Search
Close this search box.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)

Kaydet
Please login

31.12.2019 Tarihli 30995 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c) Askıya Alma Sistemi: 2 nci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

e) Başvuru: Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını,

f) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

g) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazını,

ğ) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

h) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

ı) Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

i) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılan başvuruların bu Tebliğe uygunluğu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere ETSG’ye iletilir.

Ürün kapsamı

MADDE 6 – (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları ham madde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan.

b) Demonte edilmiş olan.

c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan.

ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular Ek-1’deki takvime göre yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için Ek-2, askıya almaya itiraz talepleri için Ek-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için Ek-4’teki dilekçe ile birlikte sırasıyla Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ilgili başvuru formlarından biri kullanılarak yapılır.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen başvuru formu (Ek-5, Ek-6, Ek-7’den uygun olanı) ayrıca İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda “askiyaalma@ticaret.gov.tr” e-posta adresine Ek-1’deki takvime göre iletilir. Başvuru formlarının İngilizce nüshalarına Bakanlık internet sitesinden (www. ticaret.gov.tr/askiyaalma) ulaşılabilmektedir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte Ek-1’deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

(5) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(6) Askıya Alma Sistemi;

a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de üretiminin olması,

b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,

c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,

ç) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,

d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,

e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.

(7) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(8) Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekir.

(9) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, Ek-1’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(10) Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımın TGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (International Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(11) Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamaz.

(12) Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edilen belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

Müzakereler

MADDE 8 – (1) Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr/askiyaalma) duyurulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünler, AB ile eş zamanlı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı listede güncellenir.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1)  29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/18)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 Ekleri için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top