Search
Close this search box.

2008-32/34 Sayılı Tebliğ / İhraç Kayıtlı Teslim – TL İhracat

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : E-37518347-045.99-1304383                                                              23.06.2022
Konu : 2008-32/34 sayılı Tebliğ hk.

İlgi : 06.06.2022 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, mevzuatımızda son dönemde gerçekleşen değişiklik çerçevesinde ihraç kayıtlı malların satışının ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin görüş talebinde bulunulmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi ile döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler düzenlenmiş olup; maddenin yedinci fıkrası “Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,

b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri…” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtilen ve istisnalar kapsamına giren hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmadığından, istisna kapsamındaki hizmet sözleşmelerinde ödemelerin döviz cinsinden yapılması mümkündür.

Öte yandan, anılan fıkranın (b) bendindeki ifade ile, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin hizmet sözleşmeleri ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri kastedilmektedir. Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuat uyarınca Türkiye’de yerleşikler arasında gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satışların menkul alım satımı olarak değerlendirilmesi nedeniyle söz konusu satışlara ilişkin ödemelerin döviz cinsinden yapılması ve kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, anılan konu Bakanlığımızca değerlendirilen başlıklar arasında yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Muhammet Faruk AYKUT
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Finansal Piyasalar Ve Kambiyo Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top