Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Karar 2010/768

Kaydet
Kapat

22.08.2010 Tarihli 27680 Sayılı Resmi Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2010/768

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 16/7/2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80111115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “Döviz Kullanım Oranı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,”

MADDE 2 – Aynı Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgesinde,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 15 (1) 1/1/2006 tarihinden önce otomotiv sektörü ile ilgili olarak düzenlenmiş ancak üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiği ilgili gümrük beyannameleri ile tevsik edilemediğinden kapatılamamış olan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesapları, ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu belgelerin üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiğine yönelik tespitin münhasıran belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınmak suretiyle kapatılır.”

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “Döviz Kullanım Oranı” tanımının (eski) hali;

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

Dahilde işleme izni ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgeleri kapsamında döviz kullanım oranı aranmaz. 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top