Search
Close this search box.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)

Kaydet
Please login

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, Askıya Alma Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Askıya alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c) Askıya Alma Sistemi: 1 inci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

e) Başvuru: Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını,

f) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

g) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ğ) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazını,

h) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

ı) Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

i) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Askıya Alma Sistemi

MADDE 4 – (1) Askıya Alma Sistemi;

a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de üretiminin olması,

b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,

c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,

ç) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,

d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,

e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.

(2) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda, askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(3) Bir ürünün askıya alma sisteminden yararlanabilmesi için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekir.

Ürün kapsamı ve tanımlaması

MADDE 5 – (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan.

b) Demonte edilmiş olan.

c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan.

ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.

(3) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise söz konusu ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(4) Ürün tanımlamaları, yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımın TGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (International Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(5) Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamaz.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Başvurular ile ilgili yetkili merci aşağıda yer almaktadır:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Sanayi Dairesi Başkanlığı

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00, Faks: +90 312 204 86 33

E-Posta : askiyaalma@ticaret.gov.tr

https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

(2) Başvurular tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresi (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr)’ne elektronik ortamda yapılır.

(3) Başvurular Ek-1’de yer alan takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(4) Yeni ürünler için askıya alma veya otonom tarife kontenjanı açılması taleplerine ilişkin başvurular Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-2A ve Ek-2B’de yer alan Talep Formu ile Ek-5A ve Ek-5B’de yer alan Beyan Formları Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.

(5) Askıya almaya itiraz taleplerine ilişkin başvurular Ek-3’te yer alan Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan İtiraz Formu Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.

(6) Temdit (askıya almanın uzatılması) taleplerine ilişkin başvurular Ek-4’te yer alan Temdit Talebi Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-4A ve Ek-4B’de yer alan Temdit Talep Formu Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.

(7) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, Ek-1’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(8) Başvurulara, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair başvuru sahiplerince yapılan ön incelemede elde edilen bilgi ve belgeler eklenir.

(9) Başvurunun incelenmesi aşamasında veya müzakere sürecinde, Genel Müdürlükçe her türlü ilave bilgi ve belge talep edilebilir. Bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

(10) Tam ve eksiksiz olduğu değerlendirilen geçerli başvurular, Genel Müdürlükçe müzakere edilmek üzere ETSG’ye iletilir.

Müzakereler

MADDE 7 – (1) Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi bağlantısında duyurulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünler, AB ile eş zamanlı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede güncellenir.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı, Cumhurbaşkanı Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 9 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top