Search
Close this search box.

Çift Kullanımlı Malzeme Teknoloji Belge Tebliği 2021/12

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR BELGELERİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İthal Şehadetnamesinin veya Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması için ithalatçı tarafından yapılan başvuruyu,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İthal Şehadetnamesi: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen belgeyi,

e) Nihai Kullanım Sertifikası: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya verilen/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belgeyi,

f) Tesellüm Teyidi Vesikası: İthal Şehadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini gösteren onaylı belgeyi,

ifade eder.

İthal Şehadetnamesi

MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi Genel Müdürlük onayına tabidir.

(2) İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şehadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

(3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

Nihai Kullanım Sertifikası

MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. Son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Başvurular e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı içinde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) İthal Şehadetnamesinin onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-1082-İthal Şehadetnamesi”, Karar/ Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şehadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-1), Onaylanacak İthal Şehadetnamesi (Ek-3), fatura örneği veya proforma faturanın elektronik (Pdf) halleri eklenir.

(4) Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası”, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, Nihai Kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-2), Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, fatura örneği veya proforma faturanın elektronik (Pdf) halleri eklenir. Nihai kullanıcı, ithalatçı firmadan farklı ise onun da imza ve kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklaması için beş gün ek süre verilir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Onaya ilişkin işlemler ve bildirim

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şehadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.

(2) Gerek görülmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istenebilir. Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) İthal Şehadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal Şehadetnamesi 3 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 2 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir. Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması amacıyla malın ihracatçısına gönderilmesi başvuru sahibi tarafından yapılır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. İthal Şehadetnamesi kapsamı ithalat aynı gümrük idaresinden yapılır. İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.

(5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şehadetnamesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar, ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şehadetnamesi, “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” ile gümrük idaresine başvurur.

(7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ve ilgili gümrük idaresine bilgi verilmek kaydıyla Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da alınabilir.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye ithalat

MADDE 8 – (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakımından, serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da bu Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Üçüncü ülkeye sevkiyat

MADDE 9 – (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu yazının/belgenin Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça, daha önce ilgili firmaca verilen taahhütname ve ilgili diğer belgeler üzerinden gerekli kayıtlar düşülmek suretiyle firma talebi Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Diğer hususlar

MADDE 10 – (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu mallarla ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.

(2) İthal Şehadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet teşkil eden belgeler olması nedeniyle, bu belgeler ithalatta izin belgesi yerine geçmez. Gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez. Ülkemizde kontrolden dolayı doğabilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet oluşturmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 13/10/2020 tarihli ve 31273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 12 – (1) 13/10/2020 tarihli ve 31273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top