Search
Close this search box.

Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyanname – GGM

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-700
Konu: Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyanname-Tevdi
İşleminin BİLGE Sistemine Aktarılması Talebi

20.04.2023/84774231
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 12.01.2023 tarihli ve 81859051 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 03.01.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannamelerinin kağıt ortamında düzenlenmeyerek beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesine hükmolunmuş olup ilgide kayıtlı yazımız ile söz konusu uygulamanın sorunsuz işleyişinin Bölge Müdürlüklerince yakınen takip edilerek mezkur uygulama kapsamında herhangi bir sorun yaşanması halinde ivedilikle Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi talimatlandırılmıştır.

Gümrük kontrollerinin etkin ve verimli yapılarak olası suistimallerin önlenmesi önem arz ettiğinden, anılan talimata istinaden Bölge Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda, antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine yazılan notlara ikame olacak şekilde BİLGE Sisteminde “teslim alınmış” statüde bulunan antrepo beyannamelerinde; beyannamenin atandığı muayene memuru ile gözetim memuru ve antrepodan sorumlu yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin (YGM) Sistem üzerinden iletişim kurabilmesinin sağlanması gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda beyanname için atanmış olan muayene memurunun, BİLGE Sistemi>Detaylı Beyan>Bağlantılar>Muayene/Kontrol>YGMSAçıklaması ekranından ihtiyari olarak açıklama yazabileceği bir mesaj alanı oluşturularak bu alana girilen mesajların ilgili YGM tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi (YGMS) üzerinden antrepo beyannamesi bazında anlık olarak görüntülenebilmesinin sağlanması hususları gerçek ortama alınmıştır.

İlaveten, beyanname için atanmış olan muayene memurunca gözetim memuruna mesaj gönderilmek istenilmesi halinde halihazırda BİLGE Sisteminde mevcut olan Detaylı Beyan>Bağlantılar>Muayene/Kontrol>İşlemler>Gözetim İşlemleri ekranından açıklama yazılabilmesi de mümkündür.

Bilgileri ile yukarıda belirtildiği üzere ihtiyaç duyulması halinde beyannameye ilişkin açıklamaların sistem aracılığı ile ilgilisine iletilmesi hususunda bağlantığınız gümrük idareleri ve kullanıcılar nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması ve yine mezkur uygulama kapsamında herhangi bir sorun yaşanması halinde ivedilikle Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top