Search
Close this search box.

A.TR Dolaşım Belgesi – İtalya Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-180.01-00060845181
Konu :A.TR Dolaşım Belgesi – İtalya

22.01.2021 / 60845181
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük müşavirliği şirketlerinden alınan dilekçelerde, İtalya’dan gerçekleştirilen ithalatta ihracatçı firma tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin 13 nolu kutusunda gerçek ihracatçı yerine, basitleştirilmiş usulde düzenleme yetkisi alan firmanın adı yer alacak şekilde düzenlendiğinden bahisle, bu şekilde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin kabul edilip edilemeyeceği hakkında bilgi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın “Basitleştirilmiş İşlemler” başlıklı 7 nci bölümünde yer alan “onaylanmış ihracatçı” düzenlemesi ile vize işlemi için gümrük idaresine ibraz zorunluluğu olmadan A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme hakkı belli kriterleri yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere verilmiş olup, söz konusu kişilerin bu kolaylıktan kendi ihracat işlemleri için faydalanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak temasa geçilen İtalyan Gümrük İdaresi tarafından, son dönemde salgın önlemleri çerçevesinde gümrük idarelerindeki temasın mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgesinin 13 nolu kutusunun eşyanın ihracatçısı tarafından değil, ihracatçının adına imza atma yetkisi olan, onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerince doldurulmak suretiyle düzenlenmeye başlandığı, bu uygulamaya önümüzdeki dönemde de devam edilebileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, İtalya’da yukarıda belirtilen şekilde düzenlenmiş olan belgelerin de salgın dönemi boyunca gümrük idarelerimizce, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.


HİZMETE ÖZEL

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-180.01
Konu :A.TR Dolaşım Belgesi — İtalya

06.11.2020 / 58812679
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : 03.11.2020 tarih ve 58700247 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda Hitit Gümrük Müşavirliğinden alınan e-postada, İtalya’dan gerçekleştirecekleri ithalatta, ihracatçı firma tarafından ATR dolaşım belgesinin bundan sonra gerçek ihracatçı yerine 13 nolu kutusunda basitleştirilmiş usulde düzenleme yetkisi alan firmanın adı yer alacak şekilde düzenleneceğinden bahisle konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüş ve değerlendirmelerimiz sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” da usul ve esasları belirlenen A.TR dolaşım belgesinin

1 no.lu kutusunda “İhracatçı(Ad, açık adres, ülke)”;

13 no.lu kutusunda “İHRACATÇININ BEYANI (Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda, belirtilen malların bu belgenin verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu beyan ederim.)”

Arka yüzünde ise “Dolaşım Belgesi ile İlgili Açıklamalar” bölümünün “II. Çeşitli Kutulara Yazılacak Hususlar” kısmının 1 inci maddesinde “İlgili kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.”

13 no.lu kutusunda “Yer, tarih ve ihracatçının adı yazılır, ihracatçı tarafından imzalanır.”

ibareleri yer almaktadır. Bu çerçevede, söz konusu belgenin 1 no.lu kutusunda yer alan ihracatçı ile 13 no.lu kutuda imzası bulunan ihracatçının aynı kişi/firma olması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan mezkur Kararın “Basitleştirilmiş İşlemler” başlıklı 7 nci bölümünde yer alan “onaylanmış ihracatçı” yetkisi ile gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme hakkı belli kriterlere sahip gerçek ve tüzel kişilere verilmiş olup bu kolaylıktan yetki verilen firmanın kendi ihracat işlemleri için faydalanması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top