Search
Close this search box.

ETGB Kapsamında Yapılan İhracatın Birlik Kaydına Alınması

Kaydet
Kapat

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Kapsamında Yapılan İhracatın Birlik Kaydına Alınması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, İhracat Yönetmeliği‘nin 4 üncü maddesinde “ihracat bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri” olarak ifade edilmiştir. Diğer taraftan, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı’nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.” hükmü amir olup, söz konusu hüküm doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca belirlenen bazı işlemler haricinde ihracat işlemleri İhracatçı Birliklerince kayda alınmaktadır.

Bununla beraber, 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyanına (ETGB) ilişkin hususlar düzenlenmiş olmakla birlikte 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.” denmektedir.

ETGB yoluyla ihracatın (mikro ihracat) son yıllarda yaygınlaşması ve ETGB yoluyla gerçekleştirilen ihracatın İhracatçı Birliklerimizce kayda alınabilmesine yönelik İhracatçı Birliklerimizden alınan talepler göz önünde bulundurularak, ETGB kapsamındaki ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri tarafından isteğe bağlı olarak sonradan kayda alınması için e-Birlik sisteminde gerekli altyapı geliştirmesi Meclislerince tamamlanmış olduğu. Söz konusu geliştirme kapsamında Gümrük Beyannamesi girişine benzer bir süreç kurgulandığı, mevcut beyanname giriş ekranına “ETGB” tercihi ayrıştırıcı bir parametre olarak eklenerek veri girişi yapılmayacak alanlar pasif hale getirilmiş olduğu ve İhracatçı Birliklerince kayda alınacak ETGB yoluyla yapılmış ihracat beyannameleri, birlik genel kurullarına katılım ve yönetim kurullarına seçilmek için gerekli ihracat tutarı hesabına dahil edileceği bildirilmiştir.

 

  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top