Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kâğıtlar

31 Aralık 2019 Tarihli 30995 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri            
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)
1 – Noter kağıtları : 
a) Noter kağıdı16,50
b) Beyanname16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet33,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar160,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)110,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) 
c ) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı25,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı25,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  50,00
7 – Aile cüzdanları 140,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 200,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)200,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi180,00
13 – İş makinesi tescil belgesi150,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)10,00
15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)14,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)110,00
17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)110,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.
(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print