Search
Close this search box.

Tekstil ve Deri Ürünlerinin Denetim Tebliği Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02-00060569027
Konu : Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine
İlişkin Tebliğ

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat: 1-2-3 Tophane/İSTANBUL

İlgi : 09.12.2020 tarihli ve E-4458 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (ÜGD 2021/18) 7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ile ayakkabıların ithalat aşamasında denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğin yayımlanmasını takiben, sektör tarafından yeni uygulamanın işleyişine yönelik muhtelif değişiklik talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Mezkûr taleplerin değerlendirilmesi ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Tekstil, Konfeksiyon, ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yayımlanmıştır.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler kapsamında bir önceki Tebliğ’de geçen, fiili denetime yönlendirilen her başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulama değiştirilmiş, firmalar tarafından sunulacak, ürünlerin kimyasal içeriklerinin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösterir test raporlarının kabul edilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, test raporu ibraz edemeyen firmalar talep etmeleri halinde başvuru konusu ürünler Bakanlığımızca teste gönderilebilecektir.

Buna ek olarak, TAREKS üzerinden başvurusu yapılan her ürün için sisteme görsel doküman yüklenmesi gerekmeyecek, yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekecektir.

Ayrıca, Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan denetime tabi ürünler listesi üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış ve bahse konu liste sadeleştirilmiştir.

Son olarak bahsedilen değişikliklere ek olarak, yürürlük tarihi 01/03/2021 olarak değiştirilen mezkur Tebliğ kapsamında yürütülecek denetimlerin en etkili ve sorunsuz şekilde ilerlemesine yönelik çalışmalar da halihazırda Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top