T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

03.09.2020

Sayı : 18330076/010.06/185870
Konu : Atık İthalatı

GENELGE
2020/22

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu’na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu genelge, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2/4/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği-ÜGD hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BOLUM
Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği EK-1 üstesinde yer alan atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından Kapasite Raporu, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, bir önceki yıla ait GTİP bazlı ithalat rakamlarını içeren gerçekleşme tablosu ve Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer alan belge bedeline dair dekont ile birlikte Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon -GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

(3) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularında Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.

(4) Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir.

(5) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 4 üncü madde birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve 4 üncü madde üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz.

(6) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, serbest bölgede oluşan atıkların ithalatında aranmaz. Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

Kota Hesabı

Madde 4 – (1) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır.

(2) Kota, yurtiçi toplanma oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen tesis atık tüketim kapasitesinin %50`si oranında hesaplanır.

(3) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplanma oranları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yükümlükleri

Madde 5 – (1) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

(2) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

(3) Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, atığı İthal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ve kota takibi için Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne iletmekle,

(4) İthal edilen atıklara İlişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını (fabrikanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) takip etmekle,

yükümlüdür.

Atık ithalatçısının Yükümlükleri

Madde 6 – (1) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurmakla,

(2) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

(3) İthal edilen atıklara İlişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri ve Ek-2`de bulunan Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta düzenleyerek, kayıt belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

(4) Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla, yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

Madde 7 – (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Müeyyideler

Madde 8 — (1) Bu genelgeye aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri ile 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı kayıt belgesi iptal edilir ve yıl sonuna kadar atık ithalatı uygunluk belge başvurulan kabul edilmez. Entegre Çevre Bilgi Sisteminden atık ithalatçısı kayıt belgesi bloke edilir ve bir sonraki sene için kota hesaplamasında, tespitin yapıldığı sene için verilen kota oranının %10`u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ Ek-1`deki listede yer alan atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

Geçici Madde-1

30.12.2019 tarih 2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde-2

2019/18 sayılı genelge kapsamında, 2020 yılı içerisinde %80 kota hesabı yapılan firmaların kota oranları %30 azaltılarak %50 olarak yeniden hesaplanmıştır. Firmalar ithalatlarını yeni kota üzerinden yapmak zorundadır.

Geçici Madde-3

Yeni düzenleme ile %50 kotası dolan firmaların 2019/18 sayılı Genelge kapsamında almış oldukları Atık İthalatçı Kayıt Belgelerinin geçerliliği, Genelgenin yürürlük tarihi itibariyle sona erer.

Geçici Madde-4

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde eski belgelerinin geçerliliği devam eder.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Murat KURUM
Bakan

Ekler:
EK-1: Kayıt Belgesi ve Kota Formu (2 syf)
EK-2: Gerçekleşme Tablosu (1 syt)

DAĞITIM:
Gereği
-81 İl Valiliğine
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Bilgi
– Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
– Ticaret Bakanlığı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.