Search
Close this search box.

İthalat Rejimi Mevzuatı-Yönetmeliği-Genelgesi

Kaydet
Kapat

     İthalat Mevzuatı     

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

İthalat Rejimi Kararı

İthalat Yönetmeliği

İthalat Genelgesi (2020/1)


Kanun Sayısı 474 Kanun Tarihi 14.05.1964

25.05.1964 Tarihli 11711 Sayılı Resmi Gazete

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer R.G. 6111 s.k. ile değişik)

Madde 2 – (Değişik: 25/6/1992-3824/15 md.) Cumhurbaşkanı, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar artırabilir (Birinci cümle, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı R.G. 7061 s.k.ile değişik). Cumhurbaşkanı ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

Madde 3 – a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Cumhurbaşkanı, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline karar ile müsaade etmeye yetkilidir.

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye’de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tespiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri karar ile almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.

Madde 4 – Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.

Madde 5 Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Cumhurbaşkanlığınca kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır. (4/7/1988 – KHK – 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 – 3612/49 md.)

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmayan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlayarak Cumhurbaşkanlığına arz eder.

Madde 6 – 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadıyla kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.

Madde 8 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

EK

7061 Sayılı Kanunun 28.maddesi ile (05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı R.G. ) Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri “muaf” olanların gümrük vergisi had ve nispetleri “0” şeklinde değiştirilmiştir.


Kanun Sayısı 2976 Kanun Tarihi 02.02.1984 

15.02.1984 Tarihli 18313 Sayılı Resmi Gazete

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam

MADDE 3.— Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yükümlülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Yetki

MADDE 2— Cumhurbaşkanı bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Ek Mali Yükümlülükler

MADDE 3— İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Cumhurbaşkanı kararında gösterilir.

Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Müeyyide

MADDE 4- Cumhurbaşkanı Kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.

Yürürlük

MADDE 5— Bu Kanun yayımı, tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


Karar Sayısı 95/7606 Karar Tarihi 20.12.1995

31.12.1996 Tarihli 22510 Sayılı Resmi Gazete

İTHALAT REJİMİ KARARI

Karar Sayısı: 95/7606

Ekli “İthalat Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 18/12/1995 tarihli ve 85062 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARI

Genel Hükümler

Madde 1- Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Madde 2- Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 3- Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.

Madde 4- Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. (29.05.2004 tarihli, 25476 sayılı R.G. ile yayımlanan 2004-7304 sayılı BKK ile değişik)

Madde 5- Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

Madde 6-İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Madde 7- Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir

İthalata Ait Esaslar

Madde 8- İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Madde 9- (31.12.2017 tarih ve 30287 4.Mükerrer Sayılı R.G. 2017/11168 s.BKK ile değişik) İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (I, II, III, IV, V ve VI sayılı listele) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Ancak, II sayılı Liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı Listede yer alması durumunda II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

I sayılı Liste kapsamı maddelerden (Ek:1)’de yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve isimleri belirtilenlerin, aynı tablonun “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili maddenin karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi karşısında gösterilen oranda uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı Listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlar ile düzenlenmiş olup, bu sütunlarda belirtilen gümrük vergisi oranlarından yararlanacak ülkeler (Ek:4)’te tespit edilmiştir. (Ek:4)’de yer alan genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Sektörler” sütununda belirtilen sektörlerin kapsamına ilişkin (Ek:5)’te yer alan fasıllar ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için

  • sayılı Listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı Listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
  • sayılı Liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda (Ek:2) belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilerek kod numaralarına, (Ek:3)’de yer alan tabloda tekabül eden toplu konu fonu miktarları tahsil olunur.

Madde 10- Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihinde geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. (31.12.2003 tarihli, 25333 1.Mükerrer Sayılı R.G 2003-6662 s.BKK ile değişik)

Ancak; Gümrük Kanununun 167’nci maddesi çerçevesinde Gümrük Vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.

Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Karar eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nisbi (% olarak) Toplu Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın ABD Doları cinsinden değerinin karşılığı Türk Lirası üzerinden, maktu (EURO/100 Kg/net) bulunduğu takdirde de, EURO cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı Türk Lirası veya Yeni Türk Lirası üzerinden tahsil edilir.

Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Yurda geçici olarak getirilen ve gümrük vergileri teminata bağlanan maddeler ile Gümrük Vergisi muafiyeti olan maddelerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte fona tabi olanlarının Fon tutarları teminata bağlanır. Teminata bağlanan bu maddelerin yurt dışına çıkarılmaları durumunda teminatları ilgililerine iade olunur. Kesin ithallerinde ise, önceden teminata bağlanan fon tutarları tahsil edilir. Ayrıca, süresi içerisinde yurt dışı edilmeyen maddelere ait teminata bağlanan fonlar, Toplu Konut Fonuna gelir kaydolunur.

Madde 11- Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye’ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır.

Söz konusu malların geçici ithalinde ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi miktarının tamamı teminata bağlanır. Geçici ithali yapılan makina ve teçhizatın kesin ithale dönüştürülmesi halinde, teminata bağlanan Gümrük Vergisi miktarının tamamı irad kaydedilir.

Son fıkra (Üçüncü fıkra, 31.12.2002 tarihli, 24980 (1.Mükerrer) Sayılı R.G.ile yayımlanan 2002-4984 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Madde 12- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Madde 13- (Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 2001/3479)

Madde 14- 26.12.1994 tarihli ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek olarak çıkarılan Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 1.5.1993 tarihli ve 93/4417 sayılı Karar, 4.5.1995 tarihli ve 95/6818 sayılı Kararın 2,3 ve 5 inci maddeleri, 95/7589 sayılı Karar ile 27.12.1989 tarihli ve 89/14910 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve buna ek olarak çıkarılan Kararnamelerle diğer Kararlarda değişiklik yapan ve halen yürürlükte bulunan hükümler ile 27.12.1989 tarihli ve 89/14910 sayılı Kararın geçici maddesinin son fıkrasının uygulamasına devam olunur.

Ayrıca, uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya özel kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren ve halen yürürlükte bulunan Kararnamelerin uygulanmasına devam olunur.

Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kuruluşları ithalde alınan Gümrük Vergisi ve harçlardan muaftır.

Geçici Madde 1- (96/9193 sayılı Karar ile hükümsüz kalmıştır.)

Geçici Madde 2- Bu Kararın yayımı tarihine kadar (yayımı tarihi dahil), 26.12.1994 tarih ve 94/6341 sayılı İthalat Rejimi Kararının 16 ncı maddesi kapsamında gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olan ve İthalat: (95/9) sayılı Tebliğ kapsamından çıkarılan maddelerin ithalatına, ödenecek mali mükellefiyetlere ilave olarak ayrıca CIF bedelin % 50’si oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilmesi suretiyle Gümrük İdarelerince izin verilir.

Geçici Madde 3- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat işlemlerine, aksine bir hüküm olmadıkça, ilgili bulundukları İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde devam edilir ve bu Kararın lehte olan hükümleri, başlamış olan ithal işlemlerine de uygulanır. (Son Cümle, 31.12.2002 tarihli, 24980 (1.Mükerrer) Sayılı R.G.ile yayımlanan 2002-4984 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 4- Daha önceki İthalat Rejimi Kararları ile bu Kararların uygulamasına ilişkin olarak çıkartılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine istinaden, ithalatçı firmalar hakkında uygulanmakta olan; (süresiz veya belirli süreli) ithalat için hiçbir tahsis yapılmaması, ithalat belgesi iptali, ithalattan ve mutemetlikten men şeklindeki idari müeyyideler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 5- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kiralama yoluyla ithal edilen maddelere ilişkin olarak tahsil edilen Toplu Konut Fonu tutarları ilgililere iade edilmez.

Geçici Madde 6- 15.3.1996 tarihine kadar (15.3.1996 dahil), 8.8.1995 tarihli ve 95/7230 sayılı Kararın 2 inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. Bu tarihten sonra, sözkonusu madde kapsamında gerçekleştirilecek ithal işlemleri bu Karara Ek I sayılı Listede belirtilen Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu oranlarına tabidir.

Geçici Madde 7- (96/7924 sayılı Karar ile eklenmiş ve 96/8435 sayılı Karar ile hükümsüz kalmıştır.)

Geçici Madde 8- Serbest Bölgelerde üretilerek Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki bir ülkeye gönderilen ürünlerin üretiminde kullanılan II sayılı Listenin 72 nci faslında (7201 ve 7202 gümrük tarife pozisyonları hariç) yer alan eşya için gümrük vergisi oranı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar % 0 (sıfır) olarak uygulanır. (30.04.2013 tarihli, 28633 sayılı R.G. 2013/4635 s.BKK ile eklenmiştir)

Madde 15- Bu Karar 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


31.12.1995 Tarihli 22510 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

İTHALAT YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 2- Bu Yönetmelikte kullanılan bazı terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,

Karar:  20.12.1995 tarih, 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı,

Tacir: (31.12.2004 tarihli, 25687 sayılı 2.Mükerrer R.G.ile yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: Gümrük Kanunu’nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,

Başlamış ithal işlemi: (31 Aralık 2002 – Sayı: 24980 (Mükerrer) R.G.ile yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

VERGİ NUMARASI

Madde 3– Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasaruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Ancak,

  • Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
  • Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
  • Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Üçüncü Fıkra (31.12.2004 tarihli, 25687 sayılı 2.Mükerrer R.G.ile yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir.

Madde 4- Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

NAVLUN, SİGORTA BEDELİ VE FARKLARI

Madde 5- FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir.

Navlun ve sigorta bedelleri ve bunlara ait farklarla ilgili işlemler kambiyo mevzuatına tabidir.

Madde 6- İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.

Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler hakkındaki hükümler saklıdır.

Madde 7- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlar yoluyla yapılacak ithalata ilişkin esaslar bu hususta Müsteşarlık tarafından yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir. (31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı R.G.ile değişik)

ÖZEL ANLAŞMALARA DAYANAN İTHALAT

Madde 8– Özel anlaşmalara dayanan ithalat ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen esaslara ve Müsteşarlıkça verilecek talimatlara göre yürütülür.

NATO ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha “Müracaat Mektubu” ile gümrük idarelerine başvurulur. Gümrük idarelerince, söz konusu başvurular gümrük beyannamesine eklenir.

NATO Ortak Alt Yapı Projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal, eşya,malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması Müsteşarlığın iznine tabidir.

KESİN İTHAL

Madde 9- (21.12.1996 tarih ve 22854 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

  • Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
  • Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.

DEĞER VE MİKTAR FARKLILIKLARI

Madde 10– Gümrüğe gelen mallar gümrük mevzuatında değer veya miktar belirlemeye ilişkin mevcut ilkelere göre, beyannamenin düzenlenmesine esas teşkil eden faturada yazılı olan değer ve miktar göz önünde bulundurularak gümrükçe tespit ve kabul edilen değer ve miktarda görülecek eksik veya fazlalıkla ilgili bütün işlemler (iskonto dahil), kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları konusunu teşkil eden mallara yönelik değer ve miktar farklılıkları ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 11- Gümrük idareleri, ithal olunan maddelere ait faturaların bir sureti üzerine,

a) Maddelerin cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını,

c) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,

d) Teslim şeklini ve değerini,

kaydederek, tarih koymak, mühürlemek ve imzalamak suretiyle onayladıktan sonra ilgili ithalatçılara verirler.

Madde 12– İthal edilecek malların bedellerinin transferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Gerekli durumlarda, Merkez Bankasınca bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek talimatlara bankalarca uyulması zorunludur.

İTHAL ŞAHADETNAMESİ

Madde 13- (Mülga:RG-13/10/2020-31273)

Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Onay tarihinden itibaren altı ay geçerli olan bu belgelerin süresi uzatılamaz. (12.04.2007 tarih ve 26491 sayılı R.G. ile değişik)

Madde 14Mülga (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 2. Mükerrer R.G.)

Madde 15- Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.

Geçici Madde 1(31 Aralık 2002 Sayı: 24980 (Mükerrer) R.G.ile yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 2- Daha önceki, İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış kiralama izinlerine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (yayım tarihi dahil) itibaren Gümrük Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır.

Geçici Madde 3- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde meydana gelecek değişiklik dolayısıyla herhangi bir maddenin tarife pozisyonu değiştiği takdirde (bu hususta Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge hükümleri saklıdır), Gümrük Müsteşarlığınca bu değişikliğin yapıldığı tarihten önceki pozisyonlar üzerinden alınmış belgelerde yazılı tarife pozisyonuna göre maddenin ithaline izin verilmekle beraber, tarife uygulaması yeni pozisyon üzerinden yapılır.

Bu gibi durumlarda değişikliğin yapıldığı tarihten önceki madde ismine göre işlem yapılır.

Geçici Madde 4- Kamu sektörüne dahil daire ve kuruluşlar; yabancı ülkeler, uluslararası finans kurumları veya yabancı banka ve kurumlardan, hazine garantisi altında sağlanan kredilerle yapacağı ithalatla ilgili olarak, ithalatın dış krediyle karşılanacak bölümü ile bu kredinin kullanımını teminen öz kaynaklardan yapılacak peşin ödemelere tekabül eden kısmı için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvururlar.

Madde 16- Bu Yönetmelik ve İthalat Tebliğleri 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

İTHAL ŞAHADETNAMESİ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME
(Mülga:RG-13/10/2020-31273)


04.06.2020/ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan

İTHALAT GENELGESİ
(2020/1)

İthalat bedelleri
MADDE 1 – (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya Türk lirası (TL) olarak ödenir.

Ödeme şekilleri
MADDE 2 – (1) İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, “Peşin Ödeme” ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) şekillerine göre gerçekleştirilir.

İthalat bedellerinin ödenmesi
MADDE 3 – (1) İthalat bedelleri;

-Banka kaynaklarından,

-İthalatçıya ait Döviz Tevdiat Hesabı (DTH)’ndan,

-Kredi kartından,

-16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinde yer alan mahsup işlemlerine ilişkin koşulların sağlanması kaydıyla, ithalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,

-Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenebilir.

(2) Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.

(3) Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

(4) İthalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.

(5) Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.

(6) Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren bir yazı veya Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Belge ID bankalarca firmalara verilir.

(7) Vadeli akreditif, kabul kredili, mal mukabili ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, firmaların beyanına istinaden görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir.

(8) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde KKDF hükümleri saklıdır.

Üçüncü ülkelerdeki bankalar nezdinde akreditif açılması
MADDE 4 – (1) Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların hesaplarından karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.

Faktoring işlemleri
MADDE 5 – (1) Türkiye’de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.

Transit Ticaret
MADDE 6 – (1) Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 7 – (1) 23.07.2009 tarihli 2009-GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür.


Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

  AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top