Search
Close this search box.

Cep Telefonu Kültür Fonu Kesintisi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.99
Konu : Dilekçeniz

24.08.2020/56837683
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) 2187 sayılı Karar uyarınca yükümlüler tarafından yapılacak gümrük kıymeti üzerinden kültür fonu ödemesi sırasında dikkate alınması gereken matraha ilişkin görüş talep edilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alman cevabi yazıda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince, gerçekleştirilen kültür fonu kesintilerinin dörtte birinin, Bakanlık Merkez Saymanlığı hesabına aktarıldığı ve bütçeye gelir kaydedildiği; vergi olmamakla birlikte bir kamu geliri olan kültür fonunun hesaplanmasına ilişkin matrahın gümrük vergisi matrahından ayrışmasını gerektiren bir durum olmadığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.

e-imzalıdır

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları Genel Müdürlüğü

17.08.2020

Sayı : 46729386-622.03-E.596811
Konu : Kültür Fonu Tutarının Hesaplanması

17.08.2020/596811
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 03.07.2020 tarihli ve 24308261-55483514 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 16/06/2020 tarihli dilekçesi iletilerek, anılan dilekçeye konu, 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulanması kapsamında, gümrük kıymetinin hesaplanması bakımından dikkate alınması gereken matrahın hangi unsurlardan oluşacağı hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

İlgi yazınız ve eki dilekçe incelenmiş olup İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından, ithalatta gözetim tebliğleri gereğince gözetim uygulamasına tabi olan eşyaların tebliğde belirtilen tutara uygun olarak gümrük kıymetlerinin satış bedellerinden fazla beyan edildiği, diğer yandan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince ithal eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli olduğu, kültür fonu kesintisinin eşyanın gümrük kıymeti üzerinden mi yoksa gözetim tebliğine uygun olarak beyan edilen kıymet üzerinden mi belirleneceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek kültür fonu kesintisinin eşyanın satış bedeli üzerinden tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

4458 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi birinci fıkrası, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.” hükmünü amirdir. Aynı fıkranın takip eden bentlerinde eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için gerekli koşullar sıralanmış olup Kanun’un 24 üncü maddesinin lafzından, satış bedelinin doğrudan doğruya değil, Kanun’un 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra gümrük kıymetini oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca ilgi yazınızda, ithal edilen eşyanın kıymetinin gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde belirtilen tutarları aşmaması halinde, yükümlülerin gözetim belgesi ibraz etmek yerine beyannamede “yurt dışı giderler” kısmının “diğer” kaleminde fark tutarı beyan ederek eşyanın gümrük vergisi hesabına esas matrahını yükselttiği ifade edilmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince, gerçekleştirilen kültür fonu kesintilerinin dörtte biri, Bakanlığımız Merkez Saymanlığı hesabına aktarılmakta ve bütçeye gelir kaydedilmektedir. Hal böyle iken, vergi olmamakla birlikte bir kamu geliri olan kültür fonunun hesaplanmasına ilişkin matrahın gümrük vergisi matrahından ayrışmasını gerektiren bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. H. Ziya TAŞKENT
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top