Search
Close this search box.

Gümrük İdareleri Dilekçe ve İtiraz Başvuruları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
İSTANBUL
7. VERGİ MAHKEMESİ
Esas No : 2022/859
Karar No : 2022/2036

DAVACI : —

VEKİLİ : —

DAVALI : —

VEKİLİ : —
                                           -UETS [35740-10474-37665]

DAVANIN ÖZETİ : Davacı hakkında alman 28/01/2022 tarih, ET000087 sayılı ek tahakkuk karan ile 28/01/2022 tarih, CK000933 sayılı ceza kararına istinaden düzenlenen 24/03/2022 tarih ve E-21711484-155.01-00073155534 sayılı ödeme emrinin; davacı şirketin iç işleyişindeki bir aksaklık nedeniyle ek tahakkuk ve ceza kararma karşı itiraz edilemeyerek kararların kesinleştiği, davacı tarafından elektronik ortamda temin edilen tedarikçi beyanının idareye ibraz edildiği, bu belgenin gerçeği yansıttığına dair kuşku olmadığı halde, zaman ve koşulların elvermemesi nedeniyle aslı ibraz edilemeyen belge nedeniyle yapılan ek tahakkuk ve kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu, belge aslının mahreç firmadan tekrar istenilmiş olup en kısa sürede dava dosyasına sunulacağı, ayrıca ceza kesilebilmesi için yasal koşulların da oluşmadığı, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : 6183 sayılı Yasanın 58. maddesinde ödeme emrine itiraz sebeplerinin sınırlı olarak sayıldığı, ek tahakkuk ve ceza kararının 05/02/2022 tarihinde tebliğ edilmiş olup itiraz ve dava yoluna gidilmeyerek amme alacağının kesinleştiği, bu kararlara karşı yapılabilecek olan itirazların ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada ileri sürülemeyeceği, davacı adına tescilli beyanname muhteviyatı eşya için tedarikçi beyanı ya da uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmediğinden davacı hakkında düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararının da hukuka uygun olduğu, belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 7. Vergi Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava, davacı hakkında alınan ek tahakkuk ve ceza kararlarına istinaden düzenlenen 24/03/2022 tarih ve E-21711484-155.01-00073155534 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 197. maddesine, 5911 sayılı Kanun ile eklenen 5. fıkrada, bu madde hükümlerine göre tebliğ edilen gümrük vergilerinin, 242. maddede belirtilen sürelerde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşeceği, dava açılması halinde mahkemece yükümlü aleyhine verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale geleceği, aynı Kanunun 201. maddesinde, süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55. maddesinde “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde ödemeleri veya mal bildiriminde

              T.C.
        İSTANBUL
7. VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/859
KARAR NO : 2022/2036

bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı” ve “Ödeme Emrine İtiraz” başlıklı 58. maddesinde de “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zaman aşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi mahkemesi nezdinde itirazda bulunabileceği”, hükümleri yer almıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2. maddesinde, gümrük idareleri tarafından alman vergi ve resimlerin bu Kanuna tabi olmadığı hükme bağlanıp, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 51. maddesinde, mali tebliğlerin, kendi yasalarında açıklık bulunmayan hallerde, bu Kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılacağı hüküm altına alındığından ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda tebligat hususunda özel bir hüküm mevcut olmadığından, ek tahakkuk ve para cezası ile bunlara vaki itiraza ilişkin kararların tebliğinde Tebligat Kanununun genel hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 11. maddesinde ise, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı öngörülmüştür.

4458 sayılı Kanunun 5. maddesinde, bütün kişilerin, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilecekleri, 225. maddesinde, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetlerin, 5. madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılacağı, 226. maddesinde, gümrük müşavirlerinin her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilecekleri kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında alman 28/01/2022 tarih, ET000087 sayılı ek tahakkuk kararı ile 28/01/2022 tarih, CK000933 sayılı ceza kararı içeriğindeki amme alacağının ihtilafsız kesinleşerek vadesinde ödenmediğinden bahisle, tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı şirket adına tescilli 05/07/2019 tarih, İMİ 17487 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı ————- eşyaya ilişkin tedarikçi beyanının, davacı- şirket adına beyannameyi de düzenleyen Gümrük Müşavirliği ————  tarafından düzenlenen 10/12/2021 tarihli dilekçe ekinde davalı idareye ibraz edildiği, akabinde belge aslının sunulmadığından bahisle idarece ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği, Mahkememizin yürütmenin durdurulmasına dair kararma karşı itiraz yoluna başvurulması aşamasında davalı idarece sunulan belgeden, bu kararların elektronik ortamda davacı şirketin adresine tebliğ edildiğinin görüldüğü, neticeten, yasal süresinde itiraz yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle ek tahakkuk ve ceza kararlarında yer alan amme alacağının tahsili için dava konusu ödeme emrinin tanzim edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri gereğince, vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılmasının zorunlu olması karşısında, ilgili belgenin gümrük müşaviri eliyle ibraz edilmesi üzerine düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının gümrük müşavirine tebliğ edilmesi gerekirken yasaya aykırı olarak davacı şirkete tebliğ edilmiş olmasının hukuki sonuç doğurmayacağı açık olup, anılan kararların usulünce tebliğ edilmesi suretiyle kesinleştirilmiş bir amme alacağı bulunmadığından davalı idarece tahsilat aşamasına geçilemeyeceği, dolayısıyla davacı adına düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu ödeme emrinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 173,70 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL’ vekalet ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, artan posta

T.C.
İSTANBUL
7. VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/859
KARAR NO : 2022/2036

masrafı avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu karara karşı, kararm tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 05/09/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklyınız.

Adalet Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top