Search
Close this search box.

7256 Sayılı Kanun – Yapılandırma Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-38463417-159.01
Konu : 7256 Sayılı Kanun – Yapılandırma

09.12.2020/59623592
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere. 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmış olup 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yapılandırılması mümkün kılınmıştır.

Gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise 27.11.2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiş olup mezkûr Tebliğin 6 ilâ 13 üncü maddelerinde Gümrük İdarelerince yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki yapılandırma işlemleri, söz konusu Kanun ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde tesis edilecektir.

Adı geçen Tebliğin 6/7. maddesinde; “(7) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.” denilmektedir.

Bu bağlamda;

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasını teminen Müdürlüğünüzce yapılan işlemlerde, aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

1) Yapılandırma başvurusuna konu alacağın 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında değerlendirilebilmesi için;

  • Yapılandırma Tebliğinin 3/1 maddesi gereğince, alacağın gümrük yükümlülüğünün 31.08.2020 (bu tarih dahil) tarihinden önce doğmuş olması.
  • Tebliğin 4/1 maddesi gereğince, 7256 sayılı Yapılandırma Kanununun Resmi Gazete de yayımlandığı 17.11.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle alacağın kesinleşmiş olması, yani 17.11.2020 tarihi itibariyle vadesinin gelmiş olması.
  • Tebliğin 5/1 maddesi gereğince, 31.12.2020 tarihine kadar yazılı olarak gümrük idaresine yapılandırma için yetkili kişilerce usulüne uygun olarak başvurulması gerekmektedir.

2) Yapılandırma başvurusuna konu alacağın Kesinleşmiş statüde olup olmadığının tespiti Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No: 2) 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde yapılmalıdır.

3) Yapılandırma talebine cevaben yükümlülerine gönderilen tebligatlarda; ret veya kabul gerekçesinin detayları ve mevzuat dayanakları yazılmalı, tahsil edilen ve tahsilinden vazgeçilen oran ve tutarlara ilişkin gerekirse tablo yapılmak suretiyle bilgi verilmeli, yapılandırma tutarlarının son ödeme süreleri yazılmalı, ödemenin Kanunda belirtilen şartlar dahilinde yapılmaması halinde yapılandırmanın bozulacağı bildirilmeli ve borcun sistem üzerinden otomatik kapanabilmesi için ne şekilde ödeme yapılacağı açıklanmalıdır.

Tebliğin 6/2. maddesi gereğince, Yapılandırma başvurularının reddedilmesi halinde, başvurunun reddedilme gerekçesi mevzuat dayanaklarıyla birlikte yazılmalı ve Gümrük Kanununun 242 nci maddesi çerçevesinde bu idari işleme karşı yükümlünün Bölge Müdürlüğümüze itiraz hakkı olduğu belirtilmelidir.

4) Bakanlığımız (Mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.05.2018/34667803 ve 04.10.2018/37725166 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere, gümrük takibindeki alacakların Tahsilat Takip Programı üzerinden taksitlendirilmesi ve tahsilat sonrası borcun sistemden otomatik olarak kapanması mümkündür.

Bu açıdan, Yapılandırma başvurularına ilişkin taksitli ödemelerde. Tahsilat Takip Programından Taksitlendirme Kararı almak suretiyle işlem tesis edilmeli ve ödemeler Tahsilat Takip Programı üzerinden gerçekleştirilerek Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının otomatik olarak kapanması sağlanmalıdır.

Aynı şekilde, Bakanlığımız (Mülga) Risk Yönelimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.06.2018/35080918 tarih/sayılı yazıları uyarınca, yapılandırma sonrası peşin ödemelerin de Tahsilat Takip Programı üzerinden yapılarak yapılandırma konusu Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının sistemden otomatik olarak kapanması sağlanmalıdır.

Tahsilat Takip Programındaki “Yapılandırma” sekmesinin içeriğinde, peşin ve taksitli ödemelere dair yapılandırma güncellemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin Kullanım Kılavuzları mevcuttur.

Bu bağlamda;

Tebliğin 6/8. maddesi gereğince, ödeme talepleri ister peşin ister taksitli olsun, manuel kapama işlemlerine sebebiyet vermemek adına, yapılandırma tutarlarına ilişkin tahsilatlar mutlak surette Tahsilat Takip Programındaki “Yapılandırma” sekmesi üzerinden güncelleme yapılarak yapılmalı ve ödeme yapacak olan yükümlüler bu minvalde yönlendirilmelidir.

5) Tebliğin 6/8. maddesi gereğince, Yapılandırma işlemlerinin gerek ilgili birim amirlerince takibi ve gerekse yapılandırmaya ilişkin istatistiksel verilerin toplanması amacıyla yapılandırma verileri, Bakanlığımızın İntranet Portalında Bakanlık Uygulamaları başlığından erişilebilen Yapılandırma Veri Giriş Programına geciktirilmeksizin işlenmelidir. Yapılandırma Veri Giriş Programında yetkilendirmenin nasıl yapılacağı, Bakanlığımız (Mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2016/18461218 tarih/sayılı yazılarında belirtilmiştir.

6) Tebliğin 17. maddesi gereğince, Yapılandırma başvurusu ve Davadan Vazgeçme dilekçelerinin yetkili kişilerce verilip verilmediği kontrol edilmeli, yapılandırma başvurusu kabul edilen dosyalara ait Davadan Vazgeçme dilekçeleri ivedilikle ilgili Mahkemelere gönderilmelidir. Aynı şekilde, Bölge Müdürlüğümüzde veya farklı bir idarede işlemi veya takibi süren dosyalara ilişkin yapılandırma sonucundan ilgili idareye ivedilikle bilgi verilmelidir.

7) Yapılandırma Tebliğinin 4’üncü maddesinde belirtilen Yapılandırma konusu alacakların türü ve statüsünün tespiti ile anılan Tebliğin 4 ila 12 maddelerinde belirtilen yapılandırma hesaplamasının yapılması aşamasında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli titizlik gösterilmelidir.

8) Yapılandırma talebi kabul edilen alacakların takibi sürüncemede bırakılmamalı ve yapılandırma şartlarının sağlanmaması nedeniyle yapılandırması bozulan alacaklar için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikmeksizin takibata geçilmelidir

9) Yapılandırmalara ilişkin oluşabilecek ihtilaflarda yükümlünün itiraz dilekçesi ve işlem dosyası örneği Müdürlüğünüz görüşüyle birlikte geciktirilmeksizin Bölge Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularının doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması için Müdürlüğünüzce gerekli önlemlerin alınması ve yukarıda geçen konularda dikkat edilmesi hususunda;

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

DAĞITIM:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Şube Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top