27.12.2019 Tarihli 30991 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit (TL) Üst Limit (TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktan 6.943 86.806
(b) bendinde Öngörülen ceza miktar. 32.986 434.036
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 6.943 130.209
(d) bendinde öngörülen ceza miktan 6.943 43.402
(e) bendinde öngörülen ceza miktan 3.471 69.445
(f) bendinde öngörülen ceza miktan 17.361 130.209
(g) bendinde öngörülen ceza miktan 79.862 199.656
(h) bendinde öngörülen ceza miktan 17.361 43.402

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.