Search
Close this search box.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar 7954

Kaydet
Kapat

16.12.2023 Tarihli 32401 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3558

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasma Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

15 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

Depocuya Satış Fiyatının; Depocu Kârı (%) Depocuya Satış Fiyatının; Eczacı Kârı (%)
100 TL’ye kadar olan kısmı için (100 TL dâhil) 8 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) 28
100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil) 6 328-657 TL arasında kalan kısım için (657 TL dâhil) 18
200 TL üstünde kalan kısmı için 3 657 TL üstünde kalan kısım için 13

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Fiyat Değerlendirme Komisyonu, sürdürülebilir sağlık hizmet sunumunu sağlamak üzere toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat faaliyetlerini etkileyen veya etkileyeceği öngörülen tedarik problemlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun daveti üzerine toplanarak resen karar alabilir.”

MADDE 3- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri 2023 yılı Aralık ayında %25 arttırılarak, yeni dönemsel Avro değeri 17,5483 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.

(2) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 60,51 TL ve diğer ürünlerde 31,62 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Artış uygulanırken, geçici 7 nci madde kapsamında 4 TL’ye kadar verilmiş olan artışlardan hâlihazırda kalanlar, birinci fıkrada yer alan Avro değeri güncellemesi sırasında mahsuplaşmadan muaf tutulur. Kalan artışlar hariç olmak üzere dönemsel Avro değeri güncellemesi yapılır. Güncelleme sonrasında TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenir.”

MADDE 4- Bu Karar 25/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top