31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayınlanan 2013/5725 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 2014 yılı için yeniden belirlenmiştir.

  2014 yılı için belirlenen ithalat rejimi kararı eki listeler, aşağıdaki şekildedir.

  (I) Sayılı liste

  Balık ve diğer su ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri hariç tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

  (II) Sayılı liste

  Sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tanınan tavizli vergiler yer almaktadır.

  (III) Sayılı liste

  İşlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut Fonu (TKF) miktarları yer almaktadır.

  (IV) Sayılı liste

  Balıkçılık ve diğer su ürünlerinin gümrük vergisi oranları ile TKF miktarları yer almaktadır.

  (V) Sayılı liste

  Gümrük vergileri geçici olarak indirilen veya askıya alınan, ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

  (VI) Sayılı liste

  Yer alan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılması kaydıyla yapılacak olan ithalatında gümrük vergisinin % 0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerinin tatbik edileceği hükme bağlanmıştır.

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print